จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,718.62700.0074.3 %5.0379.34185.9651.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,579.075,713.02-24.8 %0.0797.7394.9088.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,343.912,669.0020.2 %5.0863.9657.1093.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,034.312,262.0025.5 %5.0569.4631.6394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,209.9319,208.0013.5 %5.04,399.16625.3685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,940.6611,160.0030.0 %5.02,736.40783.1971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,208.533,689.0040.6 %5.0264.8444.2183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,829.032,393.0050.4 %5.0201.1459.6970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,230.041,069.0074.7 %5.0332.5447.3985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,195.90668.0084.1 %5.0305.2231.5689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,788.241,042.0078.2 %5.0223.2395.0357.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,115.62514.0087.5 %5.0225.5964.7071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,990.39243.0093.9 %5.0186.6549.6973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,995.27748.0085.0 %5.0203.2662.1569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,940.69500.0087.3 %5.0259.4275.9670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,047.17420.0089.6 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,926.20556.0085.8 %5.0198.107.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,261.08735.0082.8 %5.0148.7863.2757.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,180.25687.0083.6 %5.0269.7147.4282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,292.96652.0084.8 %5.0200.96113.6243.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,128.22500.0087.9 %5.0172.8548.3072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,718.131,361.0071.2 %5.0322.8596.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,278.516,991.27-63.4 %0.0967.01594.7038.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,791.703,576.005.7 %2.5649.09942.40-45.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,400.962,490.0026.8 %5.0550.48251.7654.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,302.662,357.0045.2 %5.0816.77685.8216.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,487.602,010.0042.4 %5.0588.48316.3146.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,924.382,331.0040.6 %5.0874.78605.0830.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,191.101,572.0050.7 %5.0474.42182.8261.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,194.253,318.0036.1 %5.01,327.64411.2569.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,180.563,347.36-53.5 %0.0464.701,004.00-116.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,602.753,407.3126.0 %5.01,349.12934.5430.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,909.942,116.0045.9 %5.0797.6966.3291.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,309.6119.4099.5 %5.0911.77172.9081.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,190.9026,137.00-263.5 %0.01,676.96181.2389.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,149.093,596.0013.3 %5.0873.74237.4972.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,833.601,521.0060.3 %5.0672.9957.0991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,091.552,136.5030.9 %5.0485.98417.4314.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,761.083,759.000.1 %0.5856.98178.3579.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,348.103,368.0037.0 %5.01,330.14323.5175.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,172.146,151.000.3 %0.51,063.92645.0539.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,607.164,333.0034.4 %5.01,063.88284.6373.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,808.1811,171.04-26.8 %0.01,801.9394.9094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,911.053,648.0069.4 %5.0721.61347.0751.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,077.725,022.00-23.2 %0.0797.68426.9846.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,105.255,726.0019.4 %5.01,158.98139.1088.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,006.203,705.7926.0 %5.01,139.94632.5144.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,644.135,095.00-9.7 %0.0702.6594.7586.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,887.536,656.0015.6 %5.0356.40364.41-2.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,066.9410,894.0022.6 %5.0578.42157.9372.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 38,363.0059,542.59-55.2 %0.0602.05418.7230.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 82,788.1695,931.00-15.9 %0.01,222.251,146.856.2 %3.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 44,414.6334,594.0822.1 %5.0602.04308.5748.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,754.68116,540.23-267.0 %0.0582.8385.2085.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,196.31984.0069.2 %5.0244.47240.641.6 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,632.301,371.0070.4 %5.0959.950.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,395.983,073.0030.1 %5.0740.60251.2266.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,206.308,753.00-41.0 %0.01,577.351,085.7731.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,001.281,611.0059.7 %5.0835.84285.8765.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,979.727,410.3071.5 %5.01,333.92979.9426.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,668.602,998.8082.0 %5.0752.5557.0492.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,365.8626,232.95-28.8 %0.06,559.54128.2398.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑11,517.0617,548.89-52.4 %0.01,242.59568.0254.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,202.1119,766.5850.8 %5.02,603.54878.3966.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,009.593,566.5040.7 %5.0328.86514.84-56.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,304.9668,496.005.3 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,158.4920,012.8320.5 %5.0616.61695.30-12.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,470.9615,759.0819.1 %5.0447.5257.5087.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 93,209.9244,167.3652.6 %5.0647.90547.9215.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,402.9519,169.62-4.2 %0.0658.18575.2212.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา147,465.8123,222.0184.3 %5.0523.85209.3660.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,092.7915,508.4838.2 %5.0471.93545.44-15.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,547.6117,654.0073.5 %5.0530.001,209.10-128.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,989.0021,866.1353.5 %5.09,750.231,367.4986.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,247.012,098.0050.6 %5.0835.721,024.10-22.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,027.902.00100.0 %5.0436.390.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38,669.0824,430.0536.8 %5.03,081.533,777.35-22.6 %0.0
รวม 1,175,991 797,758 32.16 % 77,631 30,396 60.84 %