จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,513.432,823.3619.6 %5.02,100.69124.3194.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,021.1946,986.8917.6 %5.0214.40463.44-116.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,776.9230.0098.9 %5.0806.20123.7884.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,772.1646,986.8923.9 %5.0271.37279.45-3.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,206.588,650.1185.4 %5.0152.53109.7528.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,058.155,936.0046.3 %5.056.0816.7770.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,673.3816,550.93-519.1 %0.044.3137.2715.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่19,596.2317,495.0410.7 %5.02,023.23298.9985.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,112.792,871.347.8 %3.51,535.07123.6891.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,347.821.00100.0 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 837,418.2419,668.2047.4 %5.03,569.96127.3096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,550.1011,087.7833.0 %5.04,735.241,188.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,893.712,837.3968.1 %5.02,492.37658.3573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,324.044,042.0044.8 %5.0374.79124.5266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,770.743,880.0042.7 %5.0336.76111.4066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,225.04482.0088.6 %5.0276.9686.3268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,173.46907.0078.3 %5.0229.0976.1066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง842.81948.00-12.5 %0.0300.3591.5069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,961.34495.0087.5 %5.0350.9891.4374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,781.37633.0083.3 %5.0479.82123.6274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,857.15435.0088.7 %5.0384.01100.7673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,946.01128.0096.8 %5.0678.93184.5572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,946.01283.0092.8 %5.0330.8291.1772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,820.30283.0092.6 %5.0708.25126.0382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,946.01364.0090.8 %5.0240.8464.7573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,786.641,424.4091.5 %5.0266.1185.9867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,936.41968.0075.4 %5.0213.25101.3952.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,529.471,205.0065.9 %5.0246.19101.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,143.881,059.0074.4 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,032.26899.0077.7 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,613.161,168.0074.7 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,759.28388.0095.0 %5.0520.6695.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,448.10252.0092.7 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,775.02134.0096.5 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,915.66325.0091.7 %5.0453.49152.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,342.80383.0091.2 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,924.134,124.2640.4 %5.01,484.79157.1089.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,136.212,557.8018.4 %5.01,025.1956.1294.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,028.612,125.0029.8 %5.0746.1098.1086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,587.227,043.107.2 %3.51,498.28525.3564.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,284.6510,234.00-23.5 %0.02,650.752,887.26-8.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,832.584,802.16-25.3 %0.01,165.05322.0772.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,757.501,580.0066.8 %5.01,119.87579.4148.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1011,883.643,694.0068.9 %5.01,953.60424.6378.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,619.702,128.0041.2 %5.0840.86531.0036.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 140,920.5556,403.79-37.8 %0.013,128.104,417.3066.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,092.50282.9174.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,020.43444.0056.5 %5.0939.31277.4070.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,994.983,609.0027.7 %5.01,662.823,666.00-120.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,225.704,069.8022.1 %5.02,409.991,266.0447.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,715.9710,925.30-25.3 %0.02,449.45773.5768.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 40,045.5627,805.1330.6 %5.02,334.48596.9574.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,924.053,849.8521.8 %5.02,702.16269.1390.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,811.466,040.00-58.5 %0.0795.52117.8185.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,935.967,485.8524.7 %5.03,392.381,592.3753.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,854.88973.0074.8 %5.01,357.67445.9467.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,440.362,765.1037.7 %5.02,158.92403.1981.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,331.2969,706.56-280.3 %0.03,620.57758.0679.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,879.0525,977.99-74.6 %0.05,682.134,482.2521.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,489.298,269.012.6 %1.02,485.71893.0064.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,517.42838.0076.2 %5.01,015.38180.5082.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,497.193,668.0033.3 %5.01,680.98280.4483.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,563.0323,480.00-103.1 %0.04,206.46624.5785.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ23,657.7914,374.6139.2 %5.0423.07111.7573.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,878.331,958.7032.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,798.241,360.0064.2 %5.0641.0163.0390.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,823.902,088.0056.7 %5.01,129.47379.0566.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,555.54300.0091.6 %5.0882.27432.1951.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,636.7684,949.00-381.7 %0.02,251.423,255.13-44.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ5,250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,707.5910,084.18-50.3 %0.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่20,112.8616,193.0019.5 %5.04,995.6764.6098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่15,953.152,389.0085.0 %5.01,528.81609.9060.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,363.434,834.03-10.8 %0.01,300.62864.9233.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,997.142,268.0062.2 %5.02,126.75587.3672.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,793.614,245.7526.7 %5.02,005.11807.0459.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,189.237,995.00-90.8 %0.01,357.67139.7589.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,297.2918,757.8754.6 %5.01,223.73808.0534.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,622.0010,889.0138.2 %5.0846.85503.9040.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 153,177.27144,591.005.6 %2.52,721.862,502.108.1 %4.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,554.7542,129.4021.3 %5.01,576.07594.9662.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,405.7416,347.00-6.1 %0.03,298.671,447.5756.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,819.48970.0065.6 %5.0825.22193.1776.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,739.901,370.0071.1 %5.01,357.67795.3041.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,419.69480.0086.0 %5.01,110.46465.9758.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,230.635,840.0029.0 %5.02,764.851,216.0056.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,782.561,275.0066.3 %5.01,225.4692.7092.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,990.8818,149.17-263.6 %0.01,699.95896.5447.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่11,893.549,952.9116.3 %5.0915.95204.0077.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 130,024.135,660.0081.1 %5.02,384.03276.1688.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 253,948.52112.0099.8 %5.01,591.371,332.3416.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,663.267,543.1040.4 %5.02,147.354,226.99-96.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 473,432.1019,385.1073.6 %5.01,026.41661.3235.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 562,376.7214,325.3677.0 %5.02,933.651,118.1561.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,778.685,509.0018.7 %5.04,408.50492.6288.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 689,326.808,182.5590.8 %5.01,724.44455.8273.6 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,107.8016,732.002.2 %1.0495.3142.3991.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,611.7917,880.0045.2 %5.0474.95624.57-31.5 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,461.8912,152.35-6.0 %0.0437.89300.4331.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,921.389,807.50-150.1 %0.0501.12177.4664.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง50,408.619,175.9181.8 %5.01,518.88802.3547.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่87,887.9252,512.0040.3 %5.02,061.98528.2874.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง20,881.606,824.0067.3 %5.01,032.31518.0649.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่133,742.6451,556.0061.5 %5.01,396.45570.0059.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,267.9038,336.0037.4 %5.01,463.992,041.60-39.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,086.8596.1599.7 %5.01,213.62351.0071.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,123.5912,570.0174.4 %5.01,151.48208.5581.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,945.341,619.0045.0 %5.0845.14396.7553.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่35,225.9127,443.0022.1 %5.02,875.222,116.4026.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่39,503.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,577.111,360.2089.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,892.9934,152.00-18.2 %0.01,853.86240.8087.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,234.551,324.0059.1 %5.01,592.27185.6688.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่99,194.4160,195.2039.3 %5.04,107.851,690.6258.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,466.826,952.00-27.2 %0.01,395.70707.8049.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,758.7725,449.00-276.5 %0.02,695.23493.3381.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,119.445,779.00-40.3 %0.01,902.90218.7388.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,828.59685.0075.8 %5.01,756.32122.9393.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,215.701,380.0057.1 %5.0920.30725.5421.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 560,978.0420,710.2766.0 %5.019,231.767,802.2059.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่86,105.4025,999.9569.8 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,244,915 1,421,447 36.68 % 233,827 102,484 56.17 %