จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,646.95667.0074.8 %5.0587.7429.4795.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,716.1822,145.70-89.0 %0.079.47132.04-66.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,290.6211,185.32-20.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,087.382,006.0050.9 %5.0853.96204.0876.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,181.782,082.0034.6 %5.0796.91110.6386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,539.827,597.6043.9 %5.01,949.62674.0765.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,347.611,127.0074.1 %5.0318.9841.4987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,363.13858.0094.8 %5.0335.6462.0781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,123.91280.0093.2 %5.0381.1477.8979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น357.82563.00-57.3 %0.0360.5893.2974.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,475.98507.0085.4 %5.0288.3756.0980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,040.32336.0091.7 %5.0195.8061.1968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,860.33696.0082.0 %5.0329.4961.9081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,770.99289.0092.3 %5.0394.1577.3680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,863.59414.0089.3 %5.0330.47101.2269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,096.09495.0091.9 %5.0451.5191.6379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,352.32197.0094.1 %5.0398.9991.9976.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,609.516,451.49-15.0 %0.01,083.94524.5051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,843.444,858.54-0.3 %0.01,462.471,644.81-12.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,258.602,857.0045.7 %5.01,139.18392.7565.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,269.861,519.0053.5 %5.0834.94490.9841.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,932.881,101.0062.5 %5.0700.69424.1339.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,801.122,293.0060.5 %5.01,429.521,297.089.3 %4.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,380.233,517.7634.6 %5.01,348.52118.5091.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน31,240.553,810.9987.8 %5.06,833.10835.8087.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,674.043,757.4233.8 %5.01,638.701,697.30-3.6 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,850.332,509.8134.8 %5.01,780.28696.9060.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,421.328,902.00-38.6 %0.01,291.33239.4581.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร85,936.0899,525.00-15.8 %0.0965.73435.6754.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,504.541,972.0056.2 %5.01,177.23875.3025.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,115.39944.0015.4 %5.068.1978.56-15.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,240.441,003.0069.0 %5.0872.9768.2892.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,951.531,489.0049.6 %5.0701.83344.9550.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,060.332,535.0037.6 %5.01,025.58112.7289.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,967.808,147.189.2 %4.51,861.791,229.9633.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,774.194,157.6952.6 %5.02,907.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,620.76833.3377.0 %5.0968.06191.4080.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,423.147,770.00-21.0 %0.01,272.2955.8395.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,837.901,490.6086.2 %5.0739.86239.5567.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,773.332,973.0037.7 %5.01,163.30349.6069.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,705.402,246.0039.4 %5.0968.0389.9590.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,746.392,300.0038.6 %5.01,006.09328.9667.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,908.251,564.0046.2 %5.0663.8148.5492.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,987.571,947.0082.3 %5.01,024.02448.5156.2 %5.0
รจจ.น่าน 29,632.6321,685.1926.8 %5.0898.921,006.34-11.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,128.65902.0071.2 %5.0606.75105.7682.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,301.591,700.0048.5 %5.0461.66389.6315.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,749.07677.0075.4 %5.0625.77162.0274.1 %5.0
สปส.จ.น่าน5,768.275,242.709.1 %4.51,291.3195.1892.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,901.422,407.0038.3 %5.01,101.17213.6980.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,797.05694.0075.2 %5.01,180.05325.5772.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,891.705,786.79-18.3 %0.01,101.17116.9389.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 139,321.1917,171.3356.3 %5.02,656.10518.2580.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2324,664.5612,143.6196.3 %5.02,157.74350.6883.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,329.395,605.00-29.5 %0.0360.26164.3954.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน76,948.2340,337.0047.6 %5.01,656.981,536.707.3 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,025.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว56,501.6811,585.5779.5 %5.01,008.27780.2322.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ2,471.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ776.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,406.6115,726.80-87.1 %0.02,171.83869.0560.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,975.231,685.2043.4 %5.0706.91329.6553.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,890.371,978.0031.6 %5.0682.79252.8863.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,507.7615,398.0028.4 %5.04,712.681,543.8567.2 %5.0
รวม 949,412 396,042 58.29 % 65,747 24,226 63.15 %