จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56124.5976.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี11,525.097,707.4033.1 %5.081.15190.54-134.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,154.171,317.3381.6 %5.064.6661.754.5 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี114,938.205,770.0395.0 %5.04,591.76251.0294.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 485,034.182,643.7096.9 %5.04,569.8828.9899.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,305.931,391.0057.9 %5.0839.8240.5095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1031,515.6512,877.8459.1 %5.05,940.64267.5795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,698.3921,513.975.2 %2.54,871.21849.7782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,084.433,796.0337.6 %5.0533.9056.0789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,918.80514.0086.9 %5.0251.0083.9966.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,317.37821.0081.0 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,798.18309.0091.9 %5.0288.0462.0978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,567.85442.0092.1 %5.0870.9910.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,362.57414.0090.5 %5.0500.29114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,985.17344.0091.4 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,032.20611.0084.8 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,332.87476.0089.0 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,896.27435.0088.8 %5.0307.8876.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,776.67446.0088.2 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,925.22610.0084.5 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,834.08318.0091.7 %5.0298.761.7199.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,541.62355.0092.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,721.77341.0090.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,201.37472.0088.8 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,434.917,767.81-42.9 %0.02,363.371,363.4142.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,484.314,620.60-32.6 %0.0915.88611.4833.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,167.181,745.0019.5 %5.0449.48192.8557.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,569.78632.5075.4 %5.0471.40183.7661.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,513.70874.0065.2 %5.0477.56228.0152.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,538.99552.3078.2 %5.0447.06186.8858.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,165.501,967.0037.9 %5.0725.72241.7166.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,277.442,591.0039.4 %5.01,201.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,593.301,605.0055.3 %5.0877.84639.9627.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 542,917.4934,897.0018.7 %5.07,244.377,655.75-5.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,749.421,878.0049.9 %5.01,590.10392.3475.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,632.92848.0076.7 %5.0687.68241.3864.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,375.524,859.0048.2 %5.03,292.881,867.3043.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,294.815,222.40-127.6 %0.0584.771,012.00-73.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,716.774,716.0029.8 %5.01,771.601,219.3531.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,536.516,152.00-35.6 %0.01,410.3093.4593.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,081.772,482.6839.2 %5.01,665.121,899.34-14.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,362.9821,055.27-21.3 %0.02,113.89698.8466.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี290,024.59495,745.59-70.9 %0.01,349.20948.1029.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,509.882,132.0039.3 %5.0934.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)12,546.854,422.7264.8 %5.01,155.35193.8483.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,100.1714,132.27-39.9 %0.03,481.5031.1599.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,537.1610,502.630.3 %0.54,126.513,705.4510.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,661.122,088.0043.0 %5.090.580.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,682.74981.0073.4 %5.0915.8831.1596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,197.99849.0073.5 %5.0763.75219.9171.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,436.784,752.69-7.1 %0.0937.96590.9337.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,498.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,340.067,303.00-36.8 %0.01,581.44403.9174.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,484.031.00100.0 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,810.6019,104.75-76.7 %0.02,402.86213.9891.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,424.212,338.0079.5 %5.0877.85367.7458.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,223.755,294.72-25.4 %0.01,163.08261.0177.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,690.117,962.00-19.0 %0.01,885.69330.9582.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,790.433,121.0034.8 %5.01,353.25425.8368.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,691.175,497.00-48.9 %0.0651.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี22,745.8711,209.0050.7 %5.0546.11361.2633.8 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 93,806.6150,694.0046.0 %5.01,777.78747.6057.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,780.581,432.0048.5 %5.0592.6028.9895.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,719.473,571.0224.3 %5.01,315.22551.0058.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,352.682,115.0087.8 %5.06,038.45290.9795.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี21,360.467,025.0067.1 %5.01,679.44470.0072.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,949.122,653.0046.4 %5.01,029.97161.9784.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,006.2542,208.26-502.4 %0.01,169.99429.0763.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 127,489.2413,629.7550.4 %5.01,401.55815.7641.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,698.1220,770.4638.4 %5.01,485.94611.1958.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 319,720.7122,630.95-14.8 %0.01,365.15602.5855.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 440,697.8414,129.0065.3 %5.01,529.43722.6252.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,048.29141.7597.7 %5.02,657.03614.2176.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,487.315,840.5831.2 %5.0357.80128.4264.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,791.5911,561.429.6 %4.5460.78294.0836.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี85,722.26987.0098.8 %5.01,821.18428.5976.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี79,359.7727,579.0065.2 %5.01,089.66611.8243.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี129,509.8639,225.0069.7 %5.01,171.97801.4831.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี28,090.8411,633.0058.6 %0.0857.67273.5068.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี67,653.763,816.0094.4 %5.01,003.30619.0538.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,590.7422,469.0038.6 %5.01,054.10387.6063.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี73,651.0322,272.2769.8 %5.01,006.541,223.34-21.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ73,814.2114,623.0080.2 %5.01,017.80741.3027.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,177.8929,112.0070.6 %5.01,036.98886.5614.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,323.1329,283.00-20.4 %0.02,790.353,055.25-9.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,143.762,300.0079.4 %5.04,479.57293.3593.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี47,356.5629,906.0036.8 %5.01,342.64223.1783.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,121.30822.0073.7 %5.01,266.34183.7985.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,780.202,101.0056.0 %5.01,010.96613.0939.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,934.197,821.00-58.5 %0.01,706.50228.0186.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,246.202,132.0034.3 %5.01,341.35186.2086.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,962.724,760.4556.6 %5.02,883.402,077.8627.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,982.11265.0091.1 %5.0763.75368.4351.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,592.8127,547.0018.0 %5.03,136.072,899.327.5 %3.5
รวม 1,976,610 1,231,250 37.71 % 132,609 52,076 60.73 %