จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,492.40488.0080.4 %5.0399.31196.7250.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง10,587.176,326.1840.2 %5.0165.85168.92-1.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.897,471.9761.4 %5.071.29265.89-273.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,946.901,017.0065.5 %5.0589.45257.4556.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,005.832,166.0027.9 %5.0608.47115.7581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,938.837,532.2636.9 %5.02,510.06982.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,202.721,321.0074.6 %5.0303.0775.0575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,744.69966.0074.2 %5.0275.5074.9872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,892.80719.0081.5 %5.0296.4082.7872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,296.84535.0087.5 %5.0274.0875.0772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,746.73359.0090.4 %5.0253.0187.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,765.09740.0080.3 %5.0314.7475.0176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,738.51202.0094.6 %5.0263.8357.6778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,706.81441.7088.1 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,717.09245.0093.4 %5.0139.7847.7065.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,982.814,200.6061.8 %5.0758.60175.7576.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,222.254,476.50-6.0 %0.01,102.891,204.60-9.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,924.432,035.0030.4 %5.0570.44150.2073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,818.101,483.0061.2 %5.0950.74744.4921.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,977.47575.0080.7 %5.0646.50251.0061.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,872.02956.0066.7 %5.0551.42489.0011.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,327.471,513.0065.0 %5.01,140.92928.1518.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,201.042,603.00-18.3 %0.0550.62278.3549.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,736.663,127.6345.5 %5.01,255.00809.4035.5 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,530.281,396.8060.4 %5.0836.66142.5083.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,605.3710,880.53-64.7 %0.01,369.11260.6081.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง138,979.8991,458.0034.2 %5.0412.90261.6536.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,473.822,300.0033.8 %5.0798.63160.5579.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,720.493,756.7634.3 %5.04,453.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,016.152,263.0054.9 %5.078.0690.72-16.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,891.64400.0086.2 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,904.211,011.0065.2 %5.0570.44118.5679.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,490.773,129.0010.4 %5.0798.63285.2564.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,232.2224,859.76-298.9 %0.01,654.353,510.00-112.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,712.493,998.0015.2 %5.01,331.08188.0085.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,319.691,383.0074.0 %5.0760.60287.8562.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,928.8910,353.41-16.0 %0.01,350.77200.4585.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,981.332,148.0046.0 %5.01,026.81536.7547.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,919.562,564.4634.6 %5.0931.74578.5037.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,398.461,756.0048.3 %5.0779.61294.3262.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,438.512,308.0032.9 %5.0988.79440.8055.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,143.402,472.0021.4 %5.0627.49142.5077.3 %5.0
สพ.ตรัง11,877.3510,429.0012.2 %5.0965.66285.9570.4 %5.0
รจจ.ตรัง 147,456.3448,439.0067.2 %5.01,022.47999.102.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,711.94581.0078.6 %5.0437.3340.8590.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,841.712,365.0038.4 %5.0893.71355.3060.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,905.23801.0072.4 %5.0570.44211.8562.9 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,051.404,355.0013.8 %5.01,007.79592.8041.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,120.60962.0069.2 %5.0665.52280.2557.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,544.315,243.82-15.4 %0.0798.62787.951.3 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,872.944,623.1553.2 %5.0713.69438.1538.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 121,328.8710,735.2949.7 %5.01,227.10345.0071.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,655.6110,989.9061.6 %5.01,353.51909.4332.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)34,364.317,833.6977.2 %5.02,408.80580.7375.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,540.244,330.6833.8 %5.0321.67448.40-39.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,065.6538,188.0037.5 %5.01,048.37344.8567.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,347.0827,661.00-18.5 %0.0708.01300.2057.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,002.6012,907.4924.1 %5.0631.81197.7068.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,059.2213,894.037.7 %3.5570.95227.9060.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,921.1815,468.3369.6 %5.0668.10724.00-8.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,072.555,234.0062.8 %5.0624.74271.7056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด47,863.8823,756.0050.4 %5.0758.60150.7280.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,578.3415,541.00-62.3 %0.01,728.48669.6661.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,567.3216,636.0055.7 %5.0760.77213.9771.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,392.642,314.0031.8 %5.0855.66417.0551.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง3,411.78784.0077.0 %5.0475.36122.6274.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,851.0910,403.8070.1 %5.03,989.867,539.45-89.0 %0.0
รวม 942,285 514,414 45.41 % 54,498 32,610 40.16 %