จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,710.021,233.0054.5 %5.0452.83103.8477.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,064.874,626.41-13.8 %0.0662.00142.2378.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,235.331,640.0049.3 %5.0662.0131.4695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,972.408,985.5140.0 %5.02,356.991,343.9843.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,774.85805.0088.1 %5.0240.5350.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน6,100.89355.0094.2 %5.0197.5133.5683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,951.22414.0091.6 %5.0197.032.8598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,066.91365.0091.0 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,111.62665.0083.8 %5.0524.0994.1982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,161.36749.0082.0 %5.0346.9373.8278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,160.77638.0084.7 %5.0226.1057.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,961.92367.0090.7 %5.0236.1459.5974.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,258.045,771.70-35.5 %0.01,004.29874.8612.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,413.60771.0088.0 %5.01,023.30827.3119.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,332.08921.0072.4 %5.01,009.44884.2412.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,140.621,174.0071.6 %5.0566.89333.5741.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,019.522,480.0058.8 %5.01,346.571,070.6520.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี35,624.524,303.1487.9 %5.0689.86791.66-14.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,639.004,479.673.4 %1.51,194.44554.4153.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,299.873,483.3052.3 %5.01,012.0184.5191.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,589.3411,367.00-32.3 %0.01,311.37113.2891.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,462.482,409.0055.9 %5.0795.60766.873.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,565.811,777.0061.1 %5.0776.0973.9690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,089.78920.0077.5 %5.0547.91256.1453.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,607.043,515.102.5 %1.0795.08222.5172.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,526.144,240.0055.5 %5.01,275.602,504.38-96.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,402.784,240.0021.5 %5.01,099.37629.3542.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,213.432,191.0048.0 %5.0795.11138.7882.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,206.379,093.811.2 %0.51,760.69114.2993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,687.431,957.0083.3 %5.0757.08178.5276.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,664.902,599.0029.1 %5.0814.13806.830.9 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,562.791,770.0050.3 %5.0833.14397.4452.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,562.501,926.2745.9 %5.0806.21370.7054.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี7,895.391,977.0075.0 %5.0325.790.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,628.222,162.0081.4 %5.01,017.43238.9076.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี27,026.94ไม่ครบประเมินไม่ได้3.5717.03687.004.2 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,439.08779.0077.3 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,412.311,346.0060.6 %5.0581.88220.2862.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี10,829.011,459.0086.5 %5.03,552.43237.5993.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,554.655,021.329.6 %4.5852.16476.4844.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,639.563,058.0053.9 %5.0795.11352.3055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,175.804,947.7031.1 %5.01,327.5654.8995.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 138,541.1814,685.9661.9 %5.0936.57735.0521.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,551.4215,312.00-60.3 %0.01,597.29600.2962.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,350.304,469.7216.5 %5.0302.9675.3275.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี65,331.4548,944.0025.1 %5.01,250.33486.6561.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,350.8429,903.9017.7 %5.0833.771,846.92-121.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,709.277,599.5265.0 %5.0671.21474.5329.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,581.6918,277.73-57.8 %0.01,838.191,432.6022.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,557.881,710.0062.5 %5.0845.14139.7283.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,915.821,504.0061.6 %5.0509.87234.2554.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,965.3614,064.0021.7 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 510,596 298,213 41.60 % 49,521 23,950 51.64 %