จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,327.66644.0080.6 %5.0457.63175.3161.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์45,143.409,019.7080.0 %5.0318.5291.8771.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,318.214,305.42-29.8 %0.0704.84148.1479.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,055.651,157.0062.1 %5.0628.7963.0390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,365.446,395.9258.4 %5.02,321.221,031.5055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,672.591,137.0075.7 %5.0345.3663.0481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,968.271,061.0073.3 %5.0276.6888.4368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,901.05430.0089.0 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,155.80836.0079.9 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,903.05546.0086.0 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,204.921,573.0062.6 %5.0426.0476.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,120.991,925.0062.4 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,518.98420.0090.7 %5.0334.54114.0065.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,217.385,890.00-12.9 %0.0761.65105.4586.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,237.984,378.37-3.3 %0.01,084.14695.9935.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,773.881,441.0048.1 %5.0553.24182.6967.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,627.78912.0065.3 %5.0541.70113.2079.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,134.721,686.3046.2 %5.0666.83451.2532.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,500.911,714.0061.9 %5.0971.06381.3960.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,158.141,253.0060.3 %5.0685.82272.1660.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,571.674,176.00-16.9 %0.0761.89626.6217.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,579.363,477.3077.7 %5.05,287.711,160.9878.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,437.712,205.309.5 %4.5545.98895.38-64.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,618.142,894.4537.3 %5.01,045.48912.0012.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,403.191,715.1049.6 %5.0780.92503.3735.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,633.7210,580.0016.3 %5.01,237.30200.6483.8 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน80,868.6160,118.7025.7 %5.0469.72267.5043.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,286.836,964.0538.3 %5.04,254.884,273.10-0.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,601.091,871.0048.0 %5.0885.45104.3588.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,349.271,062.0054.8 %5.061.6762.79-1.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,386.23428.0069.1 %5.068.2250.3826.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,978.776,145.00-23.4 %0.089.9445.1049.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,915.15640.0083.7 %5.0761.900.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,118.56727.0076.7 %5.0666.82428.5135.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,106.531,100.0073.2 %5.0876.00423.2251.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,542.832,583.0027.1 %5.01,583.47593.9962.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,578.934,435.0032.6 %5.01,446.48893.5938.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,969.011,595.1273.3 %5.0761.89277.6963.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,943.369,919.30-66.9 %0.01,408.45155.0789.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,408.2217,819.00-32.9 %0.01,871.431,717.508.2 %4.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,601.282,526.0076.2 %5.0666.82594.9510.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,737.133,135.0016.1 %5.0914.04502.6645.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,303.811,607.0051.4 %5.0742.87203.3172.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,703.06258.0693.0 %5.0818.95511.1037.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,733.754,474.0033.6 %5.0819.1797.7288.1 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,106.382,504.0077.5 %5.0802.78618.8622.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,538.6931,974.4345.4 %5.0999.341,259.88-26.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,902.44786.0072.9 %5.0533.70140.6673.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,021.404,801.1452.1 %5.01,560.56691.7055.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,523.561,260.9072.1 %5.0609.78306.3849.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,590.825,967.6130.5 %5.01,465.48993.8432.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,351.873,865.61-15.3 %0.0761.89167.2078.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,422.121,894.6044.6 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,488.39150,240.00-170.8 %0.01,718.611,011.5041.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 129,198.6913,395.7654.1 %5.01,345.87496.9463.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 251,269.4715,570.7069.6 %5.01,647.79529.4767.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,996.635,866.0073.3 %5.0144.44380.36-163.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,422.692,587.50-6.8 %0.0340.50237.5030.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์705,067.6337,862.0094.6 %5.03,934.92576.4485.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน56,565.623,460.0093.9 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี51,761.7712,913.2075.1 %5.0815.46322.1360.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล33,082.2811,288.0065.9 %5.0934.00651.0030.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,934.9220,448.00-20.7 %0.02,212.62958.3056.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,527.754,134.0051.5 %5.0931.79560.6039.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,604.69926.0064.4 %5.0457.660.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,603.9716,031.018.9 %4.05,225.792,556.8651.1 %5.0
รวม 1,506,665 546,957 63.70 % 69,708 33,342 52.17 %