จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,960.70510.0082.8 %5.0452.37128.2571.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,987.0813,684.9331.5 %5.086.62154.85-78.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,226.902,042.0036.7 %5.0623.5144.1592.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,555.991,795.0049.5 %5.0623.5192.0385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,239.93548.0394.6 %5.02,391.44942.6660.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,253.711,755.0066.6 %5.0306.3047.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,252.67601.0085.9 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,168.12835.0080.0 %5.0336.3960.8081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,268.841,504.0064.8 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,101.03835.0079.6 %5.0200.4691.6954.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,380.161,069.0075.6 %5.0231.1453.7076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,390.091,597.0063.6 %5.0403.3564.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,493.17952.0078.8 %5.0309.0566.2978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,896.50845.0085.7 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,051.04735.0081.9 %5.0323.0670.9978.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,756.385,186.0040.8 %5.01,174.971,209.35-2.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,413.331.00100.0 %5.0623.51180.1171.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,258.852,310.0045.8 %5.0984.81690.2529.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,299.911,306.0069.6 %5.0620.29271.3556.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,398.092,449.0027.9 %5.0566.4663.0088.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,256.463,756.0011.8 %5.01,003.831,687.61-68.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,161.824,709.00-13.1 %0.0647.6873.2988.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,011.673,275.5034.6 %5.01,251.04730.2241.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,235.243,635.8914.2 %5.01,003.83237.0376.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,426.87446.0096.7 %5.01,289.0778.9893.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,588.7812,360.51-6.7 %0.04,209.604,760.30-13.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,064.691,796.0055.8 %5.0946.78747.6521.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี9,461.647,206.8423.8 %5.03,038.54491.4583.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,761.791,401.0062.8 %5.0832.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,478.39701.0079.8 %5.0604.49276.5954.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,883.434,706.20-21.2 %0.0794.65515.1335.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,667.2247,324.09-343.6 %0.01,688.415,095.00-201.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,145.056,679.0049.2 %5.01,289.072,115.33-64.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,247.891,655.0061.0 %5.0927.77106.8188.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,172.1511,148.90-55.4 %0.01,460.2180.1594.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,001.8311,162.6325.6 %5.02,329.75562.1075.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,328.511,863.0074.6 %5.0776.39189.0575.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,676.693,591.0223.2 %5.0813.67442.4545.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,629.144,911.0012.8 %5.01,155.96439.0462.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,224.232,917.0044.2 %5.01,327.10306.4576.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,965.362,939.0025.9 %5.0604.4958.7790.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,196.338,517.0057.8 %5.0509.63413.2518.9 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 85,564.4876,310.6010.8 %5.01,320.00847.2535.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,828.42648.0077.1 %5.0471.380.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,738.572,779.0025.7 %5.0683.66414.4539.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,926.7022,300.0030.2 %5.01,996.611,192.7740.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,811.581,072.0071.9 %5.0604.49480.8720.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,724.904,104.0013.1 %5.0927.77381.2258.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,128.821,742.5057.8 %5.0591.03294.5050.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,600.544,519.40-25.5 %0.0870.721,000.00-14.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,290.606,126.00-42.8 %0.0536.84155.1971.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,432.517,625.009.6 %4.52,135.28582.3572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1505,699.9115,329.1597.0 %5.0930.26422.7254.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 222,702.629,543.9458.0 %5.01,113.68472.2357.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 337,677.9710,406.7372.4 %5.01,406.18857.0239.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,559.788,220.00-8.7 %0.0433.65862.86-99.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี81,968.3880,757.011.5 %0.51,341.471,322.001.5 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี126,154.4631,099.7875.3 %5.0813.78920.10-13.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,236.1855,543.99-90.0 %0.0946.571,140.00-20.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,872.1022,045.0011.4 %5.0747.11607.0318.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,350.529,786.8076.3 %5.0766.16296.4661.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง76,260.8313,927.1281.7 %5.0698.39657.175.9 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,437.8123,329.00-8.8 %0.01,885.851,782.365.5 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,683.113,871.5517.3 %5.0928.491,069.55-15.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,176.1811,632.00-88.3 %0.02,281.97160.3293.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,484.111,153.0066.9 %5.0623.51138.9877.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,872.7113,791.0064.5 %5.03,772.303,690.512.2 %1.0
รวม 1,455,122 624,924 57.05 % 68,405 43,644 36.20 %