จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,685.821,000.0062.8 %5.0538.64250.0053.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช26,274.3820,025.0123.8 %5.0536.54298.0044.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,265.027,056.9037.4 %5.072.81156.56-115.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,706.152,603.4070.1 %5.061.25172.00-180.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,595.151,842.0048.8 %5.0976.00168.8882.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,060.221,680.0045.1 %5.0342.2931.3190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช29,376.1620,441.2330.4 %5.03,876.521,199.4769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,636.440.00100.0 %5.0462.36118.7574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,912.55359.0090.8 %5.0185.8275.1459.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,725.71383.0089.7 %5.0178.0062.7064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,951.751,555.0060.7 %5.0462.0350.5189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,714.81217.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,705.23458.0087.6 %5.0227.1362.7272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,810.80488.0087.2 %5.0353.5330.6691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,952.11780.0080.3 %5.0265.3840.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,969.181,863.0062.5 %5.0584.800.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,368.20294.0091.3 %5.0274.8050.1181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,594.60292.0091.9 %5.0369.0547.0487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,127.45984.0076.2 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,944.78642.0089.2 %5.0234.0051.2678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,095.11384.0090.6 %5.0383.3362.7083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,780.30456.0087.9 %5.0407.1747.0788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,839.89363.0090.5 %5.0337.0631.3490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,676.02367.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,560.04621.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,105.48424.0086.3 %5.0246.6263.1674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,691.53404.0089.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,554.634,288.0022.8 %5.0766.83164.3578.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,924.006,509.00-122.6 %0.0602.7984.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,143.094,172.7132.1 %5.01,812.71570.9568.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.3547.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,843.001,184.0058.4 %5.06,382.02283.1095.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,952.611,050.0064.4 %5.0699.64265.0562.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง760.311,237.00-62.7 %0.0484.48285.0041.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77325.7852.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,074.613,267.0035.6 %5.01,299.27801.7038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,920.171,377.0064.9 %5.0880.93707.1519.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,988.6124,288.23-87.0 %0.05,238.716,462.80-23.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,560.431,557.5056.3 %5.01,419.37241.4283.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,938.391,431.0075.9 %5.01,869.77712.3461.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,304.475,605.19-30.2 %0.01,261.251,948.77-54.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,392.064,353.52-28.3 %0.0687.78602.0212.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,525.234,204.2535.6 %5.02,174.012,216.46-2.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,492.922,406.0031.1 %5.0949.44153.9083.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,362.4013,089.85-56.5 %0.01,307.8066.5094.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช139,014.75142,689.00-2.6 %0.0721.88251.7565.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,737.5214,253.05-63.1 %0.03,262.096,081.10-86.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,864.122,500.0035.3 %5.01,033.06570.0044.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,363.471,766.4047.5 %5.0550.45190.0065.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,240.561,404.0056.7 %5.081.46127.00-55.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,827.29776.0057.5 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,827.29506.0072.3 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,518.421,132.0067.8 %5.0899.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,169.10885.0072.1 %5.0759.29467.3238.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,003.384,449.1311.1 %5.01,014.050.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,438.6228,552.00-283.8 %0.02,155.002,928.34-35.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,870.145,594.0028.9 %5.01,584.52778.5450.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,119.383,312.0019.6 %5.01,128.13661.1541.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,995.0212,144.00-21.5 %0.01,774.6793.9494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,061.32746.0085.3 %5.01,128.13446.4860.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,908.275,459.16-39.7 %0.01,071.10347.3167.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,657.472,649.0043.1 %5.01,394.36262.5381.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,153.912,672.0048.2 %5.01,428.48708.5550.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,124.024,919.00-19.3 %0.0899.95109.5987.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช24,715.251,416.2794.3 %5.0602.38484.7219.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 163,211.00128,801.2021.1 %5.02,288.242,130.166.9 %3.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 35,038.7520,661.5341.0 %5.0867.09807.056.9 %3.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,110.895,546.009.2 %4.5474.27221.6153.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,643.791,604.0039.3 %5.0576.6666.0088.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,123.693,576.0013.3 %5.01,147.16265.8676.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,146.281,278.0059.4 %5.0690.76247.0064.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,611.832,666.0026.2 %5.0976.01106.4089.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,869.452,204.0054.7 %5.01,844.72210.4288.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,942.825,519.067.1 %3.51,063.55464.8556.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช83,407.816,471.9092.2 %5.0757.09230.2569.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)24,386.539,700.0060.2 %5.02,827.36775.6272.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,683.7611,949.9162.3 %5.0926.11219.1876.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,048.4311,568.0061.5 %5.01,696.08907.2546.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 324,655.989,624.0061.0 %5.02,571.37438.9582.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 19,610.2512,853.6334.5 %5.01,342.58454.4766.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,168.6810,943.2536.3 %5.0477.93434.729.0 %4.5
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,040.6415,533.5859.2 %5.0721.3343.5894.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,164.261,258.0079.6 %5.0313.31465.50-48.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,808.7395,000.00-10.7 %0.01,752.69935.0046.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช46,458.0925,000.0046.2 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล721,107.2517,227.0097.6 %5.01,101.09141.0487.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช168,197.63393.6099.8 %5.01,145.64921.8719.5 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,294.5314,786.0045.8 %5.0786.60219.1872.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช448,287.88ไม่ครบประเมินไม่ได้5.01,109.081,056.004.8 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,884.459,632.0051.6 %5.0904.33252.1372.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,785.9622,776.0050.3 %5.0888.35668.2024.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,829.7616,471.1957.6 %5.0957.38952.190.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,841.586,383.0070.8 %5.0766.38250.8067.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง156,225.9431,403.3879.9 %5.01,388.06396.5971.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,807.2631,613.00-77.5 %0.02,455.261,352.8944.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช21,594.819,768.0054.8 %5.02,974.491,369.9453.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,336.6855,000.0047.8 %5.02,073.75615.3970.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,735.633,771.10-0.9 %0.01,014.04600.4040.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,120.261,331.0057.3 %5.0766.83316.0458.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช42,559.2040,250.005.4 %2.55,603.114,154.9125.8 %5.0
รวม 2,970,313 1,157,522 61.03 % 109,977 56,733 48.41 %