จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,711.01806.0070.3 %5.0216.13121.1743.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,480.101,620.2553.4 %5.0406.2995.2476.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,355.971,614.0051.9 %5.0387.2858.8984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,011.1419,920.0033.6 %5.02,331.4595.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,185.41908.0078.3 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,086.32619.0084.9 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,942.785,092.60-29.2 %0.0936.04276.4870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,761.543,945.0817.1 %5.0577.44228.0060.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,820.671,292.0066.2 %5.0710.55390.6045.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,232.90778.0075.9 %5.0425.31273.6035.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,216.54904.0071.9 %5.0330.23100.2669.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,774.14892.0081.3 %5.0387.28299.9222.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,059.602,725.9010.9 %5.0603.67883.71-46.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,095.221,506.1563.2 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,603.4611,235.1910.9 %5.0959.8863.4693.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,445.471,673.0051.4 %5.0486.63173.5764.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,377.041,059.0068.6 %5.0482.3631.7393.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,860.461,170.5059.1 %5.0254.16192.2824.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,520.743,196.809.2 %4.5520.39115.1977.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,017.793,190.0036.4 %5.01,109.88169.1084.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,612.192,220.0060.4 %5.01,357.09236.3982.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,443.391,254.0071.8 %5.0501.37139.6172.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,969.224,926.600.9 %0.51,033.8259.8394.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,435.841,289.9988.7 %5.0463.34288.4237.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,703.712,182.0041.1 %5.0596.45196.7367.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,772.162,672.0029.2 %5.0615.47167.2072.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,719.522,166.1754.1 %5.0520.39188.0063.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,829.373,000.0021.7 %5.0330.2360.8081.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,070.693,024.0072.7 %5.0444.32137.7569.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 42,522.9717,133.1659.7 %5.0638.85498.2522.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,763.71880.0068.2 %5.0235.15126.9246.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,393.983,549.6019.2 %5.0729.56327.1355.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,260.671,181.1063.8 %5.0425.31211.0850.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,093.182,882.0029.6 %5.0691.53103.8085.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,998.911,250.0075.0 %5.0387.28253.8434.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,345.664,054.18-21.2 %0.0463.34188.3959.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,680.0814,414.69-23.4 %0.0564.06150.3973.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,330.313,223.0039.5 %5.0271.00226.9316.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม62,149.39135,086.00-117.4 %0.01,054.22731.5030.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,185.5510,048.5333.8 %5.0353.1883.6076.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,128.6845.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,762.2415,368.558.3 %4.0936.80761.6218.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม33,511.9727,407.4018.2 %5.01,317.66647.9050.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,397.021,914.0043.7 %5.0482.36362.1424.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,899.14858.0070.4 %5.0273.18184.9732.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,273.28368.7697.0 %5.02,678.893,429.18-28.0 %0.0
รวม 407,811 325,123 20.28 % 29,738 14,230 52.15 %