จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,958.771,079.0063.5 %5.0482.43156.7367.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,543.935,079.0040.6 %5.054.61149.37-173.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,181.752,008.0036.9 %5.0653.58175.2773.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,022.772,539.0016.0 %5.0672.600.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,767.539,524.2239.6 %5.01,908.64740.4561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,856.601,998.0058.9 %5.0250.20112.6255.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,361.671,352.0074.8 %5.0328.1456.7882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,566.94822.0082.0 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,290.54873.0079.7 %5.0468.51171.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,840.74940.0080.6 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,220.76989.0076.6 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,049.95612.0084.9 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,061.30666.0083.6 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,111.00761.0081.5 %5.0345.9484.2675.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,009.897,260.00-44.9 %0.01,357.171,791.55-32.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,093.983,268.00-5.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,088.342,988.0026.9 %5.01,014.21577.8343.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,413.891,534.0055.1 %5.0748.66341.3854.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,240.631,023.0068.4 %5.0672.60173.0574.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,992.294,413.0036.9 %5.02,326.991,617.6730.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,160.443,779.00-74.9 %0.0526.97590.74-12.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,119.192,973.0027.8 %5.01,128.98373.3366.9 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,696.123,486.00-29.3 %0.0425.39695.84-63.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,207.0315,786.00-154.3 %0.01,281.11162.4587.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,202.211,652.4048.4 %5.0653.580.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,832.40524.0086.3 %5.074.5688.88-19.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,406.571,399.0058.9 %5.0418.3543.1789.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,025.93703.0076.8 %5.0596.53156.4273.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,751.622,877.9023.3 %5.0824.72365.6755.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,715.3231,349.00-222.7 %0.01,566.352,118.51-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,669.306,962.00-160.8 %0.01,004.99410.0259.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,547.232,517.0054.6 %5.0805.71252.4268.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,307.1416,100.98-203.4 %0.01,243.0868.8294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,513.48639.0081.8 %5.0786.69313.5060.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,775.805,163.11-36.7 %0.0843.74540.0836.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,594.404,889.00-6.4 %0.01,205.04622.4948.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,069.512,369.0053.3 %5.0602.85185.5269.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,096.522,625.0015.2 %5.0615.5593.8484.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,352.991,943.0082.9 %5.0710.63376.2847.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย32,536.9026,536.5018.4 %5.0713.72426.9340.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,757.711,445.0047.6 %5.0501.456.5098.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,118.693,322.2419.3 %5.0767.68239.0268.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,054.101,325.4056.6 %5.0596.53477.2020.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,518.864,565.20-1.0 %0.0909.68527.0942.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,492.604,824.00-38.1 %0.0767.68219.8571.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,348.585,645.00-5.5 %0.01,674.631,196.0028.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,381.005,523.10-63.4 %0.0729.64158.3078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)8,443.9711,642.69-37.9 %0.03,658.43856.0176.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 115,679.1218,178.03-15.9 %0.02,002.29603.4969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 242,406.396,040.0385.8 %5.02,105.88439.5579.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,824.874,335.00-137.6 %0.0258.782.8598.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย60,085.8050,680.0015.7 %5.01,222.301,190.752.6 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย38,075.3420,944.0045.0 %5.0778.93372.2552.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย15,062.1423,265.70-54.5 %0.0747.9928.9196.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,213.7422,401.99-16.6 %0.0647.57789.26-21.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย25,299.509,833.7261.1 %5.0834.51802.373.9 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง70,480.9019,440.0072.4 %5.0742.23904.38-21.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,701.0717,288.92-98.7 %0.01,413.23784.0444.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,462.353,433.320.8 %0.5748.66398.5046.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,228.271,229.0061.9 %5.0501.45370.2026.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,289.7416,179.2044.8 %5.04,482.134,426.001.3 %0.5
รวม 587,178 435,544 25.82 % 54,082 29,326 45.77 %