จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,572.481,014.0060.6 %5.0588.4362.3289.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,285.5319,554.00-1.4 %0.071.75139.11-93.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,593.473,551.3022.7 %5.051.240.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,936.961,558.0047.0 %5.0740.56191.3274.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,096.432,118.0031.6 %5.0797.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง11,655.4911,574.000.7 %0.53,364.771,576.3353.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,702.732,686.0042.9 %5.0400.2745.6088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,739.89812.0082.9 %5.0296.9721.7692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,849.51561.0088.4 %5.0273.0646.7482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,894.01490.0087.4 %5.0223.1477.9065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,628.29339.0090.7 %5.0260.4658.8077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,815.87699.0081.7 %5.0484.4593.2880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,686.71250.0093.2 %5.0239.552.9698.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,766.25559.0085.2 %5.0440.5031.0293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,790.88475.0087.5 %5.0240.7357.4976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,742.59324.0091.3 %5.0449.996.5098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,791.00555.0085.4 %5.0478.75106.2577.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,035.096,307.1910.3 %5.01,634.311,981.70-21.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,171.622,907.0030.3 %5.01,234.98701.1043.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,126.181,737.0044.4 %5.0816.63365.3455.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,490.7818,405.52-60.2 %0.04,731.962,879.4539.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,790.001,072.0061.6 %5.0683.51502.3226.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,991.412,266.0062.2 %5.01,577.25479.8669.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,412.414,101.00-70.0 %0.0558.951,223.60-118.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,400.581,588.0070.6 %5.01,767.43863.3451.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,398.242,332.5031.4 %5.0911.7153.2094.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,090.6911,020.00-21.2 %0.02,166.76293.5186.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง81,572.92105,052.99-28.8 %0.0452.18116.2074.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,276.243,140.0026.6 %5.01,273.01473.1062.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,874.723,941.41-1.7 %0.01,427.5897.7093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,426.3813,303.0019.0 %5.06,963.864,061.9541.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,179.933,848.137.9 %3.52,028.4431.1698.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,964.172,190.0026.1 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,360.39545.0083.8 %5.0873.6757.9593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,866.531,270.0055.7 %5.0664.50426.2935.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,431.114,260.00-24.2 %0.0930.72307.3367.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,230.6527,854.00-347.0 %0.01,672.351,489.8810.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,988.137,229.00-20.7 %0.02,004.24540.3173.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,351.293,098.007.6 %3.5911.7197.8689.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,667.948,737.74-54.2 %0.01,313.1174.7894.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,844.1513,552.0035.0 %5.02,267.79103.0095.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,119.582,999.0027.2 %5.01,177.93351.5770.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,036.523,172.0021.4 %5.01,177.93249.2878.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,911.333,373.0013.8 %5.01,082.85264.2175.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,675.432,537.9655.3 %5.01,406.12407.5771.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,463.313,907.00-12.8 %0.0911.7146.7494.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง39,142.586,451.9983.5 %5.0711.1599.7586.0 %5.0
รจก.ลำปาง 59,549.9837,164.8337.6 %5.01,295.99609.4353.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 30,953.5630,856.220.3 %0.5944.72181.8780.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,452.795,170.0019.9 %5.0512.87261.5949.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,779.441,139.0059.0 %5.0328.44223.1032.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,524.692,414.0031.5 %5.0548.25356.4635.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง20,598.3620,722.00-0.6 %0.01,591.87190.0088.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,599.141,783.0050.5 %5.0778.58252.4067.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,148.936,637.00-28.9 %0.01,501.19496.4266.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,801.922,740.0027.9 %5.01,025.80174.5083.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,757.564,312.00-14.8 %0.01,044.82480.2554.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,152.947,974.00-92.0 %0.0815.79182.0077.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง22,431.724,268.8181.0 %5.01,527.030.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,653.5613,896.0058.7 %5.01,703.80605.6764.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 266,550.778,416.0087.4 %5.0680.19476.7529.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 311,722.2914,525.50-23.9 %0.01,545.18594.1261.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง265.145,113.66-1,828.7 %0.0346.24285.0017.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง82,120.7859,397.0027.7 %5.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง32,395.6327,768.9914.3 %5.01,050.04834.1020.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,920.5512,465.0034.1 %5.0911.99237.9973.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา60,133.0512,144.0079.8 %5.0907.95558.5538.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน36,679.5914,935.3959.3 %5.01,032.13573.6944.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,945.9418,597.00-212.8 %0.02,273.101,362.8540.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,327.995,247.00-21.2 %0.01,082.85546.2549.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,776.871,844.0033.6 %5.0664.50352.1147.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,256.389,826.0061.1 %5.07,123.027,224.86-1.4 %0.0
รวม 919,138 648,674 29.43 % 87,948 39,936 54.59 %