จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,854.2226,341.0160.6 %5.0262.29294.50-12.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,733.27567.0079.3 %5.0719.8194.6986.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,948.3310,142.037.4 %3.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04123.5028.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,679.043,829.47-4.1 %0.0668.76218.1267.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,394.501,860.0045.2 %5.0948.000.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี20,175.8113,802.4931.6 %5.02,697.461,259.7053.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1677.9076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,594.942,019.0056.1 %5.0340.2052.3984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,458.551,447.0067.5 %5.0303.4478.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,119.80836.0079.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,061.80630.0084.5 %5.0304.1978.8574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,007.30658.0083.6 %5.0415.5778.7881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,294.07525.0087.8 %5.0690.3977.8288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,997.96406.0089.8 %5.0895.8573.6391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,914.64184.0095.3 %5.0549.7275.0586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,207.76660.0084.3 %5.0414.1979.1680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,070.70493.0087.9 %5.0267.8478.8070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,963.32377.0090.5 %5.0357.7678.7778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,065.46676.0083.4 %5.0321.1077.9075.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,016.234,901.00-22.0 %0.01,301.45270.0279.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,604.447,377.69-11.7 %0.01,396.531,772.26-26.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,627.862,540.0045.1 %5.01,024.0628.4097.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,128.282,113.0048.8 %5.01,619.56534.3467.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,312.131,451.0056.2 %5.0667.9939.4594.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13244,058.95251,150.59-2.9 %0.096,563.8730,692.3568.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,848.811,333.0053.2 %5.0852.77598.4229.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,379.724,242.0021.1 %5.01,929.291,618.7916.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,033.064,239.68-108.5 %0.0628.36237.3762.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,197.497,370.30-18.9 %0.01,610.74702.8756.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,106.265,360.00-30.5 %0.0659.40667.81-1.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,012.9218,274.00-203.9 %0.01,385.3769.3995.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,595.832,884.0019.8 %5.0554.4052.0890.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,455.421,233.0064.3 %5.01,005.05122.9387.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,180.051,500.0052.8 %5.0890.95190.0078.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,029.874,968.50-23.3 %0.01,176.19145.3687.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,193.514,399.0015.3 %5.01,632.43684.8258.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,909.355,957.00-21.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,554.282,758.0022.4 %5.01,138.16435.5761.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,556.427,763.22-70.4 %0.01,333.54126.0890.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,741.002,674.0077.2 %5.01,099.98802.7527.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,599.854,287.81-19.1 %0.01,100.13579.6047.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,374.972,685.0038.6 %5.01,366.20420.1269.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,204.133,812.1926.7 %5.01,404.38303.3378.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,469.284,744.22-36.7 %0.0853.65130.4984.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,191.479,632.0113.9 %5.0597.71731.24-22.3 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี157,886.7053,208.7566.3 %5.01,743.13767.5256.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,962.321,267.0057.2 %5.0719.81102.5785.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,482.194,336.333.3 %1.51,423.25285.3180.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,187.342,445.2423.3 %5.0921.44206.1077.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,191.965,420.1812.5 %5.0636.69186.4670.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี9,827.463,001.0069.5 %5.0591.66394.2333.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,812.087,205.0059.5 %5.06,455.10218.1896.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี24,256.777,099.3570.7 %5.0959.47232.0275.8 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,826.342,532.5071.3 %5.045.18265.55-487.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,624.2115,371.407.5 %3.51,392.50789.3943.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,805.1357,917.74-154.0 %0.01,927.17264.6786.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 228,393.4322,536.0020.6 %5.010,738.55495.2995.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 39,738.017,291.1525.1 %5.02,548.68282.7188.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,317.264,698.00-102.7 %0.0345.970.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,735.623,665.9773.3 %5.0408.83851.51-108.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี58,653.3538,176.0034.9 %5.01,559.60721.5553.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี49,730.0534,150.0031.3 %5.01,177.64750.6636.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,200.5837,892.99-7.6 %0.01,341.16825.6938.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,005.4426,182.009.7 %4.51,209.08648.9846.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี82,209.3620,935.0074.5 %5.01,162.63487.3558.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,589.608,912.9234.4 %5.0981.24396.6959.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,706.4417,779.0061.9 %5.02,642.251,883.9128.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,022.493,171.0021.2 %5.01,176.19778.0533.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,494.627,193.5053.6 %5.03,483.251,229.7064.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,618.742,083.8620.4 %5.0871.93441.7749.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี80,185.3433,242.0058.5 %5.06,385.775,464.7714.4 %5.0
รวม 1,280,851 868,348 32.21 % 187,553 63,915 65.92 %