จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,669.35690.0074.2 %5.0532.55109.2579.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์80,720.775,638.0193.0 %5.0551.2482.7585.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,893.484,622.005.5 %2.5795.34277.0765.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,459.52141.0095.9 %5.0719.30106.9785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,838.848,460.3168.5 %5.08,896.25747.7091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,375.121,139.0074.0 %5.0312.8545.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,042.85792.0080.4 %5.0323.2962.1780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,498.951,090.0075.8 %5.0237.0062.4773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,020.11849.0078.9 %5.0200.6957.8071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,976.78519.0086.9 %5.0387.3862.1184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,036.21582.0085.6 %5.0401.5362.2684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,195.1313.0099.7 %5.0402.0962.1184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,882.92419.0089.2 %5.0248.3946.2881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,009.42580.0085.5 %5.0377.007.9997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,109.66625.0084.8 %5.0147.428.5594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,983.32507.0087.3 %5.0293.7046.5784.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์12,894.456,453.0550.0 %5.01,303.101,074.2717.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,442.253,640.0018.1 %5.01,042.56584.9543.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,522.723,351.254.9 %2.0795.44679.1614.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,984.55812.0072.8 %5.0548.13329.6239.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,536.801,985.0464.1 %5.01,289.85833.5535.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,678.575,322.87-217.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,298.552,657.6749.8 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,556.023,513.0022.9 %5.01,183.52215.4181.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,520.1913,300.00-104.0 %0.01,403.95203.1085.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,674.662,581.0029.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,108.42236.0078.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,271.481,774.1645.8 %5.0719.2746.8393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,941.1263.0097.9 %5.0567.24261.2553.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,670.403,534.003.7 %1.5852.48248.6570.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,496.8151,409.00-835.3 %0.01,565.121,393.3311.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,381.254,404.0018.2 %5.01,194.69237.5080.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,785.063,001.0037.3 %5.0852.3966.8292.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,456.3612,057.93-86.8 %0.01,403.9593.6593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,101.902,708.7034.0 %5.0890.42679.2523.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,120.612,992.5027.4 %5.0890.52323.5363.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60327.8069.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,852.852,511.0057.1 %5.01,257.61328.6973.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,286.483,178.0025.9 %5.0700.9862.7091.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,205.643,325.0090.6 %5.0838.60750.3010.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 103,783.5141,518.6560.0 %5.01,246.841,356.43-8.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,207.211,478.0053.9 %5.0491.1086.1682.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,005.732,920.0051.4 %5.0852.48315.9962.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,040.581,009.5066.8 %5.0565.89366.5635.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,933.134,762.8919.7 %5.01,274.17511.6959.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,301.952,280.0047.0 %5.0890.44190.4478.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,979.254,852.0030.5 %5.0928.48101.1889.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)72,160.6295,739.00-32.7 %0.02,059.79574.5672.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 155,443.5520,918.6762.3 %5.02,073.06405.8580.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 232,837.9410,095.9669.3 %5.01,030.60778.1824.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,643.1010,536.0979.6 %5.01,304.60737.2043.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,359.759,312.2524.7 %5.0382.52158.6558.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์80,919.2943,036.0046.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง31,289.7311,648.0062.8 %5.01,048.96760.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,353.5419,486.0037.9 %5.0888.80684.0023.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง35,344.2913,424.0062.0 %5.0865.80726.2016.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี59,038.0513,855.1976.5 %5.0820.24713.4513.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง41,284.4411,437.0072.3 %5.0795.01463.5141.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,471.3222,896.60-31.1 %0.02,021.042,917.24-44.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,814.563,456.529.4 %4.5795.36375.8852.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,893.931,947.0032.7 %5.0510.10426.7716.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,394.6914,536.0370.6 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 1,023,368 526,512 48.55 % 66,462 29,054 56.28 %