จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,556.26634.0075.2 %5.0376.72165.7756.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,183.6123,216.57-76.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,237.006,812.8044.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,208.732,797.8612.8 %5.0547.8742.8592.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,975.451,425.0052.1 %5.0585.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,401.778,891.855.4 %2.51,688.83453.2073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,394.47655.0085.1 %5.0190.4271.0162.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว427.02424.000.7 %0.5475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,224.85293.0093.1 %5.0256.148.7696.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,114.02373.0090.9 %5.0207.0778.3262.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,100.861,030.2074.9 %5.0356.43103.2771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,147.71323.0092.2 %5.0209.2078.2162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,816.49632.0086.9 %5.0321.5072.0177.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,592.423,919.00-9.1 %0.0680.98765.70-12.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา4,756.735,454.00-14.7 %0.0833.11431.3748.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,590.272,185.0066.8 %5.0852.12342.0059.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,404.391,744.0048.8 %5.0382.96304.9320.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,959.962,145.0027.5 %5.0373.74159.2557.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,654.312,272.0037.8 %5.0653.53535.9218.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,467.143,847.0040.5 %5.0975.88463.6052.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,990.352,099.7047.4 %5.0916.57590.8935.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,967.161,249.0057.9 %5.0585.9078.2086.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,248.7210,310.14-25.0 %0.01,061.30300.0971.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,182.421,848.0041.9 %5.0501.40141.3971.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,595.26558.0065.0 %5.059.8962.56-4.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,113.779.0099.7 %5.0661.96117.6382.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,776.01950.0065.8 %5.0509.84343.9032.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,278.922,341.2028.6 %5.0662.00274.3258.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,915.6114,881.08-115.2 %0.01,175.402,174.04-85.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,623.222,537.0030.0 %5.01,023.27610.8540.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,820.305,223.63-8.4 %0.01,308.51336.7474.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,378.015,132.4830.4 %5.0703.8576.7789.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,395.961,494.0085.6 %5.0566.88852.15-50.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,455.342,496.7427.7 %5.0627.13317.4449.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,281.802,979.0052.6 %5.0719.0177.2689.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,649.471,801.2272.9 %5.0719.01205.8671.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,733.002,805.30-2.6 %0.0418.2990.7278.3 %5.0
สพ.พังงา10,693.141,776.0083.4 %5.01,661.02284.9782.8 %5.0
รจจ.พังงา 58,464.5732,511.0044.4 %5.0592.21379.3235.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,538.79870.0065.7 %5.0395.74151.9061.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,645.302,827.0075.7 %5.0900.74452.7849.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,805.10586.0084.6 %5.0431.76324.9024.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,092.785,117.14-25.0 %0.0721.89468.4535.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,156.622,284.0027.6 %5.0661.96218.8366.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,169.197,564.7932.3 %5.02,487.50387.0784.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,360.146,403.9763.1 %5.01,588.17765.5251.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,247.808,031.6668.2 %5.01,593.94273.8482.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,906.132,381.1069.9 %5.0321.32409.67-27.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,594.6430,592.5037.0 %5.01,007.11321.2868.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,397.0717,286.0010.9 %5.0583.81458.5021.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,765.309,899.0152.3 %5.0650.11342.7847.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,401.385,094.0068.9 %5.0672.21340.3849.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,477.8115,469.30-14.8 %0.01,477.322,445.23-65.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,289.001,989.0039.5 %5.0719.01520.0927.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,511.37461.0081.6 %5.0395.77189.2652.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,498.748,268.6343.0 %5.03,934.852,983.8424.2 %5.0
รวม 477,634 287,202 39.87 % 42,984 22,499 47.66 %