จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,905.841,070.0043.9 %5.0392.65399.95-1.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,717.5811,346.0061.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,157.493,979.53-26.0 %0.0563.80300.2046.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,985.531,235.0058.6 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,903.147,509.6015.7 %5.01,818.85759.0558.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,916.91357.0092.7 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,772.62453.0088.0 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,819.66440.0088.5 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,274.06448.0089.5 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,947.82598.0084.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,691.72621.0086.8 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,498.0910,022.5912.8 %5.0802.71804.25-0.2 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,492.615,285.00-17.6 %0.0643.19250.8061.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,484.481,469.0057.8 %5.0715.93342.0052.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,534.20943.2062.8 %5.0430.69271.7036.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,715.651,949.0058.7 %5.01,210.34465.5061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,124.551,601.0048.8 %5.0563.80303.7846.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,058.181,162.0062.0 %5.0525.771,016.50-93.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,717.202,106.0022.5 %5.0392.65128.6967.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,297.693,675.0014.5 %5.0943.96376.0060.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,151.121,956.0052.9 %5.0963.13645.0533.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,037.611,472.0051.5 %5.0487.73226.1053.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,619.629,695.79-109.9 %0.0960.26209.0078.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,340.162,206.0034.0 %5.0639.86101.6584.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,138.50624.0070.8 %5.045.0456.33-25.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,245.61762.0076.5 %5.0620.840.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,948.96983.5066.6 %5.0487.73329.9232.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,931.754,016.00-2.1 %0.0715.93195.3572.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,343.451,346.10-0.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,457.644,516.00-1.3 %0.01,058.21850.1019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,297.081,662.0049.6 %5.0639.86195.7069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,698.603,056.6834.9 %5.01,096.2528.8597.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,828.94988.0090.9 %5.0582.81201.4065.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,539.802,573.0027.3 %5.0734.94278.8262.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,104.151,251.0059.7 %5.0563.80200.0064.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,618.771,406.0061.1 %5.0757.17322.1457.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,895.101,706.0041.1 %5.0449.70125.0772.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,570.218,020.006.4 %3.0354.90193.2045.6 %5.0
รจจ.สตูล 28,485.5328,805.91-1.1 %0.0578.61514.2811.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,615.10564.0078.4 %5.0354.62147.2558.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,171.252,006.0036.7 %5.0563.8047.5091.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,532.71872.0065.6 %5.0487.73252.7048.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,491.473,623.3519.3 %5.0696.91324.9053.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,270.222,190.0048.7 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,304.184,775.5210.0 %5.0770.65686.9010.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล22,306.059,222.8458.7 %5.01,280.15409.4568.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,130.162,932.0029.0 %5.0280.96190.3132.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล51,223.9432,112.0037.3 %5.0959.791,275.90-32.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,133.4516,697.5236.1 %5.0694.591,000.83-44.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,821.7811,464.0067.1 %5.0577.04142.5875.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,698.2915,172.49-56.4 %0.01,288.80979.9024.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,300.921,948.2941.0 %5.0620.85332.5746.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,565.14520.0079.7 %5.0335.61152.9554.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,015.109,520.4271.2 %5.02,486.512,591.10-4.2 %0.0
รวม 422,504 245,590 41.87 % 36,083 20,431 43.38 %