จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,630.69754.0071.3 %5.0168.9194.5044.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,763.343,823.8060.8 %5.070.36176.37-150.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,428.9712,557.33-20.4 %0.064.140.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,597.8012,434.00-122.1 %0.01,223.75269.4478.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,455.041.00100.0 %5.0767.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์48,790.0935,803.3226.6 %5.04,608.593,010.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,362.352,344.4330.3 %5.0709.86689.392.9 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,052.112,291.4324.9 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,004.13668.0077.8 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,659.34666.0075.0 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,655.32482.0081.8 %5.0260.22237.508.7 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,609.162,118.0054.0 %5.01,166.70813.8430.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,398.361,295.0061.9 %5.0369.8482.3677.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,334.351,387.0058.4 %5.0767.3631.4795.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,977.433,503.0041.4 %5.01,851.272,215.61-19.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,575.094,448.2420.2 %5.02,058.061,122.1145.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,859.076,064.00-112.1 %0.0667.71715.54-7.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,205.942,813.6046.0 %5.01,489.97708.4052.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,172.245,786.00-11.9 %0.01,090.64322.6270.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,715.4324,783.00-111.5 %0.01,775.21233.0086.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,504.017,019.146.5 %3.02,024.44537.7073.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,061.782,112.5048.0 %5.0938.51361.3461.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)88,271.088,703.0090.1 %5.04,616.78416.1791.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)15,223.0610,192.4733.0 %5.05,535.811,538.2672.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,737.311,381.0063.0 %5.0881.4647.2594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,197.431,335.0058.2 %5.0791.55203.0574.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,995.483,704.597.3 %3.51,014.57676.5933.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,720.3637,744.62-288.3 %0.01,908.323,508.50-83.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,170.567,847.0035.5 %5.03,866.14425.9989.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,643.3310,323.10-19.4 %0.02,478.80848.9365.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,723.2714,128.83-82.9 %0.01,302.32228.0582.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,970.131,409.0064.5 %5.01,014.56379.2762.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,976.552,650.8333.3 %5.0995.54752.8324.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,312.163,485.0034.4 %5.01,223.73455.1762.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,015.914,089.0018.5 %5.01,280.80825.7435.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,298.304,923.00-14.5 %0.0976.5498.0790.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์407,818.1920,976.6494.9 %5.0851.71616.2427.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์76,742.7412,966.0083.1 %5.0859.85271.2568.5 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 84,704.8273,435.9913.3 %5.01,485.70979.2034.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,403.1814,821.00-30.0 %0.0606.17620.93-2.4 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,689.614,870.80-81.1 %0.0352.552.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,849.821,299.0054.4 %5.0577.20319.6144.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,953.623,193.0019.2 %5.0938.51436.7253.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์23,847.2320,958.0012.1 %5.01,651.24297.5682.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,457.962,398.0030.7 %5.01,217.94555.0154.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,090.208,748.54-183.1 %0.01,152.36808.9729.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,748.562,289.1938.9 %5.0881.44307.1265.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,935.644,353.00-10.6 %0.0900.46419.4453.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์23,676.146,420.0072.9 %5.01,204.76354.7070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 121,664.9926,930.91-24.3 %0.01,334.20311.9576.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 228,510.2515,814.9044.5 %5.01,300.09412.3068.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3104,278.6217,500.0083.2 %5.01,702.34525.6669.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)22,164.6013,116.7340.8 %5.03,879.24274.5192.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,064.865,646.7220.1 %5.0284.03880.41-210.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์105,124.5094,241.0010.4 %5.01,849.17791.5657.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,159.4815,402.0033.5 %5.01,050.67587.7544.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์79,249.6749,451.0037.6 %5.01,098.97711.1535.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,568.2731,544.00-23.4 %0.0909.373,372.35-270.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์78,354.4620,045.8474.4 %5.0865.45478.0444.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย58,231.1916,408.0071.8 %5.0817.29162.4580.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,631.9526,958.50-131.8 %0.02,222.452,366.07-6.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,823.6325,000.58-131.0 %0.03,948.13708.7782.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,560.8826,172.0011.5 %5.01,235.93476.9161.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,401.721,626.0052.2 %5.01,159.25418.1363.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์164,558.95102,863.0037.5 %5.02,066.34806.3661.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,951.802,845.4928.0 %5.0976.54694.0728.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,176.212,208.0030.5 %5.0615.23559.219.1 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,724.1244,089.00-3.2 %0.04,705.881,498.5068.2 %5.0
รวม 1,805,185 959,664 46.84 % 95,679 44,604 53.38 %