จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,413.89677.0072.0 %5.0570.3649.8791.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,510.519,874.1154.1 %5.068.93225.94-227.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,278.499,656.206.1 %3.051.7369.42-34.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,588.074,265.007.0 %3.5105.8552.5250.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,702.012,009.0025.6 %5.0646.42144.6277.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,556.352,370.0033.4 %5.0491.4395.0680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,787.4812,940.9131.1 %5.02,928.35906.3069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,150.16809.0080.5 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,486.43740.0083.5 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,704.24575.0084.5 %5.0416.6050.3587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,589.92487.0086.4 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,735.21448.0088.0 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,439.4646.0098.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,608.18919.0080.1 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,717.65441.0088.1 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว931.3987.0090.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,706.64712.0080.8 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่15,764.3412,298.3122.0 %5.01,517.21516.0066.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,743.676,098.30-6.2 %0.0816.00405.4150.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย10,661.014,772.6755.2 %5.01,426.091,430.23-0.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,503.271,399.0044.1 %5.01,491.30471.9768.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,878.621,945.0049.9 %5.01,121.83976.5013.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,102.30709.0077.1 %5.0817.57517.4236.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,637.37376.6089.6 %5.01,643.42287.8582.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,066.971,734.0057.4 %5.0950.89742.1422.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,002.861,869.006.7 %3.0562.52405.6927.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,279.902,934.9244.4 %5.01,730.33684.1360.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,780.792,511.0033.6 %5.01,102.81260.8976.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,245.778,324.0010.0 %5.01,330.99196.6585.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย51,746.2021,019.1259.4 %5.0582.04559.213.9 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,091.212,138.9480.7 %5.0988.70305.3869.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,637.16671.0059.0 %5.072.5833.0754.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,092.221,154.0062.7 %5.0817.1059.8492.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย46,680.59359.0099.2 %5.019,434.23152.3799.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,369.752,744.6618.6 %5.0568.33212.9062.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,684.013,330.0041.4 %5.01,844.432,622.38-42.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,778.553,473.008.1 %4.01,102.79754.9531.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,286.442,587.9921.3 %5.01,007.73311.6969.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,674.846,264.51-34.0 %0.01,331.0059.2295.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,842.962,201.0079.7 %5.0912.65372.7759.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,248.372,748.0615.4 %5.0855.60141.8083.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,359.313,569.0018.1 %5.01,331.00351.8673.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,280.371,882.9256.0 %5.01,197.91212.2382.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,570.851,902.0026.0 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,805.102,411.0077.7 %5.0874.61408.5753.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย38,564.7924,154.6737.4 %5.01,015.21351.3065.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,951.00496.0083.2 %5.0551.34204.1663.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,294.63924.0072.0 %5.0874.61271.5069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย856.30426.0050.3 %5.0741.50192.9274.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,737.593,054.9035.5 %5.0969.70441.9654.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,522.472,362.5032.9 %5.0988.71323.8467.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,808.262,385.9965.0 %5.01,958.531,461.6125.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 140,793.6816,750.7558.9 %5.01,707.05328.0380.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 223,190.3414,973.6035.4 %5.01,557.31753.8851.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 317,121.136,500.4662.0 %5.01,634.55596.5063.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)26,041.857,135.6572.6 %5.01,567.23820.1947.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,271.351,336.8295.6 %5.0336.81189.7943.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย71,813.2446,748.0034.9 %5.01,657.29807.4551.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย81,532.0037,718.9753.7 %5.0991.02656.7033.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ12,344.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ793.61ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง17,313.6611,832.0031.7 %5.0848.721,155.55-36.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,925.9316,943.20-89.8 %0.02,162.721,218.6643.7 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ397,255.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,545.183,167.6010.7 %5.0988.71283.3271.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,760.722,455.0011.1 %5.0665.43316.0552.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 15,754.907,693.3551.2 %5.04,326.693,946.988.8 %4.0
รวม 740,520 357,544 51.72 % 80,577 29,833 62.98 %