จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,873.02140.0096.4 %5.0356.87108.2469.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,406.0925,689.67-9.8 %0.077.92105.78-35.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,227.742,537.0021.4 %5.0591.63177.0770.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,187.041,868.0041.4 %5.0572.6162.2189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,975.157,424.3260.9 %5.02,600.76618.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,003.87458.0090.8 %5.0306.4462.4979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,584.94671.0085.4 %5.0343.4562.0581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,391.15412.0090.6 %5.0430.6861.6785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,890.57703.0085.6 %5.0303.6262.0579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,408.69433.0090.2 %5.0355.0862.1182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,650.56311.0093.3 %5.0632.3662.0490.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,633.355,536.50-19.5 %0.01,258.80292.1976.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย53,715.2755,504.77-3.3 %0.02,226.88627.2671.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,577.213,067.1545.0 %5.01,219.16975.2520.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,258.044,121.31-26.5 %0.0435.49317.6127.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,110.904,896.00-19.1 %0.0889.32650.0826.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,317.601,547.0053.4 %5.0921.80792.1514.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,498.91798.0085.5 %5.0480.79269.3244.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,351.872,768.0062.3 %5.01,668.991,088.7434.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,565.271,520.0066.7 %5.01,053.981,567.50-48.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,308.115,304.34-23.1 %0.0971.94757.4022.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,198.364,632.8410.9 %5.0948.320.00100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,786.584,632.8431.7 %5.01,231.61209.0083.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,600.291,523.0057.7 %5.0775.220.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,594.71690.0056.7 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,336.661,978.0040.7 %5.0623.0669.6788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,000.14762.0081.0 %5.0451.95175.4561.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,047.424,406.17-8.9 %0.0851.29271.9268.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,375.0035,964.00-283.6 %0.03,075.901,442.5053.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,482.6412,117.70-247.9 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,864.503,451.0041.2 %5.01,461.38391.0073.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,326.512,742.0548.5 %5.01,079.48102.6590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,291.282,832.0014.0 %5.0528.01261.2550.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,676.534,058.00-10.4 %0.0718.17422.5841.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,918.394,438.829.8 %4.5832.27169.4179.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,816.071,619.3576.2 %5.0889.32433.2051.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,189.362,133.4433.1 %5.0451.9583.3681.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,306.743,251.0071.2 %5.0648.68221.2265.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,327.7334,847.9946.7 %5.0744.74254.0265.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,754.481,447.0047.5 %5.0394.89164.8758.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,692.433,451.0626.5 %5.0994.801,018.64-2.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,896.061,437.0050.4 %5.0489.98167.3565.8 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,873.124,974.33-2.1 %0.0851.29487.8142.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,649.463,879.0016.6 %5.0699.16136.2680.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,171.875,489.80-368.5 %0.0604.08187.2369.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,181.4310,236.7222.3 %5.01,424.03787.8544.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 138,243.8820,722.7645.8 %5.01,437.16703.9451.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2108,740.8415,280.0085.9 %5.01,496.201,667.25-11.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,155.953,385.82-7.3 %0.0266.9859.3577.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,680.0252,056.0033.8 %5.01,273.59633.0650.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,480.3114,407.0029.7 %5.0628.43475.0024.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย68,645.2121,080.0069.3 %5.0601.22404.5932.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,778.7617,137.60-59.0 %0.01,619.052,118.19-30.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,291.632,166.0034.2 %5.0604.08396.1734.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,129.951,112.0064.5 %5.0451.95207.7954.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย7,961.7116,410.00-106.1 %0.02,181.72428.4580.4 %5.0
รวม 705,401 446,462 36.71 % 46,851 23,456 49.94 %