จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน57,126.4254,045.015.4 %2.5103.6095.128.2 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,992.562,844.2728.8 %5.0658.38248.3762.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,403.871,878.0044.8 %5.0677.4233.2295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน13,393.548,935.0033.3 %5.03,073.44608.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,122.841,945.0062.0 %5.0303.34103.7065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,253.58461.0085.8 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,284.56379.0097.3 %5.0223.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,188.75639.0084.7 %5.0193.4662.0767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,854.47980.0074.6 %5.0276.9976.2872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,735.30419.0091.2 %5.0510.6647.2190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,558.92306.0093.3 %5.0180.9637.2379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,746.65239.0095.0 %5.0394.5164.0683.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,976.773,579.8928.1 %5.0417.4429.3393.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,937.264,911.110.5 %0.51,038.72561.4745.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,731.002,709.0027.4 %5.0905.58140.3284.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,132.261,519.0063.2 %5.0658.38434.6634.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,561.65710.0080.1 %5.0347.84155.2355.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,918.252,188.0044.2 %5.0544.311,644.84-202.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,242.503,087.00-37.7 %0.0446.30399.0410.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,554.232,644.9041.9 %5.01,228.86652.9346.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,511.881,967.0056.4 %5.0943.65302.7367.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,467.2611,857.3823.3 %5.01,647.24246.6485.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,741.082,324.0015.2 %5.0487.26434.1510.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,859.433,668.00-97.3 %0.050.6647.985.3 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,175.43671.0078.9 %5.0693.15114.0083.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,941.281,108.0062.3 %5.0525.29153.7070.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,257.073,328.0021.8 %5.0615.10188.2969.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,469.462,988.7145.4 %5.01,323.961,109.1816.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,968.911,576.0068.3 %5.01,038.73363.2465.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,269.154,175.272.2 %1.0696.44128.3981.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,937.0412,248.67-106.3 %0.01,361.9962.0995.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,148.341,974.0052.4 %5.0696.41226.1067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,506.853,805.31-152.5 %0.0848.5785.5089.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,378.573,637.0032.4 %5.01,152.82477.7958.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,458.351,732.4749.9 %5.0791.34452.4842.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,987.453,563.5010.6 %5.0639.3968.4689.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,730.503,446.0067.9 %5.0458.37249.8545.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,761.7849,960.0015.0 %5.01,049.65719.1131.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,770.76116.0095.8 %5.0468.24118.0874.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,890.774,005.0032.0 %5.0753.48209.0072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน8,166.061,966.0075.9 %5.0601.36289.9851.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,416.826,083.00-12.3 %0.01,152.82283.6075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,233.652,073.0035.9 %5.0696.43199.5071.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,008.442,966.0073.1 %5.0772.50304.6360.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,050.3517,275.5664.0 %5.01,071.98232.7778.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 250,224.509,586.9880.9 %5.01,442.95500.9665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,250.744,609.00-8.4 %0.0463.95159.7465.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน61,063.5748,859.7520.0 %5.01,319.15632.5052.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน59,730.3413,206.5377.9 %5.0775.80509.8434.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,581.438,398.0071.6 %5.0618.25876.41-41.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,403.9312,141.0026.0 %5.0604.17524.0013.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,466.9114,221.00-35.9 %0.01,419.60103.3192.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,311.353,441.1863.0 %5.0734.47451.0038.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,976.28808.0072.9 %5.0449.20221.3750.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,544.0812,479.0068.4 %5.04,839.242,196.4354.6 %5.0
รวม 666,375 364,720 45.27 % 45,378 18,637 58.93 %