จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,499.34687.4072.5 %5.0347.66115.7066.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,320.27590.0086.3 %5.0102.48114.00-11.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง113,564.9331,525.4572.2 %5.0760.55126.4583.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,955.531,706.5042.3 %5.0537.82278.0148.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,939.961,514.3048.5 %5.0518.8078.5784.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,949.2711,070.0020.6 %5.01,716.81530.2169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,861.27660.0082.9 %5.0222.7549.7777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,111.94363.0091.2 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,958.80420.0089.4 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,932.54606.0084.6 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,040.046,191.00-53.2 %0.01,013.22165.7483.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,660.973,237.9911.6 %5.0804.04836.33-4.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,549.30380.0085.1 %5.0439.65184.3058.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,957.152,822.3028.7 %5.0670.95460.1331.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,091.891,234.9060.1 %5.0594.90375.2536.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,014.631,213.1059.8 %5.0556.84389.3230.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,045.56982.0067.8 %5.0575.85470.0618.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,140.722,056.004.0 %2.0389.20221.4043.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,772.081,430.0062.1 %5.0880.14507.5242.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,007.651,187.7060.5 %5.0556.85243.4756.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,247.667,891.1235.6 %5.0900.35221.7075.4 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง64,143.9544,725.3030.3 %5.0371.72949.50-155.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,421.771,473.0057.0 %5.0491.61378.9622.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,215.862,697.0036.0 %5.066.66161.35-142.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,089.49775.2074.9 %5.0594.870.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,817.08714.0074.7 %5.0480.77202.2157.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,639.052,515.0030.9 %5.0651.91231.8064.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,165.5527,473.59-345.6 %0.01,190.58933.1921.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,045.284,568.30-12.9 %0.0880.11122.2786.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,180.251,425.0055.2 %5.0632.90156.3375.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,351.215,647.00-29.8 %0.0899.12151.6683.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,155.641,693.6046.3 %5.0613.88533.9013.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,678.733,660.20-36.6 %0.0404.70425.92-5.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,091.542,410.3022.0 %5.0442.64292.2734.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,136.541,463.0064.6 %5.0766.01180.3876.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,837.161,555.4045.2 %5.0442.74118.8373.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,740.541,992.0094.7 %5.012,023.48452.9696.2 %5.0
รจจ.ระนอง 917,177.5024,422.2797.3 %5.08,753.31324.7596.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,547.19823.5067.7 %5.0366.67152.5158.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,502.084,669.0015.1 %5.01,374.52347.7374.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,326.861,242.0062.7 %5.0689.96131.4281.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,282.533,440.35-4.8 %0.0651.91336.4948.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,056.821,401.0054.2 %5.0433.35379.4312.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,294.942,252.0031.7 %5.0575.85339.1541.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง20,400.8511,521.0043.5 %5.02,870.67491.4682.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,913.451,983.0049.3 %5.0246.0348.7880.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,875.4120,725.0032.9 %5.0875.61524.6740.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,147.1510,839.0028.4 %5.0520.01459.6011.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี15,323.317,816.0049.0 %5.0587.84261.2755.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,661.7515,961.07-84.3 %0.01,369.281,026.0025.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,470.032,394.0031.0 %5.0746.99938.67-25.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,252.601,328.0059.2 %5.0423.72167.5160.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง14,976.2710,922.0027.1 %0.03,091.432,890.806.5 %0.0
รวม 1,392,564 293,374 78.93 % 53,945 16,781 68.89 %