จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,596.38946.0063.6 %5.0493.17150.0069.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,347.567,558.8027.0 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,388.493,647.0016.9 %5.0702.37227.1067.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,329.041,735.0047.9 %5.0721.37100.0286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์27,505.7514,925.6645.7 %5.04,258.34634.0985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,013.54587.0085.4 %5.0305.8343.3885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,496.62559.0089.8 %5.0211.7756.0573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,184.20823.0080.3 %5.0182.4750.6072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,980.37598.0085.0 %5.0293.8393.7668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,955.15288.0092.7 %5.0264.4062.5176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,688.05518.0089.0 %5.0325.4693.7571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,875.94528.0086.4 %5.0451.5193.4879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,012.96283.0092.9 %5.0595.7693.3584.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,698.575,275.1961.5 %5.01,482.032,232.50-50.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด4,740.98958.5079.8 %5.0617.40222.3064.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,027.032,754.0031.6 %5.01,006.62595.9540.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,677.331,899.0048.4 %5.01,524.96225.0585.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,335.831,987.0040.4 %5.0740.38378.1948.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,605.481,458.0044.0 %5.0455.16472.35-3.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,174.522,980.0051.7 %5.0798.76570.6228.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,663.783,339.008.9 %4.0529.00283.5246.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,541.725,373.0028.8 %5.02,413.80444.7581.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,783.472,167.3668.0 %5.01,145.82402.1964.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์13,502.4614,660.00-8.6 %0.01,559.4064.6095.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,817.187,974.7226.3 %5.02,173.411,111.5048.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,600.862,505.0030.4 %5.0797.43379.0552.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,763.30415.0076.5 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,324.741,333.0059.9 %5.0805.98105.3286.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์50,219.701,176.0097.7 %5.019,357.07150.3899.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,780.433,349.4171.6 %5.0835.48351.2158.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,255.894,284.0067.7 %5.01,900.701,343.9129.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,058.486,708.005.0 %2.51,120.72444.6060.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,466.134,167.0063.7 %5.0873.52305.9365.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,581.998,879.0034.6 %5.01,577.1138.8597.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,996.831,245.0068.9 %5.01,006.61351.6065.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,735.772,827.0024.3 %5.0892.53428.1352.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,972.823,525.0049.4 %5.01,310.88131.6690.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,789.681,198.0068.4 %5.0892.51155.9982.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์6,073.754,635.0023.7 %5.0270.4132.8487.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,667.472,704.0076.8 %5.0835.48472.0343.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,465.2732,072.8426.2 %5.0905.74368.0659.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,005.151,373.0054.3 %5.0512.190.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,364.622,603.0022.6 %5.0740.40337.5954.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,020.141,453.5051.9 %5.0607.29240.8560.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,259.373,916.808.0 %4.0969.90518.9046.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,873.541,337.0065.5 %5.0779.67345.3055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,321.595,998.3218.1 %5.0987.61442.5955.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,521.193,485.0063.4 %5.0359.01411.20-14.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 166,743.2517,880.2273.2 %5.01,400.66257.8081.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 213,289.168,085.6639.2 %5.01,876.40193.3789.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,705.335,280.067.5 %3.5274.1792.3566.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์68,494.8961,697.009.9 %4.51,425.88779.3745.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์99,991.2329,583.0070.4 %5.0888.38495.5044.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์301,888.2516,449.8394.6 %5.0739.51414.2044.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย38,124.259,608.0074.8 %5.0773.40483.6637.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์196,498.7017,572.0091.1 %5.02,397.781,622.6932.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,827.913,427.0029.0 %5.0778.44384.3750.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,342.241,138.0066.0 %5.0637.4563.4490.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,763.9513,450.0067.8 %5.05,464.623,088.0443.5 %5.0
รวม 1,233,730 369,183 70.08 % 77,865 23,936 69.26 %