จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,788.83865.0069.0 %5.0434.33142.6167.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,705.275,786.00-56.2 %0.0757.58234.6569.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,420.902,249.0034.3 %5.0662.5039.0494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,240.8710,773.00-5.2 %0.02,354.231,654.9029.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,762.302,064.0064.2 %5.0283.96113.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,761.221,144.0076.0 %5.0486.36100.4979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,317.78844.0080.5 %5.0292.48100.0965.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,457.30911.0079.6 %5.0312.85100.6567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,401.621,048.0076.2 %5.0276.4499.9763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,194.91807.0080.8 %5.0137.1990.4434.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,275.53609.0085.8 %5.0400.4099.9575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,352.69436.0094.1 %5.01,896.4695.7495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,143.81470.0088.7 %5.0275.716.2697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,215.92524.0087.6 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,477.28293.0093.5 %5.0384.976.8998.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,253.625,562.36-30.8 %0.0985.77978.930.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,029.871,866.0053.7 %5.0909.71806.9911.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,062.963,192.9421.4 %5.01,383.13403.5270.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,470.142,611.0024.8 %5.0700.5510,586.80-1,411.2 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1033,858.4154,026.86-59.6 %0.012,402.636,518.4547.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,183.49617.0080.6 %5.0646.200.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,029.103,511.0012.9 %5.0909.711,890.13-107.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,178.352,340.90-7.5 %0.0511.98441.2013.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,748.381,323.6364.7 %5.0619.190.00100.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี38,096.244,109.0089.2 %5.014,306.83596.0095.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,321.6416,053.05-271.5 %0.01,004.79326.6267.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,794.9318,309.00-43.1 %0.04,229.054,739.55-12.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,740.452,867.0093.7 %5.017,301.52703.9495.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,800.05705.0074.8 %5.0434.3297.4277.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,043.61883.0071.0 %5.0529.39359.0732.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,070.343,861.725.1 %2.5871.69425.8351.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,416.620.00100.0 %5.01,385.112,047.09-47.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,714.404,613.002.2 %1.01,175.96253.7778.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,665.862,939.0019.8 %5.0776.61258.3066.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,577.3934,055.34-65.5 %0.03,667.05365.3090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,199.752,023.0051.8 %5.0985.79197.4280.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,865.891,821.0052.9 %5.0852.68326.4261.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,768.451,587.0057.9 %5.0814.65360.6655.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,343.066,570.42-23.0 %0.01,366.11252.5781.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,609.574,484.43-24.2 %0.0719.5743.0394.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,439.242,074.5039.7 %5.0681.53351.5048.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี7,278.3918,556.00-154.9 %0.01,411.80740.5047.5 %5.0
รจก.ลพบุรี 65,507.5815,885.2475.8 %5.01,052.37540.1648.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,043.101,410.0053.7 %5.0529.41126.7776.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,556.881,976.4544.4 %5.0738.58131.6082.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,419.331,179.0065.5 %5.0681.54313.2154.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,393.265,780.21-7.2 %0.01,224.80858.3929.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,909.912,563.3634.4 %5.0852.680.00100.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี7,355.137,380.16-0.3 %0.01,501.591,028.4631.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,962.777,686.72-10.4 %0.02,031.68205.6489.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,282.6621,025.90-37.6 %0.01,271.44847.1933.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 210,869.0114,997.82-38.0 %0.02,177.04941.2256.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,872.9214,313.90-143.7 %0.0378.79475.00-25.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี132,596.7397,140.0026.7 %5.02,234.571,121.8549.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,834.4916,072.00-35.8 %0.0663.40834.10-25.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี18,934.1410,105.0046.6 %5.0609.90238.3060.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,857.826,085.9075.5 %5.0835.60483.3842.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,762.9711,921.0019.3 %5.0659.77591.8510.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,962.5215,120.0067.8 %5.0740.53622.0716.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล57,312.1318,472.0067.8 %5.0851.26357.7458.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,782.142,159.4480.0 %5.04,228.95108.6197.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี40,542.8415,676.0061.3 %5.02,504.642,702.05-7.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,923.443,952.00-0.7 %0.0852.66893.26-4.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,177.821,905.7740.0 %5.0624.49199.2568.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,090.7727,028.61-17.1 %0.03,637.098,067.34-121.8 %0.0
รวม 826,610 549,223 33.56 % 109,564 58,651 46.47 %