จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,840.41683.0076.0 %5.0648.68117.0082.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,563.0114,569.0025.5 %5.077.53138.99-79.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,923.9512,532.94-81.0 %0.0104.1430.9170.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,474.843,228.007.1 %3.51,009.99413.8059.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,993.242,231.0025.5 %5.0800.84138.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,780.9411,662.6046.5 %5.02,911.59916.3068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,480.501,940.1056.7 %5.0389.03132.1766.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,175.25761.0081.8 %5.0335.1199.7870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,724.741,093.0076.9 %5.0399.89131.9267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,871.85849.0078.1 %5.0399.0986.9478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,872.14387.0090.0 %5.0544.2539.5292.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,727.53485.0087.0 %5.0571.0279.3786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,650.64484.0086.7 %5.0344.9872.0579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,872.14458.0088.2 %5.0419.3359.4585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,770.70709.0081.2 %5.0393.2555.8985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,608.93540.5485.0 %5.0263.4363.9175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,872.14688.0082.2 %5.0267.0670.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,677.43540.5485.3 %5.0280.2867.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,791.00540.5485.7 %5.0484.5163.9186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,633.90319.0091.2 %5.0252.7117.2493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,872.14126.0096.7 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,576.57393.0089.0 %5.0177.1168.1161.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย58,203.8746,149.6020.7 %5.02,513.73548.1478.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,731.417,885.0038.1 %5.01,390.52557.9659.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ4,465.8227,138.30-507.7 %0.01,189.67578.2351.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,620.635,985.5030.6 %5.02,055.872,620.10-27.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,555.202,136.0053.1 %5.0743.76367.8150.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,699.483,081.0034.4 %5.01,333.261,528.46-14.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,471.211,567.0054.9 %5.0914.90307.8366.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,131.482,301.6026.5 %5.0857.86563.1734.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,927.771,972.0080.1 %5.03,805.341,677.1655.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,920.713,392.14-16.1 %0.0723.7395.8986.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,639.312,038.8863.8 %5.01,918.251,644.7014.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,686.642,865.6938.9 %5.01,485.38548.7863.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,066.5916,432.00-224.3 %0.01,390.31354.5774.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,526.233,632.00-3.0 %0.01,009.98778.5422.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,121.909,967.221.5 %0.53,949.71636.5083.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,654.446,891.00-88.6 %0.090.4530.8965.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,569.71517.0094.6 %5.0477.5460.6287.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,109.32630.0079.7 %5.0857.8664.2992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,819.151,077.0061.8 %5.0705.73367.4747.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,901.023,856.001.2 %0.51,086.05186.9582.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,839.7138,712.33-466.0 %0.02,341.112,521.04-7.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,899.706,603.00-34.8 %0.01,599.48960.4540.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,454.542,889.0016.4 %5.01,009.99814.1519.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,008.4610,783.3136.6 %5.02,978.1767.9897.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,281.2552,074.00-406.5 %0.0781.80234.0370.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,165.421,974.0052.6 %5.01,181.12592.8249.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,636.172,932.0019.4 %5.01,067.04370.7565.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,146.834,180.3541.5 %5.02,055.87564.0172.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,560.073,285.007.7 %3.5876.87176.2679.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,351.098,464.0036.6 %5.0549.56345.7537.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,994,180.80100,106.0096.7 %5.028,589.161,253.3095.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,948.0850.0998.3 %5.0629.67268.8657.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,519.15247.9196.7 %5.01,390.31700.1549.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,508.891,355.0069.9 %5.0819.83632.6122.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,794.878,117.92-19.5 %0.01,656.531,177.5528.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,888.841,598.0058.9 %5.01,200.15466.7661.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,687.476,574.0024.3 %5.01,276.211,365.51-7.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,713.342,965.0066.0 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)75,790.551,864.0097.5 %5.03,266.35701.3778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 155,825.5114,266.1274.4 %5.02,674.451,315.7650.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 226,992.7413,382.4050.4 %5.02,686.54755.9671.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,720.6811,198.814.5 %2.02,714.81516.6681.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 457,735.999,039.9684.3 %5.01,558.431,242.7720.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,177.454,326.2773.3 %5.0406.44734.82-80.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,908.3136,907.00-147.6 %0.0808.91614.4324.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย27,404.9713,320.0051.4 %5.0951.15505.4546.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย123,406.8661,280.0050.3 %5.01,100.531,225.47-11.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,570.1831,250.00-44.9 %0.0981.632,000.50-103.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย32,197.5713,142.0159.2 %5.0829.06769.507.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพเทิง21,686.7811,400.0047.4 %5.0851.18708.8416.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง90,969.218,136.0091.1 %5.0778.62595.9423.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,945.8017,206.674.1 %2.02,375.741,952.1117.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,191.452,742.0014.1 %5.0933.92892.604.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,743.751,669.2839.2 %5.0743.76156.7878.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 55,962.409,452.0083.1 %5.04,880.443,688.5824.4 %5.0
รวม 4,053,521 718,229 82.28 % 120,125 47,569 60.40 %