จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4705,652.756,271.8099.1 %5.03,624.68187.9794.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,805.99864.0077.3 %5.0141.7473.8247.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก220,146.5518,815.3791.5 %5.0215.33413.37-92.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,805.1824,566.00-3.2 %0.058.9164.56-9.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,088.915,737.50-40.3 %0.01,088.52112.2089.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,119.432,441.8821.7 %5.0708.202.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,636.142,575.0029.2 %5.0532.47147.2672.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,295.9519,128.00-10.6 %0.03,410.92235.3293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก46,710.7929,568.0036.7 %5.03,522.581,353.4461.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,195.957,777.76-49.7 %0.02,204.761,547.1229.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,712.377,049.44-23.4 %0.01,716.051,508.5712.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,607.462,444.0047.0 %5.0342.29145.6957.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,120.531,925.0053.3 %5.01,050.48341.9567.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,529.182,295.0035.0 %5.0534.51389.5627.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 320,418.2897,464.21-377.3 %0.07,601.173,769.1050.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,876.651,558.0068.1 %5.01,848.38400.6478.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,363.561,292.0061.6 %5.0822.28161.5780.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,975.004,946.000.6 %0.51,487.861,456.592.1 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,577.254,360.2021.8 %5.02,356.252,261.004.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,990.004,135.0017.1 %5.01,449.83251.1882.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,049.2727,418.9219.5 %5.02,199.401,732.2921.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,803.61750.0058.4 %5.0378.73619.40-63.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,362.695,662.00-5.6 %0.01,563.921,185.8924.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,611.742,037.0043.6 %5.0879.33588.2633.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,644.313,322.0028.5 %5.01,887.202,867.74-52.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,040.9619,351.80-48.4 %0.01,599.50467.2270.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก323,692.97293,186.979.4 %4.5853.311,253.90-46.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,290.8917,702.00-44.0 %0.04,524.093,977.2512.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,993.925,775.9127.7 %5.01,469.042.8599.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,503.534,114.68-17.4 %0.0898.35379.0557.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)21,033.3022,808.00-8.4 %0.06,139.351,195.9080.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,995.6012,884.00-28.9 %0.03,442.40393.3088.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,935.091,000.0079.7 %5.092.5333.2364.1 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก740,076.633,821.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,362.061,053.0068.7 %5.0822.3060.1792.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,053.21752.0075.4 %5.0689.17127.2281.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,964.634,756.00-20.0 %0.0700.06274.1060.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,914.7636,500.00-361.2 %0.01,922.967,157.94-272.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,418.674,708.00-6.5 %0.0817.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,755.741,800.0062.2 %5.0521.70536.75-2.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,052.5019,126.97-171.2 %0.01,659.00144.6291.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,590.929,426.2830.6 %5.02,208.151,097.2550.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,533.971,901.0046.2 %5.0936.40495.5747.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,801.322,500.0034.2 %5.0993.43945.254.8 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,244.372,855.0032.7 %5.01,145.57335.2570.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,766.19296.0093.8 %5.01,088.53461.2557.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก3,736.053,560.304.7 %2.0654.46151.6776.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,305.256,856.0073.9 %5.0549.21377.1531.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 82,355.2499,990.00-21.4 %0.01,616.201,339.0017.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 77,620.4969,607.0010.3 %5.01,469.291,028.2630.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก28,695.0822,855.1920.4 %5.0896.79650.3627.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,351.2715,432.00-0.5 %0.03,180.51722.5077.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,828.51480.0083.0 %5.0651.15190.0570.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,815.272,620.0031.3 %5.0955.40298.6168.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,623.3617,513.0015.1 %5.02,027.901,102.9045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,485.321,223.0564.9 %5.0746.22319.6657.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,676.644,530.0032.2 %5.01,487.84456.7269.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,508.081,650.0053.0 %5.01,002.26210.9079.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,021.283,024.0024.8 %5.0898.35200.8477.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,618.1411,867.7032.6 %5.03,323.81606.1381.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 166,881.1912,218.0081.7 %5.01,169.44272.4576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 231,818.3115,239.3152.1 %5.02,576.06959.6662.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,088.7714,173.6058.4 %5.02,022.14187.9990.7 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,606.3216,071.4847.5 %5.0363.341,344.62-270.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 778,267.215,447.5393.0 %5.0373.32678.79-81.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก77,360.0462,239.0019.5 %5.01,776.71126.8892.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,863.8820,468.00-3.0 %0.0841.99298.8064.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก130,518.2469,136.0147.0 %5.01,021.55246.5875.9 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก382,778.9429,360.0092.3 %5.05,111.07380.6092.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,357.8319,550.9941.4 %5.0953.751,006.69-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย53,247.4813,082.8875.4 %5.01,043.99862.5017.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,545.7738,551.00-107.9 %0.02,453.491,466.2640.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,170.1522,411.00-144.4 %0.03,066.19246.5892.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,588.875,200.0073.5 %5.02,429.67299.5687.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,333.771.00100.0 %5.01,352.43450.9766.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,918.1313,633.6155.9 %5.02,023.33455.3277.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,542.333,037.0014.3 %5.0879.35575.9434.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,765.848,706.00-82.7 %0.01,174.50101.6591.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,590.56596.0077.0 %5.01,272.3516.8098.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,065.22895.0070.8 %5.0445.54189.8957.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,963.5042,804.8020.7 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก58,124.329,632.0083.4 %5.012,221.423,252.8073.4 %5.0
รวม 3,813,532 1,434,488 62.38 % 149,214 70,512 52.74 %