จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,702.32530.0080.4 %5.0461.9846.7289.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่158,845.973,778.2097.6 %5.080.965.1593.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่8,161.239,798.52-20.1 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,917.571,415.0051.5 %5.0412.86127.3869.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,118.371,628.0047.8 %5.0671.1540.4994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,509.3911,359.0021.7 %5.01,983.26611.9169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,379.571,184.0073.0 %5.0288.036.7197.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,902.33673.0082.8 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,007.77379.0090.5 %5.0260.3759.8577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,068.28851.0083.2 %5.0361.9553.2085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,865.17456.0088.2 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,881.08520.0086.6 %5.0270.9647.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,807.63360.0090.5 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,177.11323.0092.3 %5.0168.3357.0066.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,832.184,950.4558.2 %5.0975.422,188.36-124.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,884.932,715.0030.1 %5.0994.42390.2660.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,098.31821.0073.5 %5.0671.14213.7568.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,720.503,784.52-39.1 %0.0557.04226.1059.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,072.263,133.0061.2 %5.01,317.681,909.52-44.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,138.792,424.00-13.3 %0.0513.73619.85-20.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,186.582,819.0097.6 %5.04,610.52131.9097.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,897.449,694.1918.5 %5.01,355.71647.8652.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่48,450.7022,094.8054.4 %5.0490.69156.7568.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,896.0717,634.38-61.8 %0.04,194.807,201.95-71.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,230.002,077.7435.7 %5.0709.18326.8053.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,821.2619,195.00-62.4 %0.04,132.06794.7780.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,141.80260.0091.7 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,002.42628.0079.1 %5.0660.30121.4881.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,882.82591.0079.5 %5.0576.07292.6049.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,541.172,234.4336.9 %5.0842.306.8499.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,001.3522,307.38-71.6 %0.01,450.811,766.06-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,736.344,991.00-5.4 %0.01,279.65267.2679.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,700.211,567.0076.6 %5.0861.3146.7294.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,930.527,357.647.2 %3.52,496.6769.1597.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,319.251,101.0090.3 %5.0861.31582.5632.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,169.812,429.5141.7 %5.0861.30429.3950.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,053.021,884.0068.9 %5.0809.35371.4554.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,012.003,592.0010.5 %5.01,013.44144.4085.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,980.803,202.00-7.4 %0.0344.9332.2690.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,909.732,597.0076.2 %5.0823.29479.5341.8 %5.0
รจจ.แพร่ 36,804.1621,650.7641.2 %5.0886.20429.2651.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,165.10838.0061.3 %5.0296.652.8599.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,160.111,172.0062.9 %5.0728.20280.3361.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,531.601,237.0065.0 %5.0614.10304.1050.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่8,550.305,996.0729.9 %5.01,089.50424.6561.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,270.973,238.041.0 %0.5746.24157.5778.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,348.1221,308.03-127.9 %0.03,181.26258.1091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 55,355.4113,972.3674.8 %5.01,457.98384.3773.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 242,801.5210,586.2975.3 %5.01,575.36533.9066.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)7,298.0210,233.60-40.2 %0.03,255.79180.2894.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,333.703,170.33-35.8 %0.0324.10123.6661.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่27,087.341,399.0094.8 %5.0891.87622.4830.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,418.9712,085.0057.5 %5.0790.37308.4261.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง30,773.859,271.9969.9 %5.0729.76275.7962.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,556.288,479.0071.3 %5.0754.79664.2312.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่103,256.2046,264.0055.2 %5.01,580.99628.5560.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่99,227.9923,883.0075.9 %5.0864.44752.0713.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,841.393,859.0075.6 %5.01,887.881,762.746.6 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,564.883,690.66-3.5 %0.0842.31317.8362.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,489.971,002.0086.6 %5.0576.07235.3059.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่39,942.5015,734.9960.6 %5.04,203.761.85100.0 %5.0
รวม 1,100,732 398,411 63.80 % 66,641 29,191 56.20 %