จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,194.463,131.102.0 %1.01,507.48156.6689.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,602.856,277.0088.3 %5.0213.32364.90-71.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,621.17537.9085.1 %5.0390.70173.7955.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,474.4053,848.00-21.1 %0.0190.17578.70-204.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา73,790.118,619.1088.3 %5.01,707.52312.0381.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,711.0212,645.00-121.4 %0.01,460.27361.5075.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,252.672,175.9533.1 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,433.8143,683.42-39.0 %0.08,271.78391.4095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,712.8531,565.91-100.9 %0.03,344.201,421.2257.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,551.3568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,000.52612.0084.7 %5.0340.06122.5564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1248.3682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,431.901,112.0074.9 %5.0544.2783.5484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,061.63584.0085.6 %5.0394.46125.2968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,818.41387.0089.9 %5.0388.7495.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,113.45630.0084.7 %5.0299.3294.0568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,067.68653.0083.9 %5.0227.37125.6244.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,958.23449.0088.7 %5.0347.4360.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,860.54510.0086.8 %5.0460.01100.7078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,407.131,823.0071.5 %5.0500.65101.6579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.55109.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,821.40514.0086.5 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,779.84494.0086.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,793.96287.0092.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,755.16262.0093.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,964.95332.0091.6 %5.0194.4976.9560.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,648.9315,476.20-78.9 %0.01,660.05841.7049.3 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,424.0926,131.51-59.1 %0.01,923.96638.4066.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา19,493.1079,359.99-307.1 %0.02,058.45113.1394.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,875.3220,312.05-128.9 %0.01,422.85362.9074.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,838.555,887.44-220.2 %0.0882.62300.5565.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,844.199,392.00-19.7 %0.02,012.611,132.4043.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,729.779,845.70-46.3 %0.01,912.581,825.174.6 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,298.621,447.2066.3 %5.0737.66204.4772.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,247.514,599.6526.4 %5.01,821.55844.8753.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,638.975,631.570.1 %0.51,469.05724.8550.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,860.113,580.6026.3 %5.0889.78507.2543.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1618,268.4951,644.60-182.7 %0.05,944.084,817.4519.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,946.951,182.0070.1 %5.01,291.52244.0581.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,705.352,696.0027.2 %5.0889.76285.9567.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,588.592,990.7034.8 %5.01,583.13668.8057.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,067.464,390.4113.4 %5.01,842.97335.7581.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,448.2011,304.4115.9 %5.01,431.27149.0589.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,200.593,294.9921.6 %5.01,887.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,624.033,240.5442.4 %5.01,707.47518.0769.7 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,251.322,478.0041.7 %5.01,023.45406.6360.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 978,465.321,806.6297.7 %5.04,666.801,142.3075.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,049.1625,768.1524.3 %5.02,664.50605.1577.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,862.2810,881.368.3 %4.04,443.963,404.4523.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ418.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,081.733,062.500.6 %0.5930.75550.0540.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,068.433,315.0018.5 %5.01,041.91280.1473.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 815,059.6412,375.3717.8 %5.04,387.704,017.208.4 %4.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,773.6427,621.8822.8 %5.0470.47345.7626.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,376.22575.0058.2 %5.068.2856.7216.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,876.92999.0074.2 %5.0946.83163.3182.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,214.931,021.4168.2 %5.0737.66549.7925.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,956.953,058.01-3.4 %0.0718.64100.7086.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,407.6955,716.07-239.6 %0.01,415.881,254.0011.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,977.487,270.14-4.2 %0.02,201.89481.3278.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,764.871,634.1056.6 %5.0566.86326.6342.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,966.3417,745.40-78.1 %0.03,190.72160.9995.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,449.8914,994.0036.1 %5.02,839.58876.1069.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,597.831.00100.0 %5.0908.78505.2244.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,048.623,704.5389.7 %5.014,334.10241.3098.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,672.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,438.712,517.0053.7 %5.01,155.99325.0071.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,025.04129,721.00-2,481.5 %0.0870.7594.2289.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,318.7014,243.7217.8 %5.0698.03219.8468.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา66,150.4318,053.0072.7 %5.0897.22519.5842.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา74,303.8020,702.8372.1 %5.01,396.20930.8333.3 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบ41,852.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 38,393.1816,626.9056.7 %5.0877.55615.5729.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา49,643.3969,201.01-39.4 %0.01,152.72876.3224.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,055.287,927.4443.6 %5.01,843.571.8599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,938.761,034.0064.8 %5.0623.56125.8979.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,854.191,272.0067.0 %5.0984.84366.9462.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา35,135.4119,484.0144.5 %5.02,297.59379.0083.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,033.221,623.0059.8 %5.01,079.92130.1587.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,660.026,820.04-20.5 %0.01,441.23689.3552.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,276.893,341.5221.9 %5.0775.52361.1753.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,614.804,120.9626.6 %5.01,868.37233.7487.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,717.847,905.35-67.6 %0.01,308.141,124.8014.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,627.2410,061.99-117.5 %0.01,792.73687.6561.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 147,830.0512,049.9874.8 %5.01,005.72272.6572.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,865.559,953.0073.7 %5.01,237.86275.5077.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 391,694.668,599.2090.6 %5.01,694.19617.9263.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,339.964,023.7085.8 %5.064,781.23642.1299.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,101.627,350.0027.2 %5.0411.33487.92-18.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,752.804,966.2788.9 %5.0329.09155.7552.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,035.379,870.3338.4 %5.0382.47357.336.6 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่40,885.6551,557.08-26.1 %0.01,055.790.00100.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,020.8819,668.0021.4 %5.0731.77911.89-24.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา30,874.5335,888.00-16.2 %0.0708.62247.1365.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร30,452.0626,984.0011.4 %5.0938.91648.0031.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,179.6323,825.00-47.3 %0.0740.630.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,615.4710,938.0063.1 %5.0770.24372.1551.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,926.281,551.5547.0 %5.01,394.78156.6288.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,919.1228,006.75-56.3 %0.02,255.733,371.10-49.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,420.9713,716.00-31.6 %0.02,755.741,407.0848.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา40,186.2320,696.5648.5 %5.0956.07414.0656.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,766.48462.0087.7 %5.01,172.75686.7341.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,272.823,810.5127.7 %5.0854.30841.741.5 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,439.877,810.00-43.6 %0.01,793.70436.0575.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,240.105,493.33-29.6 %0.01,553.37286.8081.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,719.511,962.0027.9 %5.0444.0158.5986.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,876.96672.0076.6 %5.0604.54272.9554.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,829.2836,692.0018.2 %5.018,840.071.85100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,071.608,450.0450.5 %5.05,262.195,564.15-5.7 %0.0
รวม 1,648,477 1,265,662 23.22 % 241,925 63,065 73.93 %