จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,098.441.00100.0 %5.0503.61187.3162.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,074.035,507.5060.9 %5.0145.92142.502.3 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด46,051.585,507.5088.0 %5.0118.0385.5027.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,027.403,887.0022.7 %5.0678.95160.5076.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,123.222,400.0023.2 %5.0452.240.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,334.208,417.2265.4 %5.03,222.911,138.0564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,685.662,039.0056.5 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,260.03430.0089.9 %5.0331.3062.4181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,969.74433.0089.1 %5.0235.0546.8380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,476.18330.0090.5 %5.0184.4016.0391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,895.53340.0091.3 %5.0123.8140.9666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,293.05461.0089.3 %5.0346.0163.7481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,060.89378.0092.5 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,630.14392.0089.2 %5.0239.2146.8880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,924.71172.0091.1 %5.0287.130.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,084.44758.0081.4 %5.0254.3662.3675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,665.45159.0095.7 %5.0180.0514.4992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,467.56424.0090.5 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,867.92700.0081.9 %5.0212.2662.4570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,812.45511.0086.6 %5.0290.8771.2575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,901.82287.0092.6 %5.0265.6256.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,450.40492.0088.9 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ130.00ประเมินไม่ได้ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,251.195,163.49-21.5 %0.0998.031,439.25-44.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด630.155,163.49-719.4 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,912.481,104.0062.1 %5.0320.590.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,618.151,400.7046.5 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,688.811,002.0062.7 %5.0517.16204.2560.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,391.281,953.0055.5 %5.0841.981,030.82-22.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,592.562,103.0041.5 %0.0769.85504.5034.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,381.78957.0078.2 %5.0750.82390.0748.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,434.415,443.0026.8 %5.02,462.26474.5380.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,261.805,929.02-162.1 %0.0585.43686.37-17.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,816.285,280.009.2 %4.51,100.14814.9425.9 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,602.683,785.0017.8 %5.01,058.01152.0085.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,905.2225,049.30-39.9 %0.01,781.35475.0073.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด42,020.5067,609.00-60.9 %0.0116.33710.00-510.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,480.902,461.2029.3 %5.0857.38285.0066.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,752.56669.0061.8 %5.043.4040.027.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,596.911,654.00-3.6 %0.063.6462.431.9 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,277.64842.0074.3 %5.0750.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,258.93777.0076.2 %5.0662.38417.7236.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,642.743,610.000.9 %0.5845.90570.0032.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,295.7435,567.00-387.5 %0.02,852.4047.5098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,331.254,714.0011.6 %5.01,226.23256.2179.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,445.823,323.0064.8 %5.03,127.821,056.2166.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.753,785.0037.3 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,661.901,540.0086.8 %5.01,055.08477.5654.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,280.383,654.0014.6 %5.0960.01275.5071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,974.144,607.00-15.9 %0.0704.06640.049.1 %4.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,931.113,592.8027.1 %5.01,302.261,155.9311.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,642.713,737.00-2.6 %0.0541.9847.5091.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,257.2011,003.9922.8 %5.0506.57332.5034.4 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,824.3241,538.2619.8 %5.0997.61113.4088.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,773.294,496.00-62.1 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.34507.0018.3 %5.0238.96253.04-5.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,278.401,628.5050.3 %5.0788.86285.0063.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,272.952,399.0043.9 %5.0693.78230.7566.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,908.926,604.67-34.5 %0.01,169.18275.2276.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,223.272,109.0050.1 %5.01,074.10249.9276.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,293.5910,085.762.0 %1.0919.60218.5076.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,916.1618,904.0077.2 %5.01,200.94343.9071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,943.7413,324.0016.4 %5.01,170.73807.5031.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 325,099.679,710.3961.3 %5.01,445.89361.0075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)55,723.5510,542.0181.1 %5.02,272.66749.6067.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,449.6027.0098.9 %5.0291.74380.00-30.3 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,533.526,772.8029.0 %5.0346.43180.9547.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.7773,437.0048.9 %5.01,567.262,320.64-48.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.1335,904.0074.3 %5.0876.94950.00-8.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.1537,628.998.9 %4.01,133.803,250.00-186.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,359.1815,984.0031.6 %5.0905.30132.7085.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,466.106,704.0077.2 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.2020,404.0089.4 %5.0916.67520.0043.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด73,852.723,542.0095.2 %5.0760.18628.9317.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,267.3124,416.00-163.5 %0.02,007.201,741.1713.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,434.711,833.0046.6 %5.0731.80104.9085.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,274.971,160.0064.6 %5.0655.75285.0056.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด55,781.6017,518.6168.6 %5.08,917.318,228.167.7 %3.5
รวม 1,337,665 636,555 52.41 % 69,282 38,624 44.25 %