จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,790.341,048.0072.4 %5.0166.36158.654.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,286.181,779.0045.9 %5.0412.4336.2391.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,249.471,974.0039.3 %5.0462.4115.8796.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,361.2225,111.0022.4 %5.03,309.57818.3975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,792.3717,908.6727.8 %5.02,961.63324.9089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,287.426,220.5633.0 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,692.006,418.25-36.8 %0.01,013.85818.5319.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,688.542,803.0024.0 %5.0747.65574.5823.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,045.871,608.0047.2 %5.0386.340.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,213.221,355.0057.8 %5.0443.39181.9059.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,422.822,317.0032.3 %5.0490.28248.9349.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,785.252,320.00-30.0 %0.0330.0375.7077.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,870.503,676.0024.5 %5.01,089.91657.1239.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,439.0117,089.20-63.7 %0.01,165.98129.2088.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,649.252,231.0038.9 %5.0614.53196.7368.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,715.331,039.0072.0 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,213.221,426.0055.6 %5.0443.39362.6218.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,999.494,393.55-9.9 %0.0728.63461.4036.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,607.1039,514.00-272.5 %0.01,566.731,299.7117.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,844.355,558.00-44.6 %0.0690.6031.7395.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,268.861,524.0053.4 %5.0451.58111.0675.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,471.4614,914.31-172.6 %0.01,136.0947.5995.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,016.101,061.0064.8 %5.0329.30361.00-9.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,724.062,960.0020.5 %5.0652.57323.6550.4 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,818.183,019.0020.9 %5.0690.60280.7759.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,812.703,493.7827.4 %5.0595.52320.4746.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,713.124,869.00-31.1 %0.0519.4563.4687.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,629.572,467.0078.8 %5.0555.40235.6257.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 67,241.2668,538.94-1.9 %0.0991.861,013.88-2.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,023.201,108.0063.4 %5.0329.30105.9167.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,863.7414,186.20-43.8 %0.02,211.88384.0082.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,173.573,895.006.7 %3.0804.69449.8444.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,624.9923,664.00-145.9 %0.01,725.78659.1161.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,712.611,187.0056.2 %5.0310.2863.4679.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,705.129,008.81-16.9 %0.02,158.15111.2494.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร14,966.307,346.5550.9 %5.0301.34212.5929.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร16,851.979,641.8142.8 %5.01,000.91364.6663.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,532.423,416.3479.3 %5.0246.03269.10-9.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร72,341.2264,244.0011.2 %5.01,140.90499.5856.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว28,192.6518,492.0034.4 %5.0383.52171.3255.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,871.688,058.3025.9 %5.01,081.29624.2842.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,033.923,682.4126.8 %5.0747.65591.3020.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,957.76640.0078.4 %5.0211.68194.268.2 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร72,891.6820,117.0072.4 %5.015,240.754,642.1969.5 %5.0
รวม 525,391 437,324 16.76 % 51,772 18,495 64.28 %