จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,246.951,048.0067.7 %5.0533.8297.3381.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,644.064,106.0027.3 %5.0895.13503.5043.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,156.342,435.7622.8 %5.0781.38106.7486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,565.309,498.0017.9 %5.02,947.551,078.3863.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4357.4986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,226.95981.0076.8 %5.0385.2493.9175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,124.21973.0081.0 %5.0285.9293.8467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,463.63777.0082.6 %5.0416.3531.4992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,582.65596.0087.0 %5.0345.3341.7187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,020.30544.0086.5 %5.0349.3350.5785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,045.11737.0081.8 %5.0523.3794.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,762.66791.0083.4 %5.0326.8262.9580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,262.95174.0095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,498.39112.0097.5 %5.0344.0597.2271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,238.46586.0086.2 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,557.784,559.0018.0 %5.01,427.57759.5446.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,057.783,352.0033.7 %5.01,218.40568.5053.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,278.151,778.0045.8 %5.0838.08235.4871.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,676.14500.0086.4 %5.0704.97298.2457.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,176.243,774.0058.9 %5.02,131.16968.8554.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,349.533,680.00-56.6 %0.0517.26956.29-84.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,665.253,275.8842.2 %5.01,503.64739.1450.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,122.504,210.00-98.4 %0.0484.94472.592.5 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,338.1712,430.006.8 %3.01,373.23182.5086.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์76,182.6924,593.4067.7 %5.0699.65177.2074.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,878.4514,490.00-12.5 %0.04,635.274,800.35-3.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,295.571,437.6056.4 %5.0838.08156.9781.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,724.89982.0043.1 %5.075.5964.4814.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,458.761,422.0058.9 %5.0914.140.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,813.911,100.0071.2 %5.0762.01183.6675.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,551.024,045.0011.1 %5.01,028.23793.9022.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,868.655,391.7245.4 %5.01,674.781,400.5916.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,555.514,171.6024.9 %5.01,062.41313.9770.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,244.962,639.6057.7 %5.0870.71258.0770.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,367.3511,422.9814.5 %5.01,145.05179.5584.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,994.332,538.0076.9 %5.0743.00163.2678.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,225.823,366.0035.6 %5.0990.21547.2244.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,672.395,271.0021.0 %5.01,902.97856.3855.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,539.632,315.4064.6 %5.0990.20507.5848.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,888.043,329.0043.5 %5.0598.2562.7989.5 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,124.083,757.0053.8 %5.02,430.87636.2573.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์55,361.0342,288.3823.6 %5.01,277.481,292.81-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,441.941,298.0062.3 %5.0609.89255.8658.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,350.792,384.9645.2 %5.0890.71673.1924.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,427.161,835.0046.5 %5.0819.42340.6358.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,888.642,532.1848.2 %5.0997.00454.6054.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,428.041,404.0059.0 %5.0895.13486.6445.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,363.6911,338.6226.2 %5.05,363.89451.5791.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,336.8315,760.0037.8 %5.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,396.8213,618.0048.4 %5.01,787.60513.6471.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 324,423.3015,999.4934.5 %5.01,840.99992.1346.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)29,523.258,660.0070.7 %5.02,723.46491.5082.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,591.818,740.0074.7 %5.0396.70268.0732.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,445.214,605.30-3.6 %0.0390.61413.17-5.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์206,032.5577,556.0162.4 %5.01,824.67891.2051.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,602.8826,380.00-3.0 %0.01,115.85840.0024.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,434.5417,296.0055.0 %5.0837.49592.4729.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน50,941.1619,792.0061.1 %5.0944.67896.685.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,743.2816,188.8028.8 %5.01,100.50757.2731.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,097.6223,130.50-91.2 %0.02,619.002,741.51-4.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,608.762,450.0046.8 %5.0952.531,715.34-80.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,023.891,330.0056.0 %5.0685.95256.8162.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,832.081,780.0093.1 %5.06,012.143,108.2648.3 %5.0
รวม 957,497 489,384 48.89 % 76,396 37,612 50.77 %