จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,268.06797.0075.6 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,972.816,100.62-22.7 %0.0922.26206.5677.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,821.381,814.0052.5 %5.0503.9146.7990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,187.6512,004.8121.0 %5.02,557.43620.1475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,105.0632,326.807.9 %3.54,569.431,244.5672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,701.344,408.2034.2 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,622.882,005.0064.3 %5.0276.8695.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,841.132,349.8059.8 %5.0454.4476.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,844.131,736.0070.3 %5.0506.40142.5071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,821.38585.0087.9 %5.0335.3476.0077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,041.022,185.0063.8 %5.0484.68124.0674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,579.461,886.0066.2 %5.0351.6563.4682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,596.481,365.0075.6 %5.0304.69104.7165.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,486.537,374.71-64.4 %0.0960.08545.7643.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,086.628,120.53-59.6 %0.01,276.08502.8360.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,438.212,179.0059.9 %5.0922.05729.7920.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,682.534,769.2628.6 %5.0911.03590.9435.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,757.861,248.0066.8 %5.0484.79317.9334.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,818.771,031.0073.0 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,832.913,957.6018.1 %5.0845.99658.2522.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,308.227,172.0053.1 %5.01,913.921,028.2646.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,928.2610,193.38-71.9 %0.01,723.11759.6655.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,645.12175,524.00-793.5 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,548.749,645.00-73.8 %0.06,289.171,609.9974.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,099.712,182.00-3.9 %0.0369.68522.60-41.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,195.815,108.971.7 %0.5975.411,002.00-2.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,767.953,125.0017.1 %5.0713.08317.3055.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,338.0522,667.59-142.7 %0.01,188.27369.3368.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,070.704,279.0039.5 %5.02,229.87297.3786.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,050.623,443.0115.0 %5.0807.96587.9627.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,365.861,610.0052.2 %5.0598.730.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,232.101,773.0058.1 %5.0500.01444.9411.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,725.315,709.96-20.8 %0.0731.89198.3172.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,359.1024,279.00-281.8 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,281.0913,818.53-222.8 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,224.672,035.0051.8 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,786.6218,414.67-171.3 %0.01,644.6695.1994.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,267.9412,073.009.0 %4.51,456.56940.9035.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,990.66477.0095.7 %5.0503.70342.8731.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,934.753,473.0029.6 %5.0712.87528.0125.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,446.662,421.0055.6 %5.0845.99158.1281.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,137.381,945.2062.1 %5.0750.91258.9965.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,619.584,102.0011.2 %5.0541.7370.4587.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,896.357,080.0049.1 %5.0588.78536.758.8 %4.0
รจจ.ปทุมธานี 56,274.9755,878.400.7 %0.5781.57643.6417.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 130,443.3892,372.5329.2 %5.01,213.52651.0546.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,979.8718,767.7918.3 %5.0433.16414.004.4 %2.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,622.4328,829.9935.4 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,520.19303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,848.9917,604.00-62.3 %0.02,414.162,226.617.8 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,969.341,226.0069.1 %5.0351.78148.0857.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,424.998,262.00-11.3 %0.01,283.36468.8763.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,440.134,369.6819.7 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,895.8117,528.0016.1 %5.02,481.37798.0067.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,617.263,472.5038.2 %5.0579.77244.7957.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,646.50108,030.00-211.8 %0.02,052.81546.5873.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,530.624,497.54-77.7 %0.0617.79243.3760.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 134,687.1414,176.0059.1 %5.0995.09233.4876.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,129.1612,112.5045.3 %5.01,073.64692.3235.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)28,959.7820,491.1029.2 %5.01,765.02688.3361.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,528.126,039.00-138.9 %0.0321.88474.93-47.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี148,099.6921,204.0085.7 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,250.8268,792.0013.2 %5.01,419.38439.8569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,397.7631,774.36-63.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,108.1623,992.00-484.0 %0.01,185.22945.0020.3 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี372,015.47176,540.0052.5 %5.09,375.521,065.5288.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.3363.4686.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,813.123,454.6128.2 %5.0655.83706.94-7.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,714.27707.0081.0 %5.0294.52168.9542.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,828.108,576.1660.7 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,426,474 1,189,795 16.59 % 91,620 38,177 58.33 %