จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,614.89621.0076.3 %5.0648.15106.1183.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,676.527,726.5039.0 %5.074.2435.2452.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,374.533,245.0075.7 %5.092.490.00100.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,793.2415,725.05-131.5 %0.0126.30145.73-15.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,043.622,832.00-38.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,643.671,287.0051.3 %5.0271.2792.6165.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,633.491,568.0056.8 %5.0449.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,104.577,593.606.3 %3.01,114.65425.9961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,764.61606.0083.9 %5.0718.6891.8187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,636.32361.0090.1 %5.0319.4351.6783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,680.16232.0093.7 %5.0413.9191.5277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,640.91379.0089.6 %5.0552.7656.0889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,200.33292.0090.9 %5.0697.7891.8386.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,943.842,984.0039.6 %5.01,173.54555.3752.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,596.803,292.0028.4 %5.0563.97270.7552.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,167.493,451.6857.7 %5.0990.44551.9544.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,483.041,584.0036.2 %5.0888.30123.9686.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,561.841,888.0071.2 %5.01,123.55279.1575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,459.101,562.0054.8 %5.0895.3678.2091.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,965.89746.0074.8 %5.0800.28234.8570.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,329.892,634.0039.2 %5.01,408.78988.5429.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,910.133,166.00-65.7 %0.0419.2440.3890.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,930.081,239.0068.5 %5.0963.30866.1610.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,136.882,144.4548.2 %5.0838.3130.3696.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,310.714,985.51-50.6 %0.0933.3950.0994.6 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,684.9742,041.9937.9 %5.0462.38284.5038.5 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 13,442.356,727.0050.0 %5.0643.39126.3580.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,341.252,381.00-77.5 %0.0990.44136.9386.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,997.281,306.4056.4 %5.058.6862.87-7.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,139.84745.0076.3 %5.0876.3429.4596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,735.18576.0078.9 %5.0373.03194.3147.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,409.304,186.00-22.8 %0.0581.25132.1077.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,168.24368.1768.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,819.201.00100.0 %5.01,248.4685.7293.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,855.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.3688.6590.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,195.252,945.8629.8 %5.0990.4429.7397.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,190.051,890.00-58.8 %0.0506.92347.7031.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,410.732,781.0018.5 %5.0971.42149.3984.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,440.332,188.0036.4 %5.0914.3730.3696.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,313.491,648.0050.3 %5.0876.34197.0077.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,640.82884.0066.5 %5.0535.8465.1687.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,080.121,746.0057.2 %5.0341.33410.72-20.3 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,355.6819,453.7113.0 %5.0851.77461.1445.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน534.37709.00-32.7 %0.0629.13268.3857.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,150.961,330.0057.8 %5.0857.33366.3757.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,666.72656.0075.4 %5.0667.17135.8779.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,600.033,377.2239.7 %5.01,028.47341.2166.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,065.571,036.0066.2 %5.0838.31127.3284.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,157.941,574.5050.1 %5.0544.160.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,918.5012,446.3430.5 %5.02,101.91234.3888.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 226,669.8112,573.8552.9 %5.02,240.95476.9378.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,013.892,586.54-155.1 %0.0212.60333.98-57.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน38,373.7212,687.6266.9 %5.0820.315,495.27-569.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,752.577,535.0078.3 %5.01,190.23530.7255.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,646.999,955.20-114.2 %0.01,199.121,633.27-36.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,107.951,843.0040.7 %5.0857.32111.2587.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,496.59464.0081.4 %5.0300.9463.6078.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,919.888,680.0078.3 %5.03,705.363,003.0119.0 %5.0
รวม 451,874 241,100 46.64 % 46,320 21,581 53.41 %