จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,702.24894.0066.9 %5.0454.02105.9376.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,003.975,230.3652.5 %5.070.3047.4332.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,016.014,226.88-5.3 %0.0487.75114.2576.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,775.871,248.0073.9 %5.0625.1431.6394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,914.629,759.5938.7 %5.02,241.52525.0776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,599.361,106.0076.0 %5.0203.07104.4348.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,051.17539.0086.7 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,062.91748.0081.6 %5.0162.6056.8365.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,270.98473.0088.9 %5.0166.6256.9265.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,256.00765.0082.0 %5.0305.7354.1582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,976.00501.0087.4 %5.0411.5778.4180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,014.911,364.0077.3 %5.0396.33123.0169.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,685.28641.7376.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,625.225,587.7255.7 %5.01,176.601,047.1511.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64193.2075.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,301.472,379.0044.7 %5.01,081.52221.0079.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,293.543,969.0025.0 %5.0896.53421.1253.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,395.491,657.5651.2 %5.0720.22361.0049.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี10,437.792,480.0076.2 %5.03,382.481,249.2163.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,678.593,007.18-12.3 %0.0522.98317.8339.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,806.213,690.0023.2 %5.01,271.681,254.661.3 %0.5
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,069.221,010.0080.1 %5.0733.38252.9465.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,855.2815,637.011.4 %0.51,556.92192.9087.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,252.9010,741.01-48.1 %0.02,728.95714.4073.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,402.053,616.0033.1 %5.0853.3390.4689.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,523.711,205.0065.8 %5.0777.270.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,261.221,341.0058.9 %5.0606.12227.7262.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,677.863,503.404.7 %2.0796.28158.2580.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,919.208,500.0014.3 %5.01,937.2756.3897.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,679.623,804.6218.7 %5.01,195.64242.3579.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,595.362,147.0040.3 %5.0796.28243.1069.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,938.7211,765.9026.2 %5.03,268.36123.5496.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,099.141,631.0079.9 %5.0872.34562.4135.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,304.134,482.29-4.1 %0.0948.41868.048.5 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,471.332,635.0051.8 %5.0777.27155.6580.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,147.812,963.0028.6 %5.0986.44501.6649.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,617.632,740.0024.3 %5.0682.19135.8380.1 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,503.462,438.0078.8 %5.0731.11354.8951.5 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,426.4649,024.4211.6 %5.01,145.26649.0343.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,805.091,047.0062.7 %5.0492.03225.9654.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,167.143,181.1823.7 %5.0986.47347.1864.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,352.962,438.0054.5 %5.0701.20337.7551.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,212.004,482.2914.0 %5.01,098.64241.2178.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,624.741,856.2048.8 %5.0720.22123.1082.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,566.0510,562.0027.5 %5.03,595.43343.3090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,066.699,620.2046.8 %5.02,863.24682.8876.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,347.1715,939.5979.4 %5.0886.931,068.15-20.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 250,090.5311,429.6177.2 %5.01,657.0286.9094.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,008.323,561.0040.7 %5.0406.09393.303.1 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี50,661.9736,791.1627.4 %5.01,143.271,150.21-0.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี79,759.9330,323.0062.0 %5.0815.153,144.54-285.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี29,931.6823,419.4321.8 %5.0956.552,408.70-151.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี50,576.2715,711.0068.9 %5.0853.71962.25-12.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,177.5311,689.1442.1 %5.0599.36627.00-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด82,203.1515,815.0080.8 %5.0825.58585.1029.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,926.3720,542.35-88.0 %0.01,823.441,663.858.8 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,853.982,713.0029.6 %5.0720.22357.1550.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,145.951,581.0061.9 %5.0568.09231.4859.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี23,152.8710,143.0056.2 %5.06,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 833,930 413,864 50.37 % 66,081 32,519 50.79 %