จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,833.541,343.0065.0 %5.0466.46125.7873.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,058.892,526.0017.4 %5.0543.73253.4653.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,293.542,081.0036.8 %5.0450.9852.8388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,317.5816,532.0029.1 %5.02,710.35968.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9858.9073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,083.191,193.0070.8 %5.0273.3190.6566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,136.231,128.0072.7 %5.0368.7794.1174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,075.56627.0084.6 %5.0222.3878.4764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,044.48909.0077.5 %5.0333.2693.3272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,904.73469.0088.0 %5.0248.9378.6368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,938.98871.0077.9 %5.0201.3478.7160.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,091.01557.0086.4 %5.0178.6676.6257.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,158.80563.0089.1 %5.0221.1772.5567.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,344.563,376.0022.3 %5.01,055.96892.2415.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,846.232,904.0024.5 %5.0633.11668.76-5.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,467.752,005.0042.2 %5.0713.67339.9452.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,071.991,846.0039.9 %5.0332.33388.87-17.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,305.372,433.0054.1 %5.01,412.64723.5548.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,326.804,589.00-97.2 %0.0515.23841.41-63.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,567.932,262.0050.5 %5.01,151.04780.4532.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,608.492,743.0024.0 %5.0746.1761.7491.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,819.6511,009.00-40.8 %0.01,398.25135.5490.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,459.931,331.0061.5 %5.0441.730.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,764.14663.0062.4 %5.050.6066.03-30.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,409.691,482.0056.5 %5.0694.6575.4889.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,045.961,242.0059.2 %5.0542.53348.1335.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,823.953,260.0014.7 %5.0846.78337.6860.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,666.262,791.0079.6 %5.01,293.622,113.59-63.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,325.436,898.00-9.1 %0.01,246.12672.3346.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,561.912,722.0023.6 %5.0732.69251.2665.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,431.1911,235.50-74.7 %0.01,417.26104.4192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,451.932,891.1916.2 %5.0656.62327.2150.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,381.812,053.7782.0 %5.0903.83218.0075.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,485.084,106.008.5 %4.01,093.99463.1957.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,412.732,815.0036.2 %5.0846.78409.8851.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,169.643,916.00-23.5 %0.0580.5678.6186.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,188.162,374.0078.8 %5.0713.67517.7527.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,808.7235,070.037.2 %3.5742.81601.6519.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,793.551,222.0056.3 %5.0447.4588.0580.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,685.651,899.6048.5 %5.0732.69200.6772.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,159.27907.5071.3 %5.0504.49229.3554.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,745.984,856.53-2.3 %0.0884.81251.5771.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,798.872,771.7027.0 %5.0827.80254.5869.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,453.405,130.83-15.2 %0.0808.7562.8992.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 125,486.3718,430.1027.7 %5.01,197.96128.4389.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,436.5815,884.4652.5 %5.01,307.97594.8654.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,299.214,602.9613.1 %5.0332.82529.29-59.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร134,875.9451,150.9962.1 %5.0887.761,157.91-30.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,330.2221,229.004.9 %2.0720.241,670.20-131.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร35,937.4313,360.0062.8 %5.0601.70528.3012.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,529.713,843.6730.5 %5.0755.001,277.96-69.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,076.573,523.00-14.5 %0.0618.62340.5944.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,120.996,890.00-34.5 %0.01,494.52397.1073.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,842.97423.0085.1 %5.0492.42302.2038.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,388.5917,354.995.6 %2.53,499.353,498.960.0 %0.5
รวม 541,643 320,297 40.87 % 43,316 25,054 42.16 %