จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,044.96344.0088.7 %5.0426.290.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,002.847,439.4046.9 %5.052.8951.812.0 %1.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี7,730.886,165.9120.2 %5.0673.48143.8578.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,395.982,886.0015.0 %5.0692.5194.7786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,302.6617,567.9930.6 %5.02,963.97666.9077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,804.961,321.0072.5 %5.0293.5488.4569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,351.781,458.0066.5 %5.0336.72121.6063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,184.32895.0082.7 %5.0358.2959.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,256.78715.0083.2 %5.0338.1647.9985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,350.91698.0084.0 %5.0339.0157.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,483.01406.0092.6 %5.0223.4353.8375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,066.98436.0089.3 %5.0476.60121.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,982.78490.0090.2 %5.0265.3046.5582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,499.07436.0090.3 %5.0139.2138.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,285.215,113.9238.3 %5.01,472.15967.5634.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,733.412,196.0053.6 %5.0958.74721.9824.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,474.08698.0079.9 %5.0696.45156.2877.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,573.821,240.0065.3 %5.0483.34217.3655.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,592.615,143.0022.0 %5.01,909.52239.8487.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,721.319,431.99-8.1 %0.02,129.76542.4574.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,935.533,709.00-26.3 %0.0521.87361.0030.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,620.423,866.1816.3 %5.01,768.231.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,332.772,681.6149.7 %5.01,453.15641.4055.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,617.502,016.0044.3 %5.0768.58318.2558.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,782.6617,457.22-78.5 %0.01,434.50126.3591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,053.062,567.9536.6 %5.0939.72233.3575.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,711.306,409.06-12.2 %0.01,512.16770.7749.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,942.6916,388.23-9.7 %0.04,863.031,486.3569.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,575.9410,662.007.9 %3.54,334.021,694.8060.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,232.451,482.0065.0 %5.0749.55123.0983.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,275.68952.0070.9 %5.0616.45251.9459.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,156.994,764.4022.6 %5.0966.23295.5569.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,998.5328,213.00-370.3 %0.01,662.332,175.11-30.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,490.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,990.275,020.25-25.8 %0.0925.43285.1169.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,035.5214,316.32-42.7 %0.01,371.1156.8795.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,338.691,912.0083.1 %5.0635.45190.3570.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,768.293,257.0013.6 %5.0825.62354.3557.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,123.941,514.0070.5 %5.0920.70445.1351.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,525.764,855.0025.6 %5.01,586.26587.6363.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,276.034,993.90-16.8 %0.0711.5190.2587.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,339.136,164.0079.7 %5.01,042.77556.0046.7 %5.0
สพ.ราชบุรี51,301.9029,461.2442.6 %5.01,049.76194.5081.5 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,778.25ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 127,448.64201,955.00-58.5 %0.01,407.611,383.731.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,641.60963.0063.5 %5.0483.3435.8392.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,297.253,262.0038.4 %5.01,110.86188.5283.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี21,190.5669,926.32-230.0 %0.01,865.12236.0087.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,794.593,018.6061.3 %5.0692.51469.8432.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,978.436,479.04-8.4 %0.01,015.78422.7558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,578.141,514.2057.7 %5.0768.58154.9879.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,987.583,715.006.8 %3.01,032.73455.7055.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,037.6717,864.5753.0 %5.04,808.99447.4390.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,602.624,823.96-4.8 %0.01,214.28301.0075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,638.578,357.0021.4 %5.03,797.96718.6081.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 168,206.087,101.2289.6 %5.01,603.55513.0068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 221,753.399,118.8058.1 %5.0985.47429.9856.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,391.525,269.002.3 %1.0340.20103.5569.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ15,022.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,867.9544,146.003.8 %1.51,013.44752.4025.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,358.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,004.4221.9999.9 %5.0565.821,109.84-96.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,830.6917,208.5735.9 %5.0110.79645.98-483.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,692.9317,778.00-40.1 %0.01,990.281,266.3536.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,343.0111,344.00-78.8 %0.02,394.3893.6296.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,355.581,640.0051.1 %5.01,253.4063.2195.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี206,597.59100,237.9951.5 %5.01,493.28347.8776.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,423.503,575.0019.2 %5.01,162.11648.2944.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,522.61721.0079.5 %5.0483.34140.5970.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,663.3315,488.5037.2 %5.04,483.262,693.0839.9 %5.0
รวม 1,019,622 793,272 22.20 % 81,965 29,300 64.25 %