จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,286.281,369.0068.1 %5.0393.21228.0042.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80166.91-199.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,251.581,177.0063.8 %5.0291.7663.1078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,304.182,527.0023.5 %5.0640.3931.8495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,188.169,593.005.8 %2.52,218.70509.2077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,974.851,329.0073.3 %5.0308.61180.5041.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,029.241,045.0074.1 %5.0349.1455.5384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,905.99552.0085.9 %5.0202.0931.2884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,909.91762.0080.5 %5.0332.95125.0662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,933.26166.5095.8 %5.0289.3762.5378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,868.90522.0086.5 %5.0328.4321.6793.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,892.37414.0089.4 %5.0420.3860.2185.7 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,637.604,411.004.9 %2.0849.4655.1093.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,226.472,055.7736.3 %5.0678.39409.4539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,382.051,027.8876.5 %5.0381.65166.2556.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,477.72506.0079.6 %5.0404.81370.508.5 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,817.271,510.0060.4 %5.0925.66268.0871.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,850.094,161.0014.2 %5.0906.64637.5829.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,170.991,745.0045.0 %5.0659.38227.4165.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,405.741,799.0047.2 %5.0754.37456.7739.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,564.022,213.0060.2 %5.0880.26854.492.9 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,055.991,286.1037.4 %5.0472.98336.3028.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,658.354,461.554.2 %2.01,267.95860.3832.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,549.061,931.0045.6 %5.0571.63170.8070.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,794.4512,155.255.0 %2.51,096.80180.8083.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่778,887.88825,234.38-6.0 %0.04,227.04332.5092.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,642.881,743.3062.5 %5.0773.47513.0033.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,773.596,999.00-3.3 %0.080.1062.5721.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,342.791,336.0060.0 %5.0735.4680.7589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,034.151,224.0059.7 %5.0509.39333.2634.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,235.752,641.0018.4 %5.0716.44300.1258.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0380,683.755,119.2498.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่11,307.245,950.0047.4 %5.0963.65263.7772.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่4,953.552,539.0048.7 %5.0773.47205.2273.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่9,824.369,268.465.7 %2.51,210.8695.9592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,974.671,809.0039.2 %5.0659.38433.2034.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,575.872,430.9346.9 %5.0830.54506.1439.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,916.642,477.0036.8 %5.0659.39309.2653.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,801.161,688.0064.8 %5.0849.54272.3667.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,072.162,364.0041.9 %5.0564.30109.4480.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,092.413,514.0068.3 %5.0735.46632.7014.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่64,390.8721,262.0067.0 %5.01,220.74980.4019.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,697.91312.2488.4 %5.0431.2497.8577.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,571.813,590.0035.6 %5.0887.63334.4062.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,026.421,733.0042.7 %5.0583.37247.9557.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,708.953,297.7630.0 %5.0811.52470.2542.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,340.762,944.0032.2 %5.0697.47207.7970.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,414.779,936.674.6 %2.03,017.38432.2085.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่55,017.9613,664.1775.2 %5.01,718.79639.8062.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,553.663,136.5043.5 %5.0386.95114.0070.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่61,547.8039,668.0035.5 %5.01,243.13861.6530.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,070.0025,284.00-14.6 %0.0786.961,344.81-70.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่14,213.1014,235.94-0.2 %0.0608.13514.4615.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม19,919.0310,163.0049.0 %5.0620.00346.2644.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก25,181.1719.9599.9 %5.0663.58534.3219.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่36,073.8018,259.6249.4 %5.011,789.581,029.4091.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,269.571,947.8540.4 %5.0675.57564.3016.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,687.621,177.0056.2 %5.0450.20320.1528.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,466.5217,899.0048.1 %5.03,148.131,614.0048.7 %5.0
รวม 1,340,721 1,118,468 16.58 % 440,393 26,753 93.93 %