จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,628.021,021.0061.1 %5.0550.7369.9787.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,808.537,038.0058.1 %5.0191.57185.363.2 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร26,762.296,649.0075.2 %5.0110.0865.5140.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,109.821,364.0056.1 %5.0740.89193.1273.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,303.03564.0082.9 %5.0504.0562.1987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,958.8813,076.006.3 %3.02,775.59966.7165.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,240.37962.0081.6 %5.0320.2429.0290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,031.151,052.0073.9 %5.0473.22114.5675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,768.94643.0082.9 %5.0317.1267.1278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,314.75657.0084.8 %5.0280.6768.7175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,023.13414.0089.7 %5.0153.1514.6090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,956.09649.0090.7 %5.0414.6068.2183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว748.7027.0096.4 %5.0141.9814.7589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,886.67319.0091.8 %5.0348.1614.7395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,082.25520.0087.3 %5.0172.2114.8991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,987.87597.0085.0 %5.0274.4068.1675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,606.62101.0097.8 %5.0394.5077.6180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว609.58156.0074.4 %5.0398.2552.4686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย925.93638.0031.1 %5.0319.2762.0280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,423.24295.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,729.61324.0091.3 %5.0251.3962.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,246.66461.0091.2 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,613.813,201.9911.4 %5.0931.03837.7210.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,908.642,886.0026.2 %5.01,102.20561.6149.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,140.651,088.0065.4 %5.0759.91371.6151.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,352.40735.6978.1 %5.0622.09482.6622.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,330.983,234.002.9 %1.0950.051,009.98-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,013.041,204.0070.0 %5.0749.15475.0036.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,230.764,889.006.5 %3.01,653.681,577.624.6 %2.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,455.952,819.7036.7 %5.01,198.260.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,006.729,388.73-17.3 %0.01,024.16379.3763.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร39,824.4367,348.10-69.1 %0.0520.62380.0027.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,152.8416,006.61-74.9 %0.03,416.606,176.80-80.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,131.09313.7994.9 %5.0969.0876.0092.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,541.68709.0054.0 %5.067.4877.75-15.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,633.607,237.00-56.2 %0.084.860.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,308.101,106.0066.6 %5.0632.7099.5184.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,951.271,127.0061.8 %5.0683.84169.1075.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,428.713,272.004.6 %2.0874.00248.2871.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,979.295,458.0045.3 %5.01,597.592,095.12-31.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,374.887,856.00-46.2 %0.01,383.86515.3762.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,932.351,753.0055.4 %5.01,082.8130.0097.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,780.1711,074.00-131.7 %0.0950.80218.3977.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,998.0315,935.48-6.3 %0.02,768.172,040.5026.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,030.922,204.0080.0 %5.0816.94413.5849.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,743.643,111.1016.9 %5.01,007.12450.9155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,922.883,050.0022.3 %5.01,159.12341.2970.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,712.152,759.9751.7 %5.01,368.40159.0388.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,002.573,471.36-15.6 %0.0556.8061.5588.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,980.482,128.0080.6 %5.0797.94508.2136.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 74,636.3889,585.00-20.0 %0.01,232.17609.1450.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,606.85886.0066.0 %5.0569.75147.6374.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,841.373,659.9624.4 %5.0969.07581.6840.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,481.381,186.0088.7 %5.0683.84503.7726.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,275.394,047.4723.3 %5.0985.84602.3038.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,526.432,103.0061.9 %5.01,738.67164.4290.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,851.4628,029.02-477.7 %0.01,051.39610.8541.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,900.2413,536.0045.6 %5.01,528.74898.3941.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 243,983.0522,316.2749.3 %5.02,636.39500.2081.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 327,421.7314,871.0945.8 %5.0340.94546.34-60.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2345,901.526,204.0086.5 %5.02,402.91699.7170.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,322.223,313.2023.3 %5.0291.90282.363.3 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร94,565.7267,332.0028.8 %5.01,890.461,091.0042.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร83,088.2316,343.0080.3 %5.0794.271,063.90-33.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,558.0417,307.36-27.7 %0.0823.351,645.40-99.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน98,626.2423,855.0075.8 %5.01,162.091,195.33-2.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,167.5418,540.33-82.3 %0.02,140.332,551.65-19.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,373.092,751.0018.4 %5.0854.99545.1336.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร908.911,172.00-28.9 %0.0568.04398.3529.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,062.4811,923.3073.5 %5.05,823.694,081.2729.9 %5.0
รวม 919,732 571,856 37.82 % 67,751 40,751 39.85 %