จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,716.7412,951.00-174.6 %0.01,763.52363.7579.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,311.71105.0097.6 %5.0197.9098.8050.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,379.1386,645.44-41.2 %0.0252.84873.62-245.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,992.341.00100.0 %5.089.37155.35-73.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,688.893,605.6046.1 %5.070.7159.2816.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,545.202,000.0056.0 %5.01,398.04397.1071.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,776.642,594.0031.3 %5.0766.9347.1293.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,610.683,029.4054.2 %5.0406.5043.8189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,616.392,989.5878.0 %5.04,634.88155.2096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,829.323,786.4661.5 %5.02,738.73786.6071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,044.915,406.4461.5 %5.01,761.25377.2078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,631.431,784.0061.5 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,123.711,066.0074.1 %5.0347.93120.0065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,775.09477.0087.4 %5.0242.0145.5581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,668.29394.0089.3 %5.0319.3231.1490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,928.77766.0080.5 %5.0378.0478.4479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ382.73361.005.7 %2.5361.8870.9280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,945.33921.0076.7 %5.0438.9476.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,382.05400.0088.2 %5.0337.3162.8181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,376.19548.0083.8 %5.0491.6831.4193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,779.84393.0089.6 %5.0297.7772.8675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,671.79160.0095.6 %5.0310.2578.3974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,599.76440.0087.8 %5.0326.6113.4395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,698.54409.0088.9 %5.0243.0340.0483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,711.42490.0086.8 %5.0253.7380.5368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,578.90222.0093.8 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,889.35625.0083.9 %5.0398.3259.5685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,678.19213.0094.2 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,139.806,345.0043.0 %5.0749.3199.7586.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,411.632,475.0070.6 %5.0753.41113.2385.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,572.648,016.18-75.3 %0.01,972.641,334.7532.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,788.4310,094.2166.1 %5.09,804.211,158.0588.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,722.761.00100.0 %5.0362.85210.9041.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,617.271,735.0033.7 %5.0444.40397.1010.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,791.86975.0065.1 %5.0608.74452.1325.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,381.721,690.0050.0 %5.0521.96280.2546.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,120.712,381.00-112.5 %0.0482.0388.3581.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,410.855,276.26-19.6 %0.01,320.041,076.0718.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,519.632,441.0078.8 %5.08,283.18277.8596.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,205.94776.0075.8 %5.0897.36228.0074.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,261.631,099.0066.3 %5.0891.60239.8573.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,467.513,090.6010.9 %5.0977.741,089.65-11.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,405.353,644.4317.3 %5.01,920.02736.6061.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,000.435,014.80-0.3 %0.02,019.602,296.65-13.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี43,056.924,984.7488.4 %5.01,779.892,855.13-60.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,388.966,071.68-154.2 %0.0584.79279.6552.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,041.422,062.0059.1 %5.01,643.301,144.2430.4 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,613.803,156.0031.6 %5.01,183.87587.1050.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,592.192,446.1746.7 %5.01,818.752,385.87-31.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,794.4414,117.0020.7 %5.01,624.29140.9091.3 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี332,461.16346,246.56-4.1 %0.0975.43950.002.6 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,617.127,248.6015.9 %5.02,918.51271.7090.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,571.901,597.0055.3 %5.01,038.15342.0067.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,849.166,923.68-79.9 %0.01,398.69239.8582.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,377.569,078.10-8.4 %0.03,012.46349.5088.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,928.519,487.25-19.7 %0.03,102.742,392.6022.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,451.434,996.008.4 %4.097.5229.1070.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,813.81499.0072.5 %5.081.1662.8522.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,813.81618.0065.9 %5.089.6168.7823.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,964.531,069.0063.9 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,344.641,076.0067.8 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,172.111,507.0052.5 %5.01,174.30391.4066.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,741.542,857.0023.6 %5.0652.72310.6552.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,477.2093,401.01-1,149.1 %0.02,483.365,049.25-103.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,714.281,917.0078.0 %5.01,320.031,143.0013.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,666.46919.0083.8 %5.01,301.02242.2581.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,122.5511,673.50-63.9 %0.01,757.41182.2189.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,285.4012,995.992.2 %1.02,149.222,850.00-32.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,107.392,592.0078.6 %5.01,453.14705.8551.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,025.943,811.005.3 %2.51,205.94617.5048.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,155.302,318.0044.2 %5.01,282.00420.8567.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,075.884,011.0021.0 %5.01,472.19605.1558.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,759.873,258.2813.3 %5.0901.71102.6088.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,524.918,430.0068.2 %5.0865.85712.0017.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,587.4213,518.00-57.4 %5.0589.54395.2533.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,544.0967,075.9413.5 %5.01,578.131,538.862.5 %1.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,904.0113,200.005.1 %2.52,429.03858.7064.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,824.867,666.002.0 %1.0749.5638.0094.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,098.454,493.0011.9 %5.01,619.97486.4070.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,957.5116,771.0155.8 %5.0842.67464.6044.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,670.172,952.0036.8 %5.0996.76196.6580.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,742.138,565.96-27.1 %0.01,548.23497.8067.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,888.991,163.0070.1 %5.0939.72113.0588.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,547.664,702.68-32.6 %0.0939.72992.50-5.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,343.1414,597.2273.1 %5.05,118.79941.6581.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,436.3110,460.10-24.0 %0.0431.43306.3529.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 242,903.3610,684.4775.1 %5.02,154.18708.7767.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 341,371.397,890.3380.9 %5.01,705.96791.6653.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,683.894,179.9564.2 %5.0387.17260.0032.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,773.792,561.007.7 %3.5292.72497.80-70.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,766.8443,104.0034.5 %5.01,628.551,208.7225.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,678.7314,736.006.0 %3.0933.63353.8062.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี124,688.9634,020.0172.7 %5.01,105.38366.7066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,642.2219,242.002.0 %1.01,050.361,456.94-38.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,732.0514,361.0019.0 %5.0912.2766.5092.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา37,580.7617,043.0054.6 %5.01,009.18483.4352.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,533.4013,896.0068.1 %5.0991.66588.6940.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี61,144.3021,862.2764.2 %5.022,707.092,828.8087.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี20,899.7518,753.0010.3 %5.01,091.34342.9568.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,137.560.10100.0 %5.01,247.270.09100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,473.203,191.508.1 %4.0687.50915.25-33.1 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,807.399,629.00-100.3 %0.01,541.311,174.2423.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,749.091,367.0050.3 %5.0184.4559.4667.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,714.31558.0079.4 %5.0676.84163.3675.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,694.9020,207.0011.0 %5.06,830.677,801.23-14.2 %0.0
รวม 1,651,182 1,175,156 28.83 % 156,963 66,670 57.53 %