จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,400.18425.0082.3 %5.0445.43107.4775.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,257.505,443.0025.0 %5.042.81147.58-244.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,948.951,227.0058.4 %5.0470.1023.2395.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,040.981,351.3055.6 %5.0692.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,879.619,072.00-2.2 %0.01,833.59481.3873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,339.311,878.0056.7 %5.0385.74108.6371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,795.73747.0080.3 %5.0440.1092.7478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,732.05574.0084.6 %5.0249.8761.9675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,623.47425.0088.3 %5.0276.2092.9166.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,725.02687.0081.6 %5.0448.5392.8479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,522.05389.0089.0 %5.0207.6177.7462.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,674.92169.0095.4 %5.0486.3677.7684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,606.66294.0091.8 %5.0479.0579.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,743.472,027.8569.9 %5.01,263.111,345.20-6.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,835.731,482.0061.4 %5.01,054.45404.6361.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,878.891,179.0059.0 %5.0654.60368.6043.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,649.571,457.0045.0 %5.0559.52306.5145.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,344.381,876.0043.9 %5.0901.81492.4345.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,904.573,957.11-107.8 %0.0518.42374.7527.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,546.113,428.5759.9 %5.01,453.27269.1681.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,861.893,031.0021.5 %5.0844.76225.8373.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา8,986.523,321.0063.0 %5.01,377.21194.8285.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,005.873,981.890.6 %0.5898.06348.6561.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,493.14767.0048.6 %5.057.760.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,036.54935.0069.2 %5.0730.6716.8897.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,731.851,026.0062.4 %5.0616.57486.3421.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,349.762,237.2533.2 %5.0806.73123.5084.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,091.6526,134.14-413.3 %0.01,624.422,121.58-30.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,829.784,416.20-15.3 %0.01,110.99327.5970.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,138.851,427.0054.5 %5.0749.68116.4584.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,901.467,215.48-22.3 %0.01,206.5832.6097.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,890.351,239.0057.1 %5.0347.28540.57-55.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,625.862,895.9920.1 %5.0958.86390.8359.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,386.052,605.0023.1 %5.0749.6875.8889.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,444.211,999.0042.0 %5.0882.7929.1496.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,787.012,009.0027.9 %5.0552.2633.7993.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,120.632,148.0080.7 %5.01,038.35498.5252.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา32,265.4429,142.339.7 %4.5879.48274.1568.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,564.33706.0072.5 %5.0481.02186.0461.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,092.432,212.0728.5 %5.0730.67159.5278.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,659.01512.0080.7 %5.0597.55198.7066.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,349.853,479.2220.0 %5.01,187.05832.6029.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,739.361,696.0038.1 %5.0597.55167.2372.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,351.202,739.0018.3 %5.0768.70283.6163.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 157,033.147,685.7286.5 %5.01,194.97597.8850.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 211,423.6111,070.733.1 %1.52,082.26943.7254.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,324.734,014.00-20.7 %0.0319.548.5597.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา143,184.737,368.3694.9 %5.01,263.59654.8748.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา45,169.7925,542.6843.5 %5.0907.99190.0079.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,780.0411,960.0045.1 %5.0829.19524.4036.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,134.748,722.3263.9 %5.0642.05407.2736.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,733.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,187.681,227.70-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,873.611,565.0045.5 %5.0692.63648.876.3 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,491.35770.0069.1 %5.0483.46263.9645.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,567.117,398.8552.5 %5.04,597.163,939.3514.3 %5.0
รวม 535,135 232,061 56.64 % 46,108 22,076 52.12 %