จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,828.331,089.0061.5 %5.0467.00292.7737.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม26,673.8813,624.8048.9 %5.0154.8693.9539.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,937.721,260.0057.1 %5.0580.25218.4662.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,274.471,984.0039.4 %5.0657.151.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,346.3914,517.0011.2 %5.03,148.23895.3171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,543.341,403.0069.1 %5.0286.0681.9471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,973.13546.0086.3 %5.0267.3357.2978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,867.92827.0078.6 %5.0316.3871.5177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,689.25812.0082.7 %5.0277.8271.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,836.00727.0081.0 %5.0278.868.8696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,978.73488.0087.7 %5.0226.479.2795.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,024.45481.0088.0 %5.0229.1869.8169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,281.04795.0081.4 %5.0382.7288.4376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,379.39680.0084.5 %5.0321.1571.9077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,890.65504.0087.0 %5.0158.828.8694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,884.77214.0094.5 %5.0289.408.2197.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,880.72381.0090.2 %5.0184.629.9094.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,336.474,763.00-9.8 %0.0809.28418.4448.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,012.691,819.0054.7 %5.0904.36319.3964.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,242.552,058.0036.5 %5.0657.13290.5755.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,175.451,168.0063.2 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,649.165,118.8240.8 %5.02,824.9817,961.93-535.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,241.744,594.91-105.0 %0.0490.85723.68-47.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,053.221,508.0070.2 %5.01,379.761,271.567.8 %3.5
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,914.072,616.0033.2 %5.0896.45224.3075.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,946.9615,301.00-120.3 %0.01,363.76249.6681.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,721.322,753.3841.7 %5.0809.28224.9072.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,600.37604.0062.3 %5.058.1728.0451.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,133.501,205.0061.5 %5.0463.96102.6677.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,072.75642.0079.1 %5.0562.0728.8794.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,633.723,808.80-4.8 %0.0752.23246.4867.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,794.3038,139.00-461.3 %0.01,779.102,199.90-23.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,464.699,868.00-32.2 %0.01,629.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,848.551,805.0036.6 %5.0409.95223.2345.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,546.5710,190.20-19.2 %0.02,157.50230.4989.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,034.311,521.0074.8 %5.0714.20532.0025.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,880.372,955.0023.8 %5.0718.09405.4043.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,706.545,494.00-16.7 %0.0923.38281.6069.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,173.742,768.0046.5 %5.0942.3762.4193.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,413.953,011.3544.4 %5.0714.4370.5990.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,316.132,256.0080.1 %5.0695.19324.2653.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 46,592.3349,144.00-5.5 %0.0915.291,122.96-22.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,594.743,765.00-4.7 %0.0600.11334.1144.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,061.964,293.00-5.7 %0.0548.75217.9360.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,862.922,269.0020.7 %5.0543.07342.1937.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,743.016,545.00-14.0 %0.0980.41491.6049.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,651.141,610.0055.9 %5.0828.30470.0643.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,746.796,110.88-63.1 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 146,431.3915,310.2067.0 %5.01,353.74351.4874.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 297,993.8216,837.0082.8 %5.018,708.53768.2095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 341,435.5513,578.2467.2 %5.01,055.08874.9917.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,951.9112,849.5552.3 %5.01,800.76119.4693.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,759.485,300.0050.7 %5.0367.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม81,513.0270,137.0014.0 %5.01,545.651,027.3733.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ342,223.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,963.1437,326.00-9.9 %0.0910.654,614.69-406.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม18,858.29127.9599.3 %5.0722.69722.090.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย37,036.9018,320.0050.5 %5.0803.991,278.60-59.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม66,075.4417,940.0072.8 %5.0732.4614,725.00-1,910.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,551.4423,474.00-174.5 %0.01,773.151,621.448.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,283.112,202.0032.9 %5.0676.18390.1142.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,165.671,054.0066.7 %5.0581.09314.3645.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,806.3015,721.5062.4 %5.05,940.423,230.0545.6 %5.0
รวม 811,913 490,911 39.54 % 72,808 62,493 14.17 %