จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,293.981,005.0069.5 %5.0234.5457.1175.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,433.411,915.0044.2 %5.0519.7859.6588.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,352.673,260.002.8 %1.0519.7847.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,477.7623,823.40-6.0 %0.04,832.61668.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 139,196.2930,702.2821.7 %5.03,513.31958.6072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 238,253.9829,981.0021.6 %5.02,575.51940.5063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,023.26865.0078.5 %5.0259.76105.4559.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,044.162,034.0059.7 %5.0333.3688.3573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,858.532,569.0062.5 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,911.711,910.0067.7 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,715.043,966.0059.2 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,960.29677.0082.9 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,791.523,729.0045.1 %5.0281.6976.0073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,480.582,079.0062.1 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,568.8314,000.00-113.1 %0.01,432.551,157.5119.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,766.052,579.006.8 %3.01,072.92646.0039.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,205.892,087.0050.4 %5.0862.10552.6635.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,880.801,299.0054.9 %5.0348.64117.7766.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,855.231,255.0056.0 %5.0317.7080.5974.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,073.822,274.0044.2 %5.0713.80517.1727.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,079.682,441.0040.2 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,601.981,669.0063.7 %5.0938.13629.3832.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,096.4826,340.00-74.5 %0.01,717.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,899.558,780.00-79.2 %0.01,259.58367.2370.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,578.781,744.0051.3 %5.0576.83100.3382.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,541.921,193.0066.3 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,895.52645.0077.7 %5.0310.610.9599.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,696.044,014.0014.5 %5.0696.86309.0455.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,116.5425,483.00-110.3 %0.02,231.252,486.54-11.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,851.814,914.00-1.3 %0.0748.00450.6239.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,140.292,563.0038.1 %5.0709.94283.0260.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,860.3213,029.00-89.9 %0.01,337.47144.0689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,885.411,465.0087.7 %5.0590.0591.0784.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,578.662,029.0043.3 %5.0482.4459.8387.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,808.102,438.0058.0 %5.0652.89166.2674.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,295.584,826.0023.3 %5.01,158.71312.4473.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,835.9010,041.00-72.1 %0.01,204.3666.6394.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,006.446,572.0040.3 %5.01,040.72566.3345.6 %5.0
รจก.บางขวาง 176,681.20176,025.000.4 %0.51,997.76441.2977.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,311.5350,990.0014.0 %5.0857.84797.717.0 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,799.33813.0071.0 %5.0222.5990.7459.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,783.681,508.0068.5 %5.0976.17264.4972.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,480.451,480.0057.5 %5.0481.75205.3957.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,774.8212,759.00-30.5 %0.01,679.76590.6664.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,282.911,325.0059.6 %5.0462.76215.3153.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,751.173,904.0017.8 %5.0582.1190.2584.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 161,485.5412,242.0080.1 %5.0355.45160.5254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 245,972.4816,567.0064.0 %5.0615.99179.6870.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)242,688.3417,000.0093.0 %5.0670.59603.8610.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,771.7710,528.00-55.5 %0.0256.9662.0875.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,206.564,106.002.4 %1.0310.38233.8524.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี59,271.1323,372.0060.6 %5.0436.12855.00-96.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,340.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,375.851,351.0343.1 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ249,428.61121,000.0051.5 %5.0357.17523.02-46.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม99,079.6867,000.0032.4 %5.0199.2352.1973.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก691,845.56506,000.0026.9 %5.012,321.15721.3994.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,744.582,681.0028.4 %5.0656.77492.7725.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,914.60705.0075.8 %5.0272.57261.214.2 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี113,278.5936,200.4768.0 %5.051,168.642,926.7894.3 %5.0
รวม 2,157,806 1,337,354 38.02 % 111,936 23,694 78.83 %