จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,599.30724.0072.1 %5.0211.41241.26-14.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11511.91-455.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,496.3611,624.6837.2 %5.063.33109.45-72.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,684.613,125.5315.2 %5.0553.70110.2080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,058.741,309.0057.2 %5.0401.57129.9467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,785.2217,179.3840.3 %5.03,234.95867.3573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,574.003,300.0075.7 %5.0401.5754.1586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,695.172,083.0055.6 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,454.301,372.0074.8 %5.0367.3941.8488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,691.961,387.0070.4 %5.0390.26101.6574.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,554.304,490.0031.5 %5.0629.76108.3582.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.8228.8097.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,056.277,537.69-85.8 %0.0781.89387.6050.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,103.761,618.0077.2 %5.01,051.9693.1091.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,789.201,836.0051.5 %5.0705.82328.3953.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,172.722,740.0013.6 %5.0439.60129.4870.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,955.201,332.0054.9 %5.0363.54381.23-4.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,138.092,052.0034.6 %5.0420.58277.4034.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,784.712,303.00-29.0 %0.0363.7515.6495.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,873.281,722.0055.5 %5.0705.82358.8149.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,116.732,657.0014.8 %5.0401.57176.7056.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,314.7722,394.00-321.4 %0.01,067.13593.1144.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,646.834,452.004.2 %2.01,029.10406.7560.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,005.183,026.0024.4 %5.0781.8954.7393.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,127.2017,166.3114.7 %5.0247.09136.0444.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,653.64875.0047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,141.831,355.0056.9 %5.0439.600.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,032.021,119.0063.1 %5.0382.55126.3567.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,984.703,351.0015.9 %5.0686.8187.5587.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,901.3527,713.33-369.6 %0.01,352.372,015.05-49.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,172.04640.3387.6 %5.01,276.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,797.291,600.0057.9 %5.0705.8290.3787.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,399.0711,582.10-114.5 %0.01,048.11121.8088.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,983.311,810.0039.3 %5.0363.54591.05-62.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,594.885,615.00-56.2 %0.0610.74507.4516.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,801.431,362.0064.2 %5.0705.82116.9683.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,302.081,761.7746.6 %5.0439.60210.7952.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,732.804,218.00-13.0 %0.0553.70210.9461.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,468.655,743.0045.1 %5.0375.50398.29-6.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 61,766.4234,447.2044.2 %5.0966.95594.0738.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,708.55877.0067.6 %5.0268.46102.4361.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,680.722,299.8037.5 %5.0629.76238.7462.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,110.507,126.74-39.5 %0.01,048.11345.2667.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,265.881,732.5047.0 %5.0477.63156.6767.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,803.751,063.6062.1 %5.0381.57156.4659.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,240.623,008.007.2 %3.5439.60171.5361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต28,480.5715,193.0046.7 %5.0638.67271.1057.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,174.833,444.5486.8 %5.0271.86105.0061.4 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,614.1213,815.4741.5 %5.0285.36153.9446.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต39,792.9021,973.2044.8 %5.0640.16298.6553.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต92,392.4351,934.0043.8 %5.0469.87752.05-60.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,153.2316,715.00-3.5 %0.0355.68233.2834.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต17,882.3813,764.0023.0 %5.0984.27388.2460.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,346.974,351.00-30.0 %0.0496.65123.8475.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,723.55546.0080.0 %5.0268.4679.6570.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,150.6650,199.98-31.6 %0.08,539.304,974.3741.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,006.1615,100.0059.2 %5.02,540.523,334.67-31.3 %0.0
รวม 627,494 443,767 29.28 % 43,492 22,696 47.82 %