จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,463.51631.0074.4 %5.0635.0257.2791.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,639.809,569.0153.6 %5.070.6093.88-33.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,006.2312,465.42-13.3 %0.055.1928.8447.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,217.071,842.0042.7 %5.0901.25589.3734.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,181.222,286.0028.1 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,669.899,910.0043.9 %5.02,802.851,382.0150.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,856.6219,401.40-40.0 %0.02,054.441,327.9435.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,163.861,993.0061.4 %5.01,186.491,438.30-21.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,179.123,278.0021.6 %5.01,243.54769.9938.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,176.911,704.0046.4 %5.0882.23131.4385.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,193.661,327.0058.4 %5.0882.23485.9044.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,693.733,382.008.4 %4.01,208.641,888.60-56.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,072.992,400.40-15.8 %0.0586.96299.7948.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,978.344,891.001.8 %0.51,642.88225.1386.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,786.283,846.00-1.6 %0.01,129.45250.6577.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,279.639,744.6420.6 %5.01,086.51110.4289.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,054.994,604.5178.1 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด67,992.6461,248.409.9 %4.51,184.11250.2578.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,730.671,559.0058.2 %5.01,110.430.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,847.639,697.3134.7 %5.05,314.29270.5494.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,075.32624.0079.7 %5.097.2365.1033.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,179.71420.0064.4 %5.033.8232.364.3 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,179.71178.0084.9 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,103.851,198.0061.4 %5.0977.3367.1793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,969.90449.0084.9 %5.0806.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,803.953,551.576.6 %3.01,129.45326.8071.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,232.7823,050.00-149.7 %0.01,795.012,542.73-41.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,489.017,906.0045.4 %5.02,270.40583.2674.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,024.411,962.0035.1 %5.0863.2190.9089.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก106,688.836,585.1493.8 %5.04,641.79128.3097.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,445.332,142.0037.8 %5.0977.31665.9331.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,825.494,052.4816.0 %5.0754.23290.0761.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,416.272,184.0036.1 %5.0977.32216.5277.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,290.361,731.9647.4 %5.0706.19245.7965.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,724.112,651.702.7 %1.0768.1434.1395.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,154.162,259.0063.3 %5.0400.53627.64-56.7 %0.0
เรือนจำกลางตาก 43,027.8543,593.75-1.3 %0.01,144.53534.2153.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,847.22945.0066.8 %5.0692.0783.0188.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,077.014,090.2032.7 %5.01,890.06649.5765.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,080.92942.0069.4 %5.0526.62405.3023.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,191.404,354.3816.1 %5.01,015.35536.6547.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,446.374,210.55-22.2 %0.0977.31167.1182.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,924.124,549.2080.2 %5.08,716.84349.9196.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 137,337.3012,067.6267.7 %5.05,677.382,491.3056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 25,993.2210,992.9657.7 %5.02,757.01854.3969.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,259.871.00100.0 %5.0395.160.9099.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,645.535,810.0312.6 %5.0458.05640.32-39.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด89,321.2920,657.0076.9 %5.01,229.850.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก32,322.8431,286.123.2 %1.51,170.981,756.54-50.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,449.2323,204.0042.6 %5.01,276.73760.0040.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,861.6918,232.40-14.9 %0.01,311.732,420.47-84.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,154.823,286.0020.9 %5.01,281.57720.9743.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,697.09725.0073.1 %5.0692.08255.5563.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก41,543.2614,516.0065.1 %5.06,433.733,577.6344.4 %5.0
รวม 806,083 456,255 43.40 % 80,084 31,812 60.28 %