จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,329.271,012.0069.6 %5.0259.3997.8462.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,382.231,526.0054.9 %5.0392.78138.7164.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,858.401,366.0052.2 %5.0386.34142.6663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,274.7112,704.034.3 %2.01,628.82635.5561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,596.181,622.0064.7 %5.0212.6547.3477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,120.29818.0080.1 %5.0246.1795.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,057.57327.0091.9 %5.0145.24138.754.5 %2.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,032.89433.0089.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,087.10287.0093.0 %5.0144.6538.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,389.53327.0076.5 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,366.28260.0081.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,425.941,720.0049.8 %5.0419.71284.0532.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,636.961,758.0062.1 %5.0792.12755.894.6 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,372.95308.0090.9 %5.0506.88113.6377.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,239.571,052.0067.5 %5.0487.87356.1927.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,635.982,178.0040.1 %5.0601.94760.18-26.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,814.424,448.00-145.1 %0.0354.23297.8515.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,311.102,250.0047.8 %5.0830.152,128.00-156.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,742.0216,712.68-31.2 %0.0868.18140.0883.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,993.911,610.0059.7 %5.0563.93243.6656.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,673.07975.0073.5 %5.0582.9572.6087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,731.10587.0078.5 %5.0259.6762.4575.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,503.583,447.001.6 %0.5544.910.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,014.6516,349.00-171.8 %0.01,039.331,037.830.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,873.474,969.00-2.0 %0.0697.04864.97-24.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,401.052,496.0026.6 %5.0563.93284.9349.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,521.0811,225.72-72.1 %0.01,058.320.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,566.082,725.0040.3 %5.0430.82351.5018.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,664.532,227.0039.2 %5.0620.98225.0263.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,735.501,942.0048.0 %5.0563.93534.975.1 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,438.042,088.0053.0 %5.0639.99229.2364.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,386.082,161.0050.7 %5.0430.8246.7189.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,198.971,893.0040.8 %5.0581.81161.6172.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,851.9342,881.35-10.4 %0.0660.10545.9517.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,783.25796.0071.4 %5.0278.69126.8754.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,080.26870.0071.8 %5.0288.52151.7447.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,910.334,669.83-19.4 %0.0620.98444.6028.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,358.503,019.0010.1 %5.0449.83313.5030.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,492.304,695.8214.5 %5.0553.85115.8379.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง38,163.6719,639.5948.5 %5.01,017.12234.8176.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,584.253,012.94-16.6 %0.0263.94205.1422.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง46,319.8145,240.002.3 %1.0682.421,162.65-70.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,482.4113,955.0020.2 %5.0293.85713.05-142.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ33,757.5212,961.0061.6 %5.0368.70137.7562.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,091.2115,627.62-156.6 %0.0977.451,317.44-34.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,624.792,501.0031.0 %5.0506.88309.4539.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,841.38582.0079.5 %5.0335.74236.6629.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,310.567,096.8061.2 %5.02,428.031,759.4927.5 %5.0
รวม 369,263 283,351 23.27 % 27,011 17,167 36.44 %