จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,912.96162.0095.9 %5.0431.54187.5656.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0191.20515.68-169.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,630.125,199.5058.8 %5.090.81167.58-84.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)32,959.138,977.0072.8 %5.0169.68510.76-201.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,804.301,639.0041.6 %5.0250.47111.1555.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,352.5490.0097.3 %5.0470.3547.1290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,277.6614,469.01-28.3 %0.01,909.88404.8478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,762.99470.0087.5 %5.0172.9291.2047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,803.24608.0084.0 %5.0220.37107.3551.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,731.33207.0094.5 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,713.25465.0087.5 %5.0258.15117.8054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,700.58309.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,798.19520.0086.3 %5.0281.3250.3582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,655.848,825.2024.3 %5.0998.36661.7533.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,065.15771.0074.8 %5.0610.14657.40-7.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5400.7434.2091.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,035.421,950.0061.3 %5.01,414.421,741.35-23.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,644.631,322.0063.7 %5.0614.35219.4564.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,983.061,365.0072.6 %5.0558.70168.1069.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,457.882,965.0014.3 %5.01,024.781,829.70-78.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,487.655,900.009.1 %4.51,475.04306.3579.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,716.852,404.6549.0 %5.01,281.31778.0539.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,135.341,768.0043.6 %5.0634.7657.8490.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,706.3311,227.1918.1 %5.01,376.39242.6882.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,926.483,012.0023.3 %5.0958.0346.8895.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.563.4293.78-47.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,494.37754.0069.8 %5.0463.6231.2693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,804.60535.0080.9 %5.0501.66437.9212.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,907.213,888.000.5 %0.5939.02329.5064.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา5,277.2423,711.68-349.3 %0.01,037.5527,983.44-2,597.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,093.794,803.0052.4 %5.02,118.01439.9579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,536.431,876.0047.0 %5.0668.97436.9834.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา7,064.427,918.64-12.1 %0.01,189.13135.7188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,982.221,208.0089.0 %5.0691.81812.34-17.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,855.763,297.4614.5 %5.0900.99229.9674.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,991.002,273.0054.5 %5.0729.89181.6175.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,476.532,664.3451.3 %5.0958.03197.6079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,337.292,516.4024.6 %5.0496.0499.6179.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,233.573,342.0067.3 %5.0807.82724.6210.3 %5.0
รจก.ยะลา 26,230.5748,682.05-85.6 %0.0694.19730.00-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,192.169,831.00-208.0 %0.0577.71220.2361.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,512.222,996.0014.7 %5.0599.90146.0675.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,895.022,011.0030.5 %5.0459.23163.4064.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,286.914,479.84-4.5 %0.01,053.11469.6055.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,623.321,226.0066.2 %5.0843.94244.2471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา3,948.582.0099.9 %5.01,021.432.0099.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา39,607.304,251.5689.3 %5.0417.074.7498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 170,107.4418,424.5173.7 %5.021,056.01234.3898.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,143.8710,504.1759.8 %5.01,130.01687.0039.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,235.674,794.0072.2 %5.01,861.82498.5673.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 289,800.713,647.0095.9 %5.0450.19587.10-30.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา56,499.3540,535.0028.3 %5.01,250.64884.4529.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา153,991.2718,075.0088.3 %5.0648.50691.41-6.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,279.5711,038.0045.6 %5.0613.471.9099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,279.5515,936.0031.5 %5.0649.551,404.10-116.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,431.9113,798.0054.7 %5.0937.52280.2570.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,557.802.00100.0 %5.02,901.452.0099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา57,119.5260,009.31-5.1 %0.01,200.53270.2277.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,110.673,651.0011.2 %5.0767.87545.2529.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,603.61125.0095.2 %5.0463.62249.8346.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,442.6117,246.0078.0 %5.021,480.788,674.9559.6 %5.0
รวม 955,215 424,678 55.54 % 89,166 58,325 34.59 %