จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,621.221,058.0059.6 %5.0467.39120.7574.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,751.839,530.0043.1 %5.064.62156.37-142.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,983.221.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,989.541,655.0044.6 %5.0619.5245.9892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,916.9010,590.0046.8 %5.01,855.56661.2064.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,588.111,350.0070.6 %5.0295.8343.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,015.24438.0089.1 %5.0316.5217.9394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,793.40353.0090.7 %5.0257.7540.0884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,268.75857.0089.6 %5.0492.7879.1583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,867.8067.0098.3 %5.0387.4562.7283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,733.03262.0093.0 %5.0478.9823.4595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,916.70495.0087.4 %5.0305.4133.1489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,854.76467.0087.9 %5.0322.0981.5274.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,872.996,900.00-78.2 %0.0790.91322.9459.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,907.654,876.5055.3 %5.01,170.98419.4564.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,894.621,216.0068.8 %5.0999.84601.3539.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,080.591,107.1064.1 %5.0657.55125.1081.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1423,976.656,086.8074.6 %5.08,780.111,444.0083.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,442.351,841.0046.5 %5.0809.6833.2595.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,893.371.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,031.972,991.83-47.2 %0.0509.86215.2957.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,647.922,565.0029.7 %5.0942.79767.6718.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,954.932,389.0039.6 %5.0758.01258.0766.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,660.389,928.68-75.4 %0.01,266.0664.4494.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร80,385.6454,019.0032.8 %5.0604.50490.0018.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,330.871.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,432.316,469.00-46.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7048.5823.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,345.04614.0081.6 %5.0771.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,932.95384.0086.9 %5.0600.53333.7744.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,229.923,545.00-9.8 %0.0752.63159.5578.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร10,793.5439,510.51-266.1 %0.02,597.211,675.4635.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,786.722,114.8068.8 %5.01,570.351,365.8713.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,355.531,939.0042.2 %5.0771.6537.5495.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,137.2211,096.79-80.8 %0.01,380.16127.9490.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,957.311,699.0084.5 %5.0733.62358.2651.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,494.972,488.9928.8 %5.0866.75115.7586.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,345.652,079.0037.9 %5.0771.650.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,493.401,568.0055.1 %5.0654.1192.2785.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,512.843,302.766.0 %3.0619.5231.2895.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,451.083,428.000.7 %0.5771.65320.0058.5 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,729.6929,828.1330.2 %5.0869.92488.1943.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,555.04719.0071.9 %5.0486.4174.4684.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,257.713,423.0034.9 %5.01,285.08188.0085.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,272.97827.0074.7 %5.0695.58317.3054.4 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,261.143,978.006.6 %3.01,056.89394.2562.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,118.78293.0090.6 %5.0676.59294.1256.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,258.645,985.97-83.7 %0.0771.65346.1755.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,301.992,652.0074.3 %5.0782.19317.5059.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,359.9510,284.0066.1 %5.01,347.82472.5564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,940.479,821.0742.0 %5.01,383.16228.0083.5 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,892.3811,795.3080.3 %5.0475.73426.5510.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,545.682,316.609.0 %4.5313.160.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,338.6535,502.0028.0 %5.01,049.17295.4571.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,523.4623,092.0026.7 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,951.7020,538.00-419.7 %0.0617.24429.6730.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,715.6911,226.2332.8 %5.0713.89400.7843.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ3,134.451.00100.0 %5.0539.460.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน43,091.7320,016.0053.6 %5.0820.11455.7744.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,840.3417,922.004.9 %2.02,674.05601.0077.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,816.182,812.0041.6 %5.0752.63469.2337.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,623.95832.0068.3 %5.0467.39281.3439.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,846.6610,700.0056.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 687,749 423,285 38.45 % 61,938 22,005 64.47 %