จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,693.35738.0072.6 %5.0510.4262.0687.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,079.404,732.1347.9 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,076.262,032.0033.9 %5.0529.51247.6253.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,880.662,100.0045.9 %5.0757.6465.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,815.158,129.7931.2 %5.02,069.75798.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,002.83839.0079.0 %5.0303.0578.7474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,952.00349.1391.2 %5.0379.48118.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,997.32803.0079.9 %5.0268.9549.9481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,941.01499.0087.3 %5.0383.7494.0675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,145.261,492.0071.0 %5.0390.9757.3685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,351.161,087.0079.7 %5.0448.4947.3689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,426.59590.0086.7 %5.0341.83130.1661.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,218.86569.0086.5 %5.0253.3156.2577.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,534.197,005.06-54.5 %0.01,233.031,265.45-2.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,268.412,709.0036.5 %5.01,137.96779.3031.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,362.462,096.0037.7 %5.0776.58128.5183.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,921.4628,905.309.4 %4.55,928.683,712.6037.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,774.161,330.0052.1 %5.0548.30627.00-14.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,509.183,200.0041.9 %5.01,315.16836.0036.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,398.913,511.00-46.4 %0.0600.691,030.75-71.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,361.011,175.0078.1 %5.01,575.321,182.7524.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,847.474,108.5615.2 %5.01,328.12455.3065.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,133.4324,607.00-121.0 %0.05,808.10237.5095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,879.552,732.0029.6 %5.0977.18207.1078.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,093.17568.0072.9 %5.068.9247.7630.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,589.671,154.0067.9 %5.0871.7457.0493.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,064.80916.0070.1 %5.0662.56256.9861.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,528.724,815.04-36.5 %0.0525.40263.9249.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,337.836,150.00-15.2 %0.01,271.071,014.5020.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,045.516,431.00-59.0 %0.01,042.88733.4029.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,690.32985.0073.3 %5.0833.71638.4023.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,554.7023,581.23-42.4 %0.02,088.76454.0578.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,025.5815,050.00-7.3 %0.02,200.393,486.45-58.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,362.381,742.0084.7 %5.0757.64737.752.6 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,463.543,706.00-7.0 %0.0814.70428.8347.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,246.473,205.0024.5 %5.01,118.95452.6059.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,374.972,489.6243.1 %5.01,023.86519.9949.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,727.273,100.0059.9 %5.0700.5994.0386.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,432.172,776.0075.7 %5.0757.64371.7950.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 72,012.0140,125.0044.3 %5.01,318.75647.5050.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,888.101,031.0064.3 %5.0548.4778.3785.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,562.691,818.0049.0 %5.0833.71167.0680.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,873.211,137.0060.4 %5.0586.50330.9943.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,000.964,606.367.9 %3.51,156.97527.8154.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,371.001,811.0046.3 %5.0776.6528.7996.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,871.885,409.32-39.7 %0.0947.80164.8982.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,543.9519,927.2322.0 %5.01,635.45429.0773.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,211.3311,250.0014.8 %5.01,776.861,073.5039.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)26,738.6711,155.0058.3 %5.02,793.411,583.0043.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร842.014,253.00-405.1 %0.0275.18456.00-65.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร73,999.8043,870.0040.7 %5.01,510.61782.6048.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,622.151,612.0093.2 %5.0906.09351.5061.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,897.5011,834.0065.1 %5.0834.97638.4023.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,960.25985.0096.3 %5.0835.56332.5060.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,769.5918,546.051.2 %0.51,876.351,516.3019.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,360.973,105.407.6 %3.5776.66227.2570.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,645.394,505.7172.9 %5.02,306.871,045.0054.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,777.201,226.0055.9 %5.0548.47280.2548.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,111.798,764.0556.4 %5.05,855.311,731.9270.4 %5.0
รวม 624,168 378,979 39.28 % 70,706 34,218 51.61 %