จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,912.96162.0095.9 %5.0501.65187.5662.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04515.6850.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,700.665,199.5077.1 %5.0403.95167.5858.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)57,577.668,977.0084.4 %5.0960.18510.7646.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,804.301,639.0041.6 %5.0250.47111.1555.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,352.5490.0097.3 %5.0470.3547.1290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,548.6014,469.0138.6 %5.01,909.88404.8478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,762.99470.0087.5 %5.0172.9291.2047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,803.24608.0084.0 %5.0220.37107.3551.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,731.33207.0094.5 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,713.25465.0087.5 %5.0258.15117.8054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,700.58309.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,746.62520.0086.1 %5.0281.3250.3582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6352.2589.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,655.848,825.2024.3 %5.0998.36661.7533.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,065.15771.0074.8 %5.0610.14657.40-7.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.7434.2091.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,035.421,950.0061.3 %5.01,414.421,741.35-23.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,644.631,322.0063.7 %5.0614.35219.4564.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,998.051,365.0072.7 %5.0558.70168.1069.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา8,269.322,965.0064.1 %5.0981.681,829.70-86.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,522.275,900.0021.6 %5.01,475.04306.3579.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,716.852,404.6549.0 %5.01,281.31778.0539.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,135.341,768.0043.6 %5.0634.7657.8490.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,706.3311,227.1918.1 %5.01,376.39242.6882.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,926.483,012.0023.3 %5.0958.0346.8895.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.4293.78-47.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,494.37754.0069.8 %5.0463.6231.2693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,804.60535.0080.9 %5.0501.66437.9212.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,907.213,888.000.5 %0.5939.02329.5064.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา7,950.2623,711.68-198.3 %0.01,222.2627,983.44-2,189.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,093.794,803.0052.4 %5.02,118.01439.9579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,536.431,876.0047.0 %5.0668.97436.9834.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,737.447,918.6418.7 %5.01,189.13135.7188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,982.221,208.0089.0 %5.0691.81812.34-17.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา4,176.523,297.4621.0 %5.0900.99229.9674.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,991.002,273.0054.5 %5.0729.89181.6175.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,476.532,664.3451.3 %5.0958.03197.6079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,337.292,516.4024.6 %5.0496.0499.6179.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,233.573,342.0067.3 %5.0807.82724.6210.3 %5.0
รจก.ยะลา 26,230.5748,682.05-85.6 %0.0694.19730.00-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,444.169,831.00-121.2 %0.0653.78220.2366.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,512.222,996.0014.7 %5.0599.90146.0675.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,803.632,011.0028.3 %5.0421.20163.4061.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,195.524,479.84-6.8 %0.01,015.08469.6053.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,623.321,226.0066.2 %5.0843.94244.2471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา3,948.582.0099.9 %5.01,021.432.0099.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา19,618.914,251.5678.3 %5.0420.814.7498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,235.674,794.0072.2 %5.01,861.82498.5673.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 170,107.4418,424.5173.7 %5.0997.63234.3876.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 226,143.8710,504.1759.8 %5.01,130.01687.0039.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 289,800.713,647.0095.9 %5.0450.19587.10-30.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา57,431.0740,535.0029.4 %5.01,250.64884.4529.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา32,287.2618,075.0044.0 %5.0648.50691.41-6.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,279.5711,038.0045.6 %5.0613.471.9099.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน23,279.5515,936.0031.5 %5.0649.551,404.10-116.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,431.9113,798.0054.7 %5.0937.52280.2570.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,557.8020,935.91-98.3 %0.02,901.451,719.5040.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา57,119.5260,009.31-5.1 %0.01,200.53270.2277.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,110.673,651.0011.2 %5.0767.87545.2529.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,071.14125.0094.0 %5.0205.91249.83-21.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,442.6117,246.0078.0 %5.021,480.788,674.9559.6 %5.0
รวม 873,427 445,611 48.98 % 71,022 60,093 15.39 %