จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,538.81794.0068.7 %5.0371.09154.2958.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,179.881,468.0091.9 %5.062.8493.85-49.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,134.492,264.3027.8 %5.0634.89215.2066.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,653.071,480.0059.5 %5.0599.3028.8595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,834.488,593.0233.0 %5.02,443.85949.9061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,952.26456.0088.5 %5.0347.4452.9784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,890.88425.0089.1 %5.0243.8524.1190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,825.72368.0090.4 %5.0247.5777.2668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,973.83440.0088.9 %5.0241.2872.2270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,844.26220.0094.3 %5.0383.9662.6483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,749.67254.0093.2 %5.0282.4662.8177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,749.76325.0091.3 %5.0145.8458.7859.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,762.12441.0088.3 %5.0185.1163.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,976.504,140.73-4.1 %0.0810.40289.7564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,446.11693.0071.7 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,885.741,925.0060.6 %5.0847.48402.3752.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,443.161,280.0062.8 %5.0484.89299.0138.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,998.08795.0086.7 %5.0694.36650.756.3 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง4,582.672,397.0047.7 %5.0846.501,485.80-75.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,976.192,189.00-10.8 %0.0476.8677.5183.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,642.653,944.0015.0 %5.01,283.86870.6932.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,412.362,756.0037.5 %5.0683.78223.9967.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,844.789,600.7830.7 %5.01,207.81330.2772.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,570.392,444.9431.5 %5.0751.46572.8523.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,820.551,141.0037.3 %5.045.54129.20-183.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,830.95403.0085.8 %5.0447.1669.3684.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,896.71872.0069.9 %5.0485.20425.6012.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,062.102,891.095.6 %2.5656.33208.0568.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,753.3130,071.10-243.5 %0.08,419.871,601.0781.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,346.605,899.00-10.3 %0.01,530.23178.3188.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,414.351,968.0055.4 %5.0637.70279.3556.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,292.815,864.79-10.8 %0.01,188.7827.7497.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,511.711,255.0064.3 %5.0770.45477.8538.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,788.762,454.0035.2 %5.0884.54571.2135.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,917.64929.0076.3 %5.0601.11324.3946.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง3,592.052,356.0034.4 %5.0884.54389.4156.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,151.904,229.3817.9 %5.0656.35116.1682.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,009.401,675.0084.8 %5.02,881.41545.5281.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 41,836.3427,070.2435.3 %5.0823.17297.1463.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,619.477,729.80-16.8 %0.0387.07510.70-31.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,630.13796.0069.7 %5.0409.18180.0056.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,732.67443.7083.8 %5.0556.54214.2061.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,127.403,824.087.3 %3.5770.45219.8571.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,634.89268.0092.6 %5.0732.41283.1061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 195,298.8010,143.6689.4 %5.01,078.85603.0044.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,260.107,690.3978.8 %5.01,166.17665.5542.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,752.503,581.9886.1 %5.0318.16503.92-58.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,369.3360,492.0029.1 %5.01,542.12697.2354.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,315.7913,697.0048.0 %5.0699.46592.3815.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง172,774.8017,677.3789.8 %5.03,533.481,130.0068.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง17,986.929,095.4349.4 %5.0607.40445.5526.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน12,307.28203.2598.3 %5.0516.26821.75-59.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,558.8712,636.9968.1 %5.0525.74415.1621.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง50,790.8416,566.8467.4 %5.01,608.651,277.2420.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,400.772,106.8138.0 %5.0668.29306.2654.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,793.09841.0069.9 %5.0443.76188.0057.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,148.2216,192.20-0.3 %0.04,159.461,914.9354.0 %5.0
รวม 836,595 322,759 61.42 % 55,313 24,099 56.43 %