จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,584.56858.0066.8 %5.0454.5446.4989.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม336,817.5316,794.9995.0 %5.02,261.93131.7994.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,606.222,225.0038.3 %5.0398.64154.5461.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,418.372,273.0033.5 %5.0625.25108.4982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม23,758.258,826.7262.8 %5.02,203.57721.3867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,158.41282.0096.1 %5.0542.6371.3086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,261.18476.0091.0 %5.0285.1282.6571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,627.12282.0093.9 %5.0514.87107.0679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,963.85277.0093.0 %5.0313.7019.5193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,642.72264.0094.3 %5.0281.6227.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,784.73511.0089.3 %5.0399.18109.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,355.52553.0087.3 %5.0270.4788.4767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,484.27619.0086.2 %5.0351.7480.6077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,921.05127.0096.8 %5.0261.4222.5891.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม14,314.1316,591.50-15.9 %0.02,013.82386.4780.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,312.656,069.00-83.2 %0.0777.371,084.90-39.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,868.101.00100.0 %5.0416.04216.6047.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,604.431,172.0055.0 %5.0382.62162.4557.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,744.20788.0071.3 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,101.561,689.0058.8 %5.01,005.56874.0013.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,312.441,238.0076.7 %5.0625.25304.0051.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,258.201,333.0074.6 %5.0342.76201.1341.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,164.462,400.0066.5 %5.01,842.271,402.2023.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,733.052,977.0020.3 %5.0718.61522.3427.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,461.934,120.2324.6 %5.01,252.751,141.578.9 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,805.191,806.0062.4 %5.0717.00288.1959.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,626.4716,190.00-112.3 %0.0986.52341.6665.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม72,171.57114,220.00-58.3 %0.0370.43594.23-60.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,449.991,202.0065.2 %5.0796.3942.4794.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,052.801.0099.9 %5.024.9131.00-24.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,622.28770.0052.5 %5.054.28239.43-341.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,290.56691.0079.0 %5.0682.2946.5093.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,723.341,511.0059.4 %5.0568.20278.0351.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,005.212,775.0030.7 %5.0796.39266.6566.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม7,257.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5872.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,931.713,745.404.7 %2.0986.54203.3079.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,719.682,660.0043.6 %5.0826.62295.8764.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,456.7512,622.50-20.7 %0.01,975.38154.9992.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,317.881,197.0089.4 %5.0625.25889.92-42.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,852.532,941.0023.7 %5.0853.41233.2272.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,888.253,804.0022.2 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,035.081,892.6862.4 %5.0948.52153.5583.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,398.633,498.44-2.9 %0.0549.1896.0982.5 %5.0
สพ.นครพนม47,844.809,191.0080.8 %5.0752.29490.5334.8 %5.0
รจก.นครพนม 95,379.5170,599.0026.0 %5.01,451.001,308.219.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,832.132,910.2324.1 %5.0796.3997.6487.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,146.404,966.00-19.8 %0.0872.45752.2513.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,239.241,489.0054.0 %5.0568.19247.9756.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,778.245,388.66-12.8 %0.0815.41658.7019.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,345.77924.0031.3 %5.0701.31119.9382.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,815.907,098.09-86.0 %0.0661.06424.2235.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)4,265.6611,419.31-167.7 %0.0439.97776.77-76.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 120,599.8014,182.6031.2 %5.01,322.14565.0657.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 259,429.3110,802.8281.8 %5.01,519.92836.5345.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม27,439.843,394.3887.6 %5.0313.14345.11-10.2 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม55,816.9057,491.01-3.0 %0.01,147.68388.1266.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง25,970.2415,432.0040.6 %5.0885.89910.52-2.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม79,418.6316,219.0079.6 %5.0721.13557.0422.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,214.5116,668.00-80.9 %0.01,756.361,215.6030.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,352.382,346.0030.0 %5.0663.25197.1270.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,032.541,480.0063.3 %5.0682.29221.3967.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม36,338.5222,205.9338.9 %5.05,471.232,562.4153.2 %5.0
รวม 1,109,867 503,051 54.67 % 53,250 25,402 52.30 %