จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,592.291.00100.0 %5.0369.3157.6384.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,882.107,389.5046.8 %5.078.73134.32-70.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,677.251,218.0054.5 %5.0350.2874.9078.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,142.021,965.0037.5 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,735.0512,311.2043.4 %5.02,194.84554.8074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,793.03922.0080.8 %5.0230.2257.9574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,775.59296.0092.2 %5.0238.42116.8551.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,875.54545.0085.9 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,843.48723.0081.2 %5.0198.0445.6077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,810.99395.0089.6 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,732.06347.0090.7 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,761.94291.0092.3 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,797.67303.0092.0 %5.0190.53102.6046.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,679.85325.0091.2 %5.0195.99119.7038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,686.68181.0095.1 %5.0233.41169.1027.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,750.66384.0089.8 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,682.53236.0093.6 %5.0250.21120.6551.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,652.014,460.6058.1 %5.0491.8284.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,240.661,214.0071.4 %5.0654.55391.4040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,800.71655.0076.6 %5.0392.42190.0051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,386.71840.0084.4 %5.01,472.24930.0536.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,162.981,544.0051.2 %5.0559.47300.2046.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,181.72713.0077.6 %5.0559.47210.9062.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,518.122,076.0041.0 %5.0749.61441.5941.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,386.522,572.0024.1 %5.0516.06361.0030.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,074.554,225.7216.7 %5.01,339.121,377.50-2.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,443.262,126.7038.2 %5.0673.55257.4561.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,142.8311,410.0019.3 %5.01,187.00186.3284.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,489.582,103.6039.7 %5.0692.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,069.091,144.0081.2 %5.043.2032.2125.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,399.37880.0074.1 %5.0616.5232.3094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,880.15222.0092.3 %5.0445.37459.80-3.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,142.113,160.3623.7 %5.0768.64159.9079.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,138.75706.0090.1 %5.01,890.593,085.35-63.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,938.694,146.0047.8 %5.01,605.35652.6559.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,876.96960.0075.2 %5.0787.66318.5559.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,786.877,660.001.6 %0.51,434.20142.5090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,506.921,523.0085.5 %5.0559.47394.6729.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,920.98920.0076.5 %5.0806.68456.0043.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,237.54900.0082.8 %5.0901.74233.7074.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,725.512,126.0055.0 %5.01,015.85443.6556.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,863.921,968.0031.3 %5.0426.36167.3960.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี25,975.9211,012.0057.6 %5.0525.77206.1560.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี59,042.5837,000.4037.3 %5.0842.13701.0516.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,074.281,040.0066.2 %5.0521.42237.7954.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,782.562,857.1440.3 %5.0977.82313.2268.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,423.091,225.8064.2 %5.0540.44357.2033.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,458.175,644.7354.7 %5.01,187.00403.7566.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,942.942,500.0036.6 %5.0882.74278.0068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี6,177.171,266.9379.5 %5.01,072.90533.3050.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี10,005.602,973.0070.3 %5.0992.48298.0670.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 185,947.4710,245.3988.1 %5.0723.88709.002.1 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 214,650.0710,962.6825.2 %5.0856.41849.970.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 345,790.317,832.2482.9 %5.0720.71557.8222.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,074.743,593.6040.8 %5.0308.00321.10-4.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี48,583.2727,449.0043.5 %5.0897.141,662.50-85.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี38,483.4923,506.0038.9 %5.0655.58607.057.4 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี62,308.2819,174.0169.2 %5.0578.66448.7822.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี76,633.0616,021.0579.1 %5.0616.61992.65-61.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,358.6411,301.9976.6 %5.0570.13674.93-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,375.8525,495.1472.1 %5.0604.78577.694.5 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,764.5112,349.343.3 %1.51,311.461,336.34-1.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,271.632,253.2031.1 %5.0559.47302.2646.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,513.06617.0075.4 %5.0293.230.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,589.8212,906.0071.7 %5.06,743.8310,776.55-59.8 %0.0
รวม 934,412 337,315 63.90 % 49,507 36,363 26.55 %